לוחות זמנים להנגשת מקום שאינו בניין

 
​מאמר זה מפרט את לוחות הזמנים להנגשת מקום שאינו בניין על-ידי גוף פרטי, רשות מקומית ורשות ציבורית שאינה רשות מקומית. כמו כן, מתאר המאמר כיצד להכין תכנית רב שנתית להנגשה של המקומות שבאחריות החייב בביצוע הנגישות.

​תקציר

מאמר זה מפרט את לוחות הזמנים להנגשת מקום שאינו בניין על-ידי מי שחייב בביצוע הנגישות: גוף פרטי, רשות מקומית ורשות ציבורית שאינה רשות מקומית. זאת בהתאם לתקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין
כמו כן, מתאר המאמר בחלקו השני כיצד להכין תכנית רב שנתית להנגשה של המקומות שבאחריות החייב בביצוע הנגישות.
 

לוחות זמנים

מקום חדש שאינו בניין

כל מקום חדש שאינו בניין, כלומר מקום שנפתח לציבור לאחר 11 במאי, 2014 חייב להיות נגיש מרגע פתיחתו, בהתאם לתקנות מקום שאינו בניין.לחלק מסוגי המקומות החדשים יש חובה להכין, בשלב תכנון המקום, תכנית פעולה להנגשה, שעל-פיה תבוצע ההנגשה. מורשה מתו"ס צריך לאשר את התכנית לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השירות. ראו עוד במאמר תכנית פעולה ותכנית רב שנתית להנגשת מקום שאינו בניין. הנגשת המקום תבוצע לפי תכנית הפעולה המאושרת. לאחר ביצוע ההנגשה בהתאם לתכנית הפעולה, מורשה נגישות מתו"ס יאשר כי בוצעה התכנית.
 

מקום קיים שאינו בניין

מקום קיים שאינו בניין, כלומר מקום שאינו בנין שנפתח לציבור לפני 11 במאי, 2014, יונגש לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנות. המועד תלוי בגורם שאחראי למקום ובגורמים נוספים שיפורטו להלן. יש לשים לב שעד למועד הסופי להנגשה שנקבע בתקנות, יש להשלים את ביצוע כל התאמות הנגישות, כולל חלופות נדרשות במקרה של פטורים.
 

גוף פרטי

על גוף פרטי להנגיש את כל המקומות שאינם בניין שבאחריותו עד ל–10 בנובמבר, 2016. יובהר שלא נקבעו מנות להנגשה אלא מועד אחד סופי. לחלק מסוגי המקומות החדשים יש חובה להכין, בשלב תכנון המקום, תכנית פעולה להנגשה, שעל-פיה תבוצע ההנגשה. מורשה מתו"ס צריך לאשר את התכנית לאחר התייעצות עם מורשה לנגישות השירות. ראו עוד במאמר "תכנית פעולה ותכנית רב שנתית להנגשת מקום שאינו בניין". הנגשת המקום תבוצע לפי תכנית הפעולה המאושרת. לאחר ביצוע ההנגשה בהתאם לתכנית הפעולה, מורשה נגישות מתו"ס יאשר כי בוצעה התכנית.
 

רשות ציבורית

הכנת רשימת המקומות הקיימים שאינם בניין ומנות ההנגשה
השלב הראשון לצורך חישוב לוחות הזמנים להנגשה, הוא הכנת רשימה של כל המקומות הקיימים שאינם בניין שבאחריות החייב בהנגשה. מומלץ להכין את הרשימה ולחלק אותה למנות הנגשה לפי לוחות הזמנים [אין טופס חובה שלפיו יש להכין את הרשימה. מומלץ להשתמש בטופס 81 – רשימת מקומות שאינם בניינים להנגשה.רשימה זו צריכה לכלול את כל המקומות הקיימים שאינם בניין שבאחריות החייב בהנגשה בלי הבחנה בין הסוגים שלהם (כלומר חופי רחצה, גנים ציבוריים, בתי עלמין וכדומה – כולם יכללו באותה רשימה). אין צורך להגיש לגורם מאשר כלשהו את רשימת המקומות הקיימים שאינם בניינים, אולם יש לשמור את הרשימה למשך 7 שנים ממועד סיום ביצוע הנגישות במקום שאינו בנין, ולהציגו בפני גורם מוסמך (כגון נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אם ידרוש זאת.תקנות מקום שאינו בנין, תקנה 21.
את הרשימה לשתי מנות ההנגשה הראשונות לפחות, היה צריך להכין לא יאוחר מ-11.11.2014. את הרשימה להנגשת שאר המנות שנותרו, יש להכין לא יאוחר מהמועד לסיום הנגשת המנה השניה של המקומות

(ראו מחשבון לוחות זמנים למקום שאינו בניין ברשות ציבורית).

 

לפי תקנה 5(א)(3) – הכנת  המנות להנגשה תיעשה לפי המדדים הבאים:
  1. סוג או אופי המקום החייב בהנגשה
  2. סוג או אופי השירות הניתן במקום קיים שאינו בניין החייב בהנגשה
  3. היקף המקומות או השירותים החייבים בהנגשה בידי אותו הגוף
  4. סוגי התאמות הנגישות

כדאי לשקול לחלק את המקומות הקיימים שאינם בנין במנות ההנגשה השונות, לפי מועדי שיפוץ שמתוכננים בהם.

 

לוחות זמנים לביצוע הנגישות במקום קיים שאינו בניין

 

לוחות הזמנים מוגדרים בתקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין (תקנה 5),ומפורטים להלן:
 

רשות מקומית

רשות מקומית צריכה להנגיש את כל המקומות שאינם בניין שבאחריותה, באופן הדרגתי, בחלוקה למנות ראו תקנה 5(א).את המנות יש לקבוע בהתבסס על רשימת המקומות הקיימים שאינם בנין.כל מנה תכלול אחוז מסוים של מקומות שאותם תנגיש הרשות עד לתאריך שנקבע לכך בתקנות, כמצוין בטבלה הבאה:
​אחוז המקומות הקיימים שאינם בניינים, שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות ​ מועד הסיום להשלמת ביצוע התאמות נגישות לרשות מקומית האחראית ל:​ ​
עד 100 מקומות קיימים שאינם בניינים​ 101 ויותר מקומות קיימים שאינם בניינים​
הכנת רשימה ראשונה של מקומות להנגשה (מנה 1 ו-2)​ 11.11.2014​ 11.11.2014​
פרסום רשימת גנים ציבוריים ומגרשי משחק קיימים
(ראו במאמר מדריך להנגשת גן ציבורי)​
11.5.2015​ 11.5.2015​
15%​​ 11.5.2017​ 11.5.2017​​
35%​ 11.5.2019​ 11.5.2019​
הכנת רשימה שנייה של מקומות שנותרו להנגיש (מנה 3 ואילך)​ 11.5.2019​ 11.5.2020​​
65%​ 11.5.2021​​ ---​
100%​ 1.11.2021​ 1.11.2021​

 

ראו מחשבון לוחות זמנים למקום שאינו בניין - רשות מקומית

 

רשות ציבורית שאינה רשות מקומית

רשות ציבורית שאינה רשות מקומית, כדוגמת משרד ממשלתי, צריכה להנגיש את כל המקומות שאינם בניין שבאחריותה, באופן הדרגתי, בחלוקה למנות. ראו תקנה 5(ב).את המנות יש לקבוע בהתבסס על רשימת המקומות הקיימים שאינם בנין.כל מנה תכלול אחוז מסוים של מקומות שאותם תנגיש הרשות עד לתאריך שנקבע לכך בתקנות, כמצוין בטבלה הבאה:

​אחוז המקומות הקיימים שאינם בניינים, שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות ​ מועד הסיום להשלמת ביצוע התאמות נגישות לרשות ציבורית האחראית ל:​ ​ ​
עד 50 מקומות קיימים שאינם בניינים​ 51 עד 100 מקומות קיימים שאינם בניינים​ 101 ויותר מקומות קיימים שאינם בניינים​
הכנת רשימה ראשונה של מקומות להנגשה (מנה 1 ו-2)​ 11.11.2014​ 11.11.2014​ 11.11.2014​​
15% 11.5.2016​ 11.5.2016​ 11.5.2016​
35%​ 11.5.2017​ 11.5.2017​ 11.5.2018​
הכנת רשימה שנייה של מקומות שנותרו להנגיש (מנה 3 ואילך)​ 11.5.2017​ 11.5.2017​ 11.5.2018​​
65%​ 11.5.2018​​ ---​ ---​
100%​ 1.11.2018​ 11.5.2018​ 11.5.2018​​

 

ראו מחשבון לוחות זמנים מקום שאינו בניין – רשות ציבורית

 

השפעת שיפוץ על לוחות הזמנים של גוף פרטי, רשות מקומית ורשות ציבורית

ככלל, מומלץ לבצע התאמות נגישות במסגרת שיפוץ שנערך במקום שאינו בנין.
התקנות, תקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין, תקנה 5(ד) ו-(ה),מחייבות לבצע התאמות נגישות אם במסגרת השיפוץ מבוצע אחד מאלה לפחות: עבודות סלילה בהיקף של 20% לפחות משטח הדרכים במקום, עבודות ריצוף מחדש בהיקף של 20% לפחות משטח הריצוף במקום, או התקנת אבן שפה בהיקף של 20% לפחות משטח הרחבות או המדרכות. החובה במקרים אלה היא לבצע התאמות נגישות בשטחים הללו שמשופצים.
אם מחליפים רהיטי חוץ במרכזי עניין או בדרכים המובילות למרכזי עניין, שאמורות להיות נגישות יש להתקין רהיטים חדשים מותאמים לפי התקנות.

תכנית רב שנתית להנגשה

לרשויות מקומיות ורשויות ציבוריות שאינן רשויות מקומיות (כגון משרדי ממשלה), שבאחריותן כמויות משמעותית של מקומות קיימים שאינם בניינים מומלץ להכין תכנית רב שנתית להנגשה. זאת כדי לתכנן ולנהל בצורה אפקטיבית את מהלך ההנגשה באותה רשות. התכנית תכלול את כל המשימות האסטרטגיות בתחום הנגישות של אותה רשות. מומלץ להכין תכנית הנגשה המפרטת את רשימת המקומות שיש להנגיש, את המשימות שיש לבצע כדי להנגיש אותם, את לוחות הזמנים ואת האחראי  לביצוע המשימות. הסבר מפורט כיצד לבנות תכנית רב שנתית להנגשה ניתן למצוא בספר "שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות: תפיסה, הטמעה והדרכה בארגונים" בפרק 2. דוגמה לתכנית הנגשה מוצגת כאן:
אבן דרך​ משימות​
רשימת כל המקומות הקיימים שאינם בניין שבאחריות הרשות​​ זיהוי, מיפוי ורישום המקומות שאינם בניין אשר חלות עליהם התקנות. מומלץ להיעזר בטופס 81 - רשימת מקומות קיימים שאינם בניינים להנגשה.אחראי - לדוגמה, מנהל יחידת הנכסים של הרשות או יחידת שיפור פני העיר (שפ"ע)​
רשימה ראשונה של מקומות קיימים להנגשה (מנה 1 ו-2)​ החלטה לגבי המקומות שיונגשו במנה ראשונה ובמנה שנייה והכנת רשימה שלהם. על השיקולים כיצד לבחור מי מהמקומות ישויכו לאיזו מנה, ראו ב"חלק הכנת רשימת המקומות הקיימים שאינם בניין" במאמר זה. מומלץ להיעזר בטופס 81 - רשימת מקומות קיימים שאינם בניינים להנגשה ​
תכניות פעולה להנגשת המקומות שבמנה ראשונה​ הכנת תכנית פעולה  לסוגי המקומות שחובה להכין להם. בנוסף, אישור תכנית הפעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס לאחר התייעצות עם מורשה נגישות שירות.
הגדרה של הפעולות, התקציבים והאחראים לביצוע התאמות הנגישות בכל אחד מהמקומות שהוגדרו למנה 1.​
ביצוע התאמות הנגישות במקומות שבמנה ראשונה בהתאם לתכנית​ אישור ביצוע תכנית הפעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס  (במקומות שנדרשה עבורם הכנת תכנית).​
תכנית פעולה להנגשת המקומות שבמנה שנייה​ הגדרה של הפעולות, התקציבים והאחראים לביצוע התאמות הנגישות בכל אחד מהמקומות שהוגדרו למנה 2.
אישור תכנית הפעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס עבור המקומות שנדרשים לכך.​
רשימה שנייה של מקומות להנגשה (מנה 3 ו-4)​ החלטה לגבי המקומות שיונגשו במנה שלישית ובמנה רביעית והכנת רשימה שלהם​
תכנית פעולה להנגשת המקומות שבמנה שלישית​ הגדרה של הפעולות, התקציבים והאחראים לביצוע התאמות הנגישות בכל אחד מהמקומות שהוגדרו למנה 3.
אישור תכנית פעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס עבור המקומות הנדרשים לכך.
ביצוע התאמות הנגישות במקומות שבמנה שלישית בהתאם לתכנית​ אישור ביצוע תכנית הפעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס עבור המקומות הנדרשים לכך.​
תכנית פעולה להנגשת המקומות שבמנה רביעית​ הגדרה של הפעולות, התקציבים והאחראים לביצוע התאמות הנגישות בכל אחד מהמקומות שהוגדרו למנה 4.
אישור תכנית פעולה ע"י מורשה נגישות מתו"ס עבור המקומות הנדרשים לכך.
 
להלן סיכום ללוחות הזמנים לביצוע הפעולות להנגשת מקומות שאינם בניין:
 

אם המקום חדש

יש לעשות תכנית פעולה אם צריך, ורק כשהמקום יהיה נגיש אפשר לפתוח אותו, ובסוף יש לשמר את הנגישות.

 

אם המקום קיים 

יש לבדוק מי אחראי על המקום, ואז:

  • אם האחראי הוא מהמגזר הפרטי, עליו לסיים להנגיש את כל המקומות שבאחריותו עד ליום 10 בנובמבר 2016.
  • אם האחראי הוא רשות מקומית והיא אחראית עד ל-100 מקומות קיימים, עליה להכין רשימה ראשונה של מנות 1 ו-2 עד ליום 11 בנובמבר 2014, אחרי זה להכין תכנית פעולה למקומות שצריך, ואז להנגיש את מנה 1 עד ליום 1 במאי 2017 ואת מנה 2 עד ליום 1 במאי 2019. לאחר מכן עליה להכין רשימה שנייה של מנות 3 ו-4 עד ליום 1 במאי 2019, אחרי זה להכין תכנית פעולה למקומות שצריך, ואז להנגיש את מנה 3 עד ליום 1 במאי 2021 ואת מנה 4 עד ליום 1 בנובמבר 2021.
  • אם האחראי הוא רשות ציבורית והיא אחראית עד ל-50 מקומות קיימים, עליה להכין רשימה ראשונה של מנות 1 ו-2 עד ליום 11 בנובמבר 2014, אחרי זה להכין תכנית פעולה למקומות שצריך, ואז להנגיש את מנה 1 עד ליום 1 במאי 2016 ואת מנה 2 עד ליום 1 במאי 2017. לאחר מכן עליה להכין רשימה שנייה של מנות 3 ו-4 עד ליום 1 במאי 2017, אחרי זה להכין תכנית פעולה למקומות שצריך, ואז להנגיש את מנה 3 עד ליום 1 במאי 2018 ואת מנה 4 עד ליום 1 בנובמבר 2018.
 בסוף התהליך יש לשמר את הנגישות.