הנגשת מגרש משחקים – מפרט טכני

 
​מאמר זה מציג את המפרט הטכני להנגשת מגרש משחקים. מאמר זה אינו עוסק בסוגי מגרשי המשחקים אותם יש להנגיש. כדי להבין אלו מגרשי משחקים קיימים וחדשים יש להנגיש, ראו במאמר "הנגשת מגרש משחקים: עקרונות ותחולה".

​נקודת המוצא של מאמר זה היא כי נתון מגרש משחקים אותו יש להנגיש. המאמר מציג אלו סוגי מתקנים מצויים במגרש המשחקים, כיצד יש לחבר את מתקני המשחקים השונים לדרך נגישה וכיצד לאפשר מעבר אל מתקן המשחקים של ילדים עם מוגבלות תנועה.
המאמר עוסק בנושאים הבאים:

הערה: המפרט הטכני להנגשת מתקן משולב מופיע במאמר נפרד: "הנגשת מתקן משולב".

 

דרישות הנגישות בתקן ישראלי 1498

ההוראות כיצד להנגיש מגרש משחקים מוגדרות בתקן ישראלי, ת"י 1498, חלקים 1 ו-8.סדרת התקנים הרשמיים, ת"י 1498 חלקים 1 עד 8, מגדירים דרישות בטיחות למתקנים ולמגרש משחקים בכל מקום כגון, גן ציבורי, מוסדות חינוך ועוד.
השרטוט שלהלן מציג את מבנה סדרת התקנים 1498, ואת החלקים בהם משולבות הוראות הנגישות:
מבנה סדרת התקנים 1498
תקן ישראלי, ת"י 1498 - חלק 8,מחייב להנגיש את סוגי המתקנים השונים במגרש המשחקים, ולקשר אותם לדרך נגישה. המטרה כאמור, היא שילד עם מוגבלות יוכל להתנסות במתקנים שהוא חפץ לשחק בהם, לקחת חלק פעיל בפעילות החברתית שמתרחשת במגרש, ולהשתלב בה. בנוסף, גם הורה עם מוגבלות יוכל ללוות את ילדיו למגרש ולשחק עימם. עם זאת, התקן אינו מחייב להנגיש כל מתקן משחקים במגרש המשחקים. בנושאים אלה עוסק מאמר זה.  מחייב להנגיש את סוגי המתקנים השונים במגרש המשחקים, ולקשר אותם לדרך נגישה. המטרה כאמור, היא שילד עם מוגבלות יוכל להתנסות במתקנים שהוא חפץ לשחק בהם, לקחת חלק פעיל בפעילות החברתית שמתרחשת במגרש, ולהשתלב בה. בנוסף, גם הורה עם מוגבלות יוכל ללוות את ילדיו למגרש ולשחק עימם. עם זאת, התקן אינו מחייב להנגיש כל מתקן משחקים במגרש המשחקים. בנושאים אלה עוסק מאמר זה.

 

הנגשת שטח מגרש המשחקים

כניסה למגרש המשחקים

יש להנגיש את הכניסה למגרש המשחקים כך שתאפשר כניסה של אדם המתנייע באמצעות כיסא גלגלים. במקרים רבים ניתן להיכנס למגרש משחקים מכיוונים שונים. אם מגרש המשחקים גובל במדרכה שלאורך רחוב, יש לדאוג  שאדם עם מוגבלות בראיה יוכל לאתר את הכניסה באמצעות סימן מאתר או אמצעי שווה ערך [ראו בתוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין,סעיף 9  ובמאמר "המפרטים הטכניים להתאמות הנגישות במקום שאינו בניין: התוספת השנייה לתקנות מקום שאינו בניין" בחלק - אמצעי לאזהרה והכוונה ולאיתור הכניסה הנגישה].

ככלל, יש להקדיש תשומת לב לנושא ההתמצאות במרחב הפתוח, במיוחד למי שמתקשים בראיה או התמצאות. אחד האמצעים להשגת מטרה זו היא תכנון ויצירת מובחנות חזותית - למקומות השונים אליהם הציבור מגיע, למרכזי ענין ולרכיבים שימושיים שונים שנמצאים בתחומם (כגון ריהוט). בתמונה שלהלן, דוגמה לשימוש מושכל בגוונים כהים ובהירים כדי לייצר ניגוד חזותי בין המשטח בולע ההולם לדרך המובילה למגרש. התוצאה היא מובחנות גבוהה של מגרש המשחקים מסביבתו הקרובה. מובחנות זו מייצרת "כוח משיכה" למגרש המשחקים ומסייעת משמעותית באיתור המגרש.

מגרש משחקים עם סככה מעליו 
 

רציפות נגישות אל מתקני המשחקים

מכניסה נגישה יש ליצור נגישות רציפה אל כל מתקני המשחקים המפורטים בחלק שלהלן.

 

הנגשת מתקני משחקים

הנגשת מגרש המשחקים עוסקת בשני נושאים עיקריים:  
  • בהנגשת הדרך אל מתקני משחקים והאפשרות להיכנס אליהם ולצאת מהם חזרה לדרך נגישה.
  • באזהרה מפני חלקי משחק נעים שעלולים לפגוע במי שיש לו מוגבלות ראיה או שהוא עיוור.
דרישות התקן הן תוצאה של דיון בשאלה המרכזית הבאה – מה נדרש להתאים במגרש משחקים כדי שילד עם מוגבלות יוכל לעשות שימוש במתקני משחקים שבמגרש, ולחוות חוויה דומה לילד שאינו עם מוגבלות?. התשובות לשאלה זו מכתיבות אלו מתקנים יש להנגיש, את האופן שבו יש להנגיש את הדרך אל המתקן, ואת האופנים בהם יש להזהיר מפגיעה ממתקנים. כתוצאה מדיון זה הוגדרו קטגוריות מתקני המשחקים הבאות:
  1. כשאפשר להשתמש במתקן המשחק מתוך ישיבה בכסא או שימוש באמצעי עזר לניידות – זהו מתקן קרקעי מטיפוס 1.
  2. כשנדרשת עזיבה של כסא הגלגלים או אמצעי העזר, ובמרבית המקרים מעבר למושב שנמצא במתקן המשחקים – זהו מתקן קרקעי מטיפוס 2.
  3. כשנדרשת עזיבה של כיסא הגלגלים או אמצעי העזר ומעבר לכניסה שאינה במפלס הקרקע למתקנים המקושרים זה לזה – זהו מתקן משולב (ראו במאמר "הנגשת מתקן משולב").

בכל קטגוריה של מתקני משחקים, ניתן למצוא מתקנים שמספקים התנסות או חוויה דומות או התנסות וחוויה שונות. נדנדה עם מושב סגור מספקת התנסות וחוויה דומות לאלו של נדנדה עם מושב פתוח. אך שתיהן מספקות התנסות וחוויה שונות מזו שמספקת מגלשה. התקן מכנה את שתי הנדנדות הללו "מין של מתקני משחקים", בעוד שהמגלשה בהשוואה לנדנדות היא ממין שונה.ראו בת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.3.12.יש לקחת בחשבון שגם במה שנראה במבט ראשון כאותו מין של מתקני משחק, יתכן שמדובר במינים שונים. למשל קבוצה של מגלשות או קבוצה של נדנדות, לא בהכרח מספקות את אותה פעילות וחוויה. לכן בכל מקרה של ספק יש לנתח את הפעילות והחוויה שמספקים המתקנים שבספק, ולהחליט בהתאם לכך אם מדובר במין אחד או יותר של מתקני משחק.

בחלק זה נפרט את טיפוסי המתקנים ואת דרישות הנגישות לכל טיפוס מתקן.

 

מתקן קרקעי מטיפוס 1

מתקן משחקים במפלס הקרקע, שכדי להשתמש בו, ילד עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר אינו צריך לעזוב את הכיסא או את אמצעי העזר שלו. לדוגמה: לוח "איקס מיקס דריקס", לוח "תפזורת אותיות"

[ראו בת"י 1498 חלק 8, סעיף 1.3.4].

 

בתמונה מתקן משחקים מטיפוס 1:

מתקן משחקים מטיפוס 1

בתמונה הבאה דוגמה לקרוסלה (סחרחרה) נגישה שאפשר להיכנס אליה עם כסא גלגלים . בכך מהווה קרוסלה זו מתקן קרקעי מטיפוס 1 (שימו לב שהתקן אינו דורש סוג כזה של קרוסלה):

 

 
 

דרישות הנגשה

קישור לדרך נגישה
קישור לדרך נגישה של מתקן אחד לפחות מכל מין של מתקן מטיפוס 1 במגרש המשחקים [ראו בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.4.1].לדוגמא, אם במגרש משחקים מתוכננים לוח משחק (כגון איקס מיקס דריקס) ושולחן משחקים, הרי שכל אחד מהם מספק פעילות וחויה שונה, ולכן מדובר בשני מינים שונים של מתקני משחקים. לכן, יש לקשר גם את לוח המשחק וגם את שולחן המשחק לדרך נגישה.
 
אופן הקישור לדרך נגישה
המתקן יימצא על דרך נגישה, בטווח הגעה המאפשר לילד היושב על כיסא גלגלים להגיע אל צד המתקן או אל חזיתו, בהתאם למאפייני המתקן.ראו בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.5.1. וסעיף 3.7.יש לשים לב שבסעיף 3.7 נקבעו טווחי הגעה המתאימים לילדים (אין לעשות שימוש במקרה זה בטווחי ההגעה לפי תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 1 משום שהם מיועדים לאדם בוגר).
 

מתקן קרקעי מטיפוס 2

מתקן משחקים שהכניסה אליו והיציאה ממנו הן במפלס הקרקע, ושלצורך השימוש בו צריך ילד עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר לעזוב את הכיסא או את אמצעי העזר שלו. לדוגמה: נדנדה, מגלשה. [ראו בת"י 1498 חלק 8סעיף 1.3.8.
 
בתמונה – נדנדה – מתקן קרקעי מטיפוס 2:
נדנדה 

דוגמה נוספת היא מתקן סגור

מתקן סגור יכול לשמש כמתקן קרקעי מטיפוס 2 (או לעיתים יהיה חלק ממתקן משולב – ראו בהמשך), שהנכנס אליהם מצוי בסביבת משחק סגורה, לדוגמה: מנהרת זחילה.
 
בתמונה – מתקן סגור שהותקן כמתקן קרקעי מטיפוס 2 (שימו לב שהמתקן הותקן בתחתית מתקן משולב (ראו בהמשך), אך אינו קשור אליו תפקודית ולכן אינו חלק מהמתקן המשולב):

דרישות הנגשה

קישור לדרך נגישה
קישור לדרך נגישה של מתקן אחד לפחות מכל מין של מתקן קרקעי מטיפוס 2 במגרש המשחקים. לדוגמא, אם במגרש משחקים מתוכננים נדנדה ומגלשה, מדובר בשני מינים שונים של מתקני משחקים. לכן, יש לקשר גם את הנדנדה וגם את המגלשה לדרך נגישה.
עם זאת, יש לשים לב, שמתקנים מאותו מין המשמשים קבוצות גיל שונות, עדיין ייחשבו כולם כשייכים לאותו מין. בנוסף, אם במגרש המשחקים יש 6 נדנדות תלויות לפחות, 2 נדנדות לפחות מתוכן יקושרו לדרך נגישה [ראו בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.4.1.]
אם למתקן סגור יש עד 3 כניסות, הדרך הנגישה תובל אל כניסה אחת לפחות. אם למתקן סגור יש 4 כניסות ומעלה, הדרך הנגישה תוביל אל שתי כניסות לפחות [ראו בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.4.3.]
 
 אופן הקישור לדרך נגישה (ת"י ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.5.2)
  • במקום שבו על הילד לעזוב את כיסא הגלגלים או אמצעי העזר בו הוא משתמש כדי להשתמש במתקן, צריך להימצא שטח פנוי, בקוטר מתאים לפי תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 1,שבו ניתן להסתובב עם כיסא גלגלים. עבור מגלשה – זו הדרישה היחידה, וכל ילד כפי יכולתו, יצליח עם עזרה או בלעדיה, לטפס על המגלשה ולגלוש.
  • כדי להקל במעבר מכסא גלגלים לנקודה (בדרך כלל מושב) אליהם עובר הילד במתקן, ובחזרה לכסא גלגלים, צריכה להיות הנקודה בטווח גובה של 28-60 ס"מ מעל הקרקע.
  • לגבי נדנדה - מבנה מושב הנדנדה צריך להיות כזה שילד עם מוגבלות היושב בתוכו, אינו צריך להיעזר בידיים כדי לייצב את עצמו. כדוגמה למושב מתאים, ראו את ציור מס' 1 בת"י 1498, חלק 8, את תמונת הנדנדה למעלה, ואת התמונה הבאה:

נדנדה 

 

ראו בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.6.

 

 

 

דרך נגישה במגרש המשחקים

בין הכניסות למגרש המשחקים ומתקני המשחקים צריכה לקשר דרך נגישה. דרך נגישה "קלאסית" היא דרך שבין היתר, עשוייה ממדרך שפניו קשיחים ורציפים. יחד עם זאת, מטעמי בטיחות, מרבית פני השטח במגרש המשחקים הוא משטח (מנחת) הולם עם אלסטיות מסויימת כדי לבלום נפילות של ילדים ממתקני המשחק. כדי שדרישות הנגישות יוכלו להתקיים בכפיפה אחת עם דרישות הבטיחות במגרש משחקים,קובע התקן  שתי חלופות ליישום דרך נגישה במגרש משחקים:
  1. שימוש במשטח ההולם עצמו כדרך נגישה, בתנאי שמשטח ההולם מאפשר לאדם עם מוגבלות להתנייע עליו באמצעות כסא גלגלים בצורה סבירה. סבירות זו נקבעת באמצעות מבחן מיוחד  שנקבע בסעיף 3.3.3 בתקן – זהו מבחן חדשני שבאמצעותו ניתן לבדוק האם משטח מנחת (בולע) הולם עביר בכיסא גלגלים בצורה סבירה, ויכול לשמש כדרך נגישה. את המבחן מבצעים על אב-טיפוס של המשטח המיועד למגרש המשחקים המסויים.
  2. אם הדרך הנגישה אינה חופפת למשטח מנחת (בולע) הולם (כלומר הדרך הנגישה אינה חודרת למרחבי הנפילה של מתקני המשחקים), על הדרך הנגישה לעמוד בדרישות סעיף 3.3.2.(זו הדרך הנגישה ה-"קלאסית").

יש לשים לב שבנוסף לאמור לעיל, דרך נגישה במגרש משחקים צריכה לעמוד גם בדרישות סעיף 3.3.4.

 

הזהרה

חלק ממתקני המשחקים נמצאים בתנועה בעת השימוש בהם, ולכן עלולים להוות סכנה, במיוחד למי שראייתו מוגבלת. לכן דורש התקן בסעיף 3.3.5 להקיף באחד משניים – מחסום או סימן אזהרה/רצועה - כל אחד מבין המתקנים האלה: נדנדה תלויה, סחרחרות (קרוסלות) מטיפוס A ו-C , כיסאות סובבים ודִסקות סחרור דמויות פטרייה, מתלי ריחוף, ומומלץ גם מסילת גלישה (אומגה) (ראו על כך עוד בנספח).   

 

על סימן האזהרה/ רצועה להיות בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתם הקרובה וברוחב 60 ס"מ לפחות [ראו ת"י 1918 חלק 6].אם מתוכנן מחסום, יש להתקין בו שני מעברים שרוחבם 90 ס"מ עד 110 ס"מ, בשני כיוונים מנוגדים [ראו פירוט בתקן ישראלי ת"י 1498 סעיף 3.3.5.]

 

בתמונה הבאה רצועת אזהרה מסביב לנדנדות:

 

רצועת הגנה שהיא סימן אזהרה

בתמונה הבאה מחסום מסביב לנדנדות:

מחסום מסביב לנדנדות

כמו כן יש לסמן מכשולים שנמצאים במגרש כגון עמודי תמיכה למערכת הצללה ראו ת"י 1498 חלק 8, סעיף 3.3.2.

במקום בולט לעין במגרש המשחקים יש להציב שלט בדבר החובה בהשגחת אדם מבוגר, כפי שמופיע בתמונה:
שלט חובת השגחת אדם מבוגר

שלט זה צריך להיות נגיש והוא כולל, בנוסף לכיתוב, סמליל (פיקטוגרמה) המיועד למי שמתקשה לקרוא או להבין את הכתוב ראו בת"י 1498, חלק 8, סעיף 2.3.

מאמרים נוספים בעניין זה

 

נספח – הרוויזיה לתקן

לאחרונה אישר מכון התקנים רוויזיה לתקן (נכון למאי 2017, הרוויזיה ממתינה לאישור שר הכלכלה, ולפרסום ברשומות, כדי שתיכנס לתוקפה ותחליף את ת"י 1498 חלק 8 הקיים – הרויזיה אינה בתוקף!)
בין היתר, הרוויזיה הרחיבה את חובת ההגנה מפני מתקנים נעים בסעיף 3.3.5, גם למסילת גלישה (אומגה), וכן מפשטת את ההנחיות להנגשת מתקן משולב (ראו בנספח למאמר "הנגשת מתקן משולב").