פטורים מהנגשת מבנים ציבוריים קיימים

 

קיימים כמה סוגי פטורים מביצוע חלק מהתאמות הנגישות בבניין קיים. פטור על סמך סווג של הבניין הציבורי לפי מדדים כגון השימוש בבנין, שטח הרצפה הכולל המיועד לשימוש הציבור והתפוסה, פטור מסיבות הנדסיות, פטור בשל פגיעה מהותית באופיו של הבניין (בעיקר מטעמי שימור) או פטור בשל נטל כבד מדי.


​להנגשת המבנים והשירות הניתנים על-ידי העסק או ארגון השירות ערך רב. זאת בשל החשיבות החברתית של שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה ובשל היתרונות הכלכליים הגלומים בכך (לכרבע מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מוגבלויות).
חרף זאת, לעתים נבצר מנותן השירות להנגיש חלק מהמרכיבים בבניינים בהם ניתן השירות. במצבים אלה יכול האחראי על ההנגשה להוציא פטור מביצוע חלק התאמות הנגישות בבניין קיים, ולעתים אף מעצם בדיקת הנגישות של חלקים בבניין.
שימו לב, לא קיים פטור גורף לכל התאמות הנגישות. הפטורים הם תמיד פטורים מביצוע חלק מהתאמות הנגישות.
גם במקרים אלה מומלץ מאוד לשקול, למרות הפטור, לפעול להנגשת הבניין, על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ליהנות מהשירותים הניתנים בו.

 

מאמר זה מתאר מי פטור מביצוע חלק מהתאמות הנגישות ומפרט את התאמות הנגישות שבכל זאת יהיה עליו לבצע. 

קיימים שני סוגי פטור מביצוע חלק מהתאמות נגישות:

 1. פטור על סמך סווג של הבניין הציבורי. לפי מדדים כגון השימוש בבנין, שטח הרצפה הכולל המיועד לשימוש הציבור והתפוסה. עמידה במדדים אלה מזכה בפטור אוטומטי מחלק מהתאמות הנגישות ללא צורך בהליכים מיוחדים. זכאות לפטור זה אינה דורש בדיקת נגישות של החלקים לגביהם קיים פטור אטוטמטי.
 2. פטור על סמך תוצאות בדיקת נגישות. פטור זה יכול להתקבל מסיבות כגון:
  • סיבות הנדסיות;
  • פגיעה מהותית באופיו של הבניין, בעיקר מטעמי שימור;
  • נטל כבד מדי – מעמסה כלכלית בלתי סבירה.

 זכאות לקבלת פטור זה, מחייבת תהליך המפורט בהמשך.

 

תרשים זרימה לפטורים מהתאמות נגישות בבניין ציבורי קיים

 תרשים הזרימה שלהלן מציג את עיקרי תהליך הפטורים בהתאם לסוגי הפטור השונים:
תרשים זרימה לפטורים מהתאמות נגישות בבניין קיים

 

1. פטור על סמך סיווג של הבניין הציבורי

האחראי לביצוע הנגישות זכאי לפטור זה מביצוע בדיקות והתאמות ברכיב בניין מסוים, כאשר הבניין עומד במדדים מסוימים. לדוגמה, בית מרקחת ששטחו אינו עולה על 150 מ"ר פטור אוטומטית מהתקנת בית שימוש נגיש (אך אינו פטור אוטומטית מרכיבי נגישות אחרים). פטור זה נוגע בעיקר למקומות קטנים, ומטרתו להקל על מי שברור מראש כי יהיה פטור מהתאמת נגישות זו או אחרת.
 
פירוט המדדים לפטור מסוג זה, מופיע באחת הרשימות שלהלן:
 1. התוספת השנייה לתקנות,
 2. פטורים מבית שימוש נגיש - התוספת השלישית לתקנות,
 3. פטורים בתקנות התכנון והבניה החלים גם על בניין קיים.

  א. פטורים בתוספת השנייה לתקנות בניין קיים

בתוספת השנייה לתקנות בניין קיים מופיעה רשימת מדדים לפיה פטורים בניינים מביצוע חלק מהתאמות הנגישות. בניינים העומדים במדדים אלו, צריכים לבצע רק חלק מתהליך הנגשת הבניין, ולא את כלל הבדיקות והתאמות הנגישות המפורטות בתקנות. למעשה, הפטור הוא להתאמות נגישות עבור אדם המתנייע בכסא גלגלים. אולם, יש לבדוק את הבניין ולבצע בו התאמות נגישות עבור אנשים עם מגבלות אחרות כגון ראייה או קושי בהליכה.
 
  הפטורים בתוספת השנייה ניתנים ל:
 1. יציע (גלריה) ששטחו אינו עולה על 250 מ"ר והשימוש בו זהה לזה שבקומה העיקרית במקום בו הוא מצוי.
 2. בניין קיים עד 4 קומות, שיש בו שילוב של משרדים ובתי מלאכה או תעשייה, שהשטח המיועד לציבור בכל קומה פחות מ 400 מ"ר.
 3. צימרים – השטחים הציבוריים במתחם בו יש עד 7 חדרי אירוח. יש לציין כי לפי טבלת הבדיקה והביצוע במתחם שבו עד 7 חדרי אירוח לא נדרשת התקנת יחידת אכסון מיוחדת (טבלת הבדיקה והביצוע בתוספת הראשונה, סעיף (ב) שבטור ג לצד סעיף (30)). 
 4. מקום ציבורי לאכסון - מקום ציבורי לאכסון כגון בית מלון. בסעיף (4), העומד בכל הקריטריונים הבאים:
  • מכיל עד 75 חדרי לינה.
  • היתר הבנייה להקמת הבניין קדם ל- 20 בספטמבר, 1995 (לפני תאריך זה לא הייתה חובה להקים חדרים נגישים בבתי מלון).
  • קיים הפרש גובה בכניסה למקום האכסון או בתוכו, שלא ניתן לטפל בו באמצעות כבש.
 5. מקום בו ניתן שירות שבו מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • המקום בו ניתן השירות נמצא בחזית מסחרית לאורך הרחוב.
  • גובה המדרגה או המדרגות בכניסה למקום בו ניתן השירות עולה על 15 ס"מ.
  • המקום בו ניתן השירות אינו חלק מבניין מסחרי שיש גורם המנהל את שטחיו המשותפים (כגון קניון).
  • שטח המקום בו ניתן השירות אינו עולה על 100 מ"ר.
 6. מקום בו ניתן שירות בתוך בניין שבו מתקיימים כל התנאים הבאים:
  • הדרך המובילה אליו עוברת ברכוש המשותף.
  • הדרך המובילה אליו אינה נגישה בשל הפרש גובה העולה על 1.5 מ'.
  • האחראי על הנגשת הדרך הוציא פטור מהנגשתה והודיע לבעל המקום בו ניתן השירות על כך.
   

   ב. פטורים בתוספת השלישית לתקנות בניין קיים

  בתוספת השלישית לתקנות מצויה רשימת קריטריונים לפטור מבית שימוש נגיש. נושא זה מפורט במאמר בית שימוש נגיש.
   

  ג. פטורים בתקנות התכנון והבניה

  בתקנות התכנון והבנייה (סימן טו' בפרק א' של חלק ח1 (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)), החל מסעיף 8.230 מפורטת קבוצה נוספת של מצבים שבעקבותיהם יש פטור או דרישות מופחתות לביצוע התאמות. זוהי קבוצת פטורים החלים על בניין ציבורי חדש ועל-כן גם על בניין קיים.
   
  הסעיפים שבסימן טו', מזכים פטור מלא מהתאמות הנגישות לפי תקנות הנגישות בבנין קיים (כגון סעיף 8.231), או פטור מהתאמת נגישות מסוימת (כגון בית שימוש נגיש, סעיף 8.235) או דרישות מופחתות (כגון 8.234).
  כמו כן, לא כל סעיפי הפטור ברשימה זו רלוונטיים לבנין ציבורי קיים. כך למשל סעיפים 8.231(6), 8.233(3) ו-8.237(4) אינם רלוונטיים משום שדנים בתוספת בניה חדשה. סעיף 8.232 אינו רלוונטי משום שתקנות הנגישות לבנין קיים אינו עוסק בהתאמות נגישות לעובדים. סעיף 8.239 אינו רלוונטי משום שהוא מפנה להליך שאינו נוגע לתקנות הנגישות בבנין קיים.
  הזכאות לפטורים אלה אינה דורשת הליך מיוחד, ומתקבלת מעצם העמידה במדדים המפורטים בסעיפים הנ"ל. על האחראי על ההנגשה לתעד לעצמו את הזכאות לפטור.
   

  2. פטור על סמך תוצאות בדיקת נגישות

   
  לאחר ביצוע בדיקות הנגישות, כאשר התברר כי יש לבצע התאמת נגישות מסוימת, ייתכנו נסיבות מיוחדות בהן ניתן יהיה לקבל פטור מביצוע ההתאמה [תקנה 10(ג)]:
   

  סיבות הנדסיות משלושה סוגים (תקנה 10(א)):

   
  1. היעדר מקום - למשל, כאשר אין מספיק מקום להתקין כבש. להוצאת פטור זה נדרש מילוי טופס מתאים להוכחת הסיבה ואישור של מורשה נגישות מתו"ס.
  2. ביצוע ההתאמה יפגע ביציבות הבניין – למשל, כאשר נדרשת הקמת מעלית בבניין ישן, והקמתה מחייבת פגיעה בלתי הפיכה בשלד הבניין כגון חיתוך קורה תומכת שלא ניתן להמירה. להוצאת פטור זה נדרש מילוי טופס מתאים להוכחת הסיבה ואישור של מורשה נגישות מתו"ס ושל מתכנן שלד בניין.
  3. תכנית מתאר מאושרת אינה מאפשרת לבצע את ההתאמה. להוצאת פטור זה נדרש מילוי טופס מתאים להוכחת הסיבה ואישור של מורשה נגישות מתו"ס.
   

  בשל פגיעה מהותית באופי בניין

   
  הנוגעת בעיקר לשימור (תקנה 10(ב)). כדי לקבל פטור זה יש להוכיח כי הבניין הוכרז כבניין לשימור או הוכח כי הוא אמור להיות ראוי לשימור. לאחר מכן, יש לקבל אישור ממהנדס הרשות המקומית כי התאמת הנגישות הנדרשת סותרת את הוראות שימור הבניין או שההתאמה תפגע באופיו המיוחד של הבניין.
   
  לדוגמה, בניין הוכרז לשימור בתכנית מתאר והוראות התכנית אוסרות על ביצוע כל שינוי בחזיתות הבניין. בתוך הבניין פועלת מסעדה כדין. הכניסה למסעדה אינה נגישה משום שמהחצר לפתח המסעדה מובילות עשר מדרגות. נמצא בבדיקה כי באמצעות בניית כבש ניתן להנגיש את הכניסה למסעדה. מאחר שהבניין הוכרז לשימור, מהנדס הרשות בחן את תכנית בניין העיר, וקבע כי לפי הוראותיה אסור לבנות את הכבש. יחד עם זאת, במקרה זה יש לבחון חלופה של התקנת מעלון אנכי, ככל שעומד בהוראות השימור. אם לפי תכנית השימור אין מניעה לבצע שינויים במחיצות הפנים, יש לבחון ביצוע התאמות נגישות שנדרשות לפי התקנות בתוך הבניין. להוצאת פטור זה יש למלא טופס מתאים.
   

  נטל כבד

   
  מצב שבו ביצוע ההתאמות מהווה נטל כלכלי כבד מדי. פטור מסוג זה לא יחול במצבים הבאים:
   
  1. הארגון החייב בנגישות הינו רשות ציבורית.
  2. על בניינים מסוימים שהוקמו החל בשנות ה-70 חלו חובות הנגשה מתוקף תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל 1970, התוספת השניה חלק ח. מרבית חובות אלה שולבו בתקנות בניין קיים. ביחס לחובות אלה לא ניתן להוציא פטור בשל נטל כבד.

   

  התקנות המסדירות פטור בשל נטל כבד מדי נמצאות בהכנה. בשלב זה ניתן לפנות לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בבקשה לפטור כאמור לפי סעיפים 19יג-יד1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

  לאחר הוצאת פטור יש לבצע התאמת נגישות חלופית, שהיא לרוב מאופיינת בדרישות מופחתות, כמפורט בטור ה' בטבלה. גם מביצוע התאמת הנגישות החלופית ניתן להוציא פטור, אם הנסיבות שפורטו לעיל (סיבות הנדסיות, פגיעה מהותית באופי הבניין, נטל כבד) חלות גם כאן.
   
  נושא הוצאת הפטור על סמך תוצאות בדיקת הנגישות מופיע בתקנה 10.
   

  חובה לעבור מקום בעקבות פטור

  רשויות ציבוריות, נותני שירות הנותנים מענה לחובה המוטלת על הציבור (כגון בדיקות רישוי לכלי רכב), בנקים וסניפי דואר, אשר קבלו פטור מהנגשת מקום, יפעלו באופן הבא: אם בעקבות הפטור אין הם יכולים לספק שירות לאדם עם מוגבלות יחד עם שאר הציבור, עליהם להעביר את שירותיהם למקום אחר נגיש גם לאנשים עם מוגבלות [תקנה 10(ה)].

   _________________________________________________________________________________________

  לתשומת לבכם:
  המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il