האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות

 
​האמנה אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות ב- 13 בדצמבר 2006, ואושררה בידי מדינת ישראל בספטמבר 2012.

תוכן העניינים

 

מבוא

המדינות שהן צדדים לאמנה הנוכחית,

(א) בהיזכרן בעקרונות שהוכרז עליהם במגילת היסוד של האומות המאוחדות, המכירות בכבוד ובערך הטבועים של כל בני משפחת האדם, ובזכויותיהם השוות, אשר אינן בנות-העברה, כבסיס לחירות, צדק, ושלום בעולם,

(ב) בהכירן בכך שבהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, ובאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, הצהירו האומות המאוחדות והסכימו כי כל אדם זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורטות בהן, ללא הבחנה מכל סוג,

(ג) באשרן מחדש את האוניברסאליות של כל זכויות האדם וחירויות היסוד, את אי האפשרות לחלקן, את התלות ההדדית והקשר ההדדי שביניהן ואת הצורך להבטיח כי אנשים עם מוגבלויות ייהנו מהן במלואן ללא הפליה,

(ד) בהיזכרן באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, באמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות, באמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות ההפליה הגזעית, באמנה בדבר ביעור כל צורות ההפליה נגד נשים, באמנה נגד עינויים ויחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים אחרים, באמנה בדבר זכויות הילד, ובאמנה הבינלאומית בדבר הגנה על זכויותיהם של כל העובדים הזרים ובני משפחותיהם,

(ה) בהכירן בכך שמוגבלות היא מושג מתפתח ובכך שמוגבלות נובעת מיחסי גומלין בין אנשים עם לקויות לבין מחסומים של גישה ושל סביבה, המעכבים את השתתפותם המלאה ובת-התועלת בחברה בשוויון עם אחרים,

(ו) בהכירן בחשיבות העקרונות וההנחיות למדיניות הכלולים בתוכנית הפעולה העולמית לעניין אנשים עם מוגבלויות ובכללים האחידים ליצירת שוויון הזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלויות,  בהשפעתן על קידום, ניסוח והערכה של מדיניות, תכניות, ופעולות ברמות הלאומית, האזורית והבינלאומית כדי להוסיף וליצור שוויון הזדמנויות עבור אנשים עם מוגבלויות,

(ז) בהדגישן את החשיבות שבהכללת סוגיות הנוגעות למוגבלות כחלק בלתי נפרד מאסטרטגיות, הנוגעות לעניין, של התפתחות בת קיימא,

(ח) בהכירן עוד בכך שהפליה נגד כל אדם שהוא על בסיס מוגבלות פוגעת בכבודו ובערכו הטבועים של בן האנוש,

(ט) בהכירן עוד בגיוון שבקרב אנשים עם מוגבלויות,

(י) בהכירן בצורך לקדם את זכויות האדם של כל האנשים עם מוגבלויות, לרבות אלה הזקוקים לתמיכה רבה יותר, ולהגן על זכויות אלה,

(יא) בהיותן מודאגות מכך, כי חרף מגוון אמנות, הצהרות והתחייבויות אלה, ממשיכים אנשים עם מוגבלויות להיתקל במחסומים בפני השתתפותם בחברה כשווים ובהפרות של זכויות האדם שלהם בכל רחבי תבל,

(יב) בהכירן בחשיבותו של שיתוף פעולה בינלאומי לשיפור תנאי המחייה של אנשים עם מוגבלויות בכל מדינות, ובמדינות מתפתחות בפרט,

(יג) בהכירן בתרומות המוערכות, הן הקיימות והן האפשריות, מצד אנשים עם מוגבלויות לרווחת הכלל ולגיוון בקהילותיהם, ובעובדה כי קידום ההנאה המלאה של אנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם ומחירויות יסוד, וקידום השתתפותם המלאה של אנשים אלה, יטפחו בקרבם תחושת שייכות מוגברת, וכן יקדמו משמעותית את התפתחות החברה מבחינה אנושית, חברתית, וכלכלית, ואת ביעור העוני,

(יד) בהכירן בחשיבות האוטונומיה הפרטית ועצמאות הפרט עבור אנשים עם מוגבלויות, לרבות החירות לקבל החלטות בעצמם,

(טו) בתתן דעתן לכך שיש לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להיות מעורבים באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות בדבר מדיניות ומיזמים, לרבות כאלה הנוגעים להם במישרין,

(טז) בהיותן מודאגות מהתנאים הקשים שבהם חיים אנשים עם מוגבלויות אשר נחשפים לצורות הפליה מרובות או מוחמרות, בשל גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או כל דעה אחרת, לאום, אתניות, מוצא ילידי או חברתי, קניין, לידה, גיל או מעמד אחר,

(יז) בהכירן בכך שנשים וילדות עם מוגבלויות נתונות לעתים תכופות בסיכון גבוה יותר לאלימות, פציעה או התעללות, הזנחה או טיפול רשלני, התאכזרות או ניצול, הן בביתן והן מחוצה לו,

(יח) בהכירן בכך שילדים עם מוגבלויות זכאים ליהנות הנאה מלאה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד באופן שווה לילדים אחרים, ובזכרן התחייבויות לשם כך מצד מדינות שהן צדדים לאמנה בדבר זכויות הילד,

(יט) בהדגישן את הצורך לשלב זווית ראייה מגדרית בכל המאמצים לקידום ההנאה המלאה של אנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם ומחירויות היסוד,

(כ) בהבליטן את העובדה שרוב האנשים עם מוגבלויות חיים בתנאי עוני, ובהכירן, בהקשר זה, בצורך החיוני לטפל בהשפעה השלילית של עוני על אנשים עם מוגבלויות,

(כא) בתתן דעתן לכך שתנאי שלום ובטחון, המבוססים על כבוד מלא למטרות ולעקרונות הכלולים במגילת היסוד של האומות המאוחדות ועל קיום ההוראות של אמנות ושל הצהרות ישימות בדבר זכויות אדם, חיוניים להגנה המלאה על אנשים עם מוגבלויות, ובפרט בעת סכסוכים מזוינים וכיבוש זר,

(כב) בהכירן בחשיבות הטמונה בנגישות לסביבה הפיזית, החברתית, הכלכלית והתרבותית, לבריאות, לחינוך, למידע ולתקשורת, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מכל זכויות האדם וחירויות היסוד באופן מלא,

(כג) בהבינן כי על הפרט, אשר יש לו חובות כלפי פרטים אחרים וכלפי הקהילה אשר הוא או היא משתייכים אליה, מוטלת אחריות לשאוף לקידום הזכויות המוכרות על ידי מגילת זכויות האדם הבינלאומית, ולשמירה עליהן,

(כד) בהיותן משוכנעות כי המשפחה היא היחידה הטבעית והיסודית של החברה, אשר זכאית להגנה מצד החברה ומצד המדינה, וכי על אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם לקבל את ההגנה והסיוע הדרושים כדי לאפשר למשפחות לסייע לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מזכויותיהם הנאה מלאה ושווה,

(כה) בהיותן משוכנעות כי אמנה בינלאומית מקיפה ומשולבת לקידום זכויותיהם וכבודם של אנשים עם מוגבלויות ולהגנה על אלה, תתרום תרומה משמעותית לתיקון הקיפוח החברתי העמוק של אנשים עם מוגבלויות ולקידום השתתפותם בתחומים האזרחי, הפוליטי, הכלכלי, החברתי והתרבותי, תוך מתן הזדמנויות שוות, הן במדינות מתפתחות והן במדינות מפותחות,


הסכימו לאמור: 

 

סעיף 1: מטרה

מטרת האמנה הנוכחית היא לקדם  את ההנאה המלאה והשווה של כל האנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם וחירויות היסוד, להגן עליה ולהבטיחה, ולקדם כבוד לכבודם הטבוע. אנשים עם מוגבלויות כוללים אנשים עם לקויות גופניות, נפשיות, שכליות או חושיות, ארוכות טווח, אשר כתוצאה מיחסי גומלין עם מחסומים שונים, עלולה להימנע השתתפותם המלאה והמועילה בחברה, בשוויון עם אחרים.

 

סעיף 2: הגדרות

למטרות האמנה הנוכחית: 

"תקשורת" כולל שפות, תצוגת מלל, כתב ברייל, תקשורת באמצעות מישוש, כתב מוגדל, מולטימדיה נגישה, וכן אופנים, אמצעים ופורמטים חליפיים לתקשורת, בין בכתב, בשמע, בשפה פשוטה, עם קורא-אנושי, או תקשורת תומכת או חלופית, לרבות טכנולוגיות מידע ותקשורת נגישים;

"שפה" כולל שפות דיבור בקול, שפות סימנים וצורות אחרות של שפות ללא דיבור בקול;

"הפליה על בסיס מוגבלות" פירושו כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות ההפליה, לרבות שלילת  התאמה סבירה;

"התאמה סבירה" פירושו שינוי והתאמות שהם דרושים והולמים, אשר אינם מטילים נטל בלתי מידתי או בלתי ראוי, אשר נחוצים במקרה מסוים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ליהנות מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, או לממשן בשוויון עם אחרים;

"עיצוב לכל" פירושו עיצוב מוצרים, סביבות, תכניות ושירותים כך שכל אדם יוכל להשתמש בהם, במידה המרבית האפשרית, ללא צורך בהתאמה או בעיצוב ייחודי. "עיצוב לכל" לא ישלול ייעוד אמצעי עזר לקבוצות מסוימות של אנשים עם מוגבלויות, מקום שהדבר נחוץ.

 

סעיף 3: עקרונות כלליים

(א) יחס מכבד כלפי כבוד טבוע, אוטונומיה פרטית לרבות חירות האדם לבחור בעצמו, ועצמאות בני האדם;

(ב) אי-הפליה; 

(ג) השתתפות מלאה ומועילה בחברה, והשתלבות בה;

(ד) כבוד לשונות וקבלת אנשים עם מוגבלויות כחלק מהמגוון האנושי וכחלק מהאנושות;

(ה) שוויון הזדמנויות;

(ו) נגישות;

(ז) שוויון בין גברים לנשים;

(ח) כבוד ליכולות המתפתחות של ילדים עם מוגבלויות וכבוד לזכותם של ילדים עם מוגבלויות לשמר את זהויותיהם.

 

סעיף 4: התחייבויות כלליות

 1. מדינות שהן צדדים מתחייבות להבטיח ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד עבור כל אדם עם מוגבלויות ללא הפליה מכל סוג שהוא בשל מוגבלות. לשם כך, מתחייבות מדינות שהן צדדים:
  1. (א) לאמץ את כל האמצעים ההולמים, החקיקתיים, המנהליים והאחרים, כדי ליישם את הזכויות שהוכרו באמנה הנוכחית;
  2. (ב) לנקוט את כל האמצעים ההולמים, לרבות חקיקה, כדי לשנות או לבטל חוקים, תקנות, מנהגים ונוהגים קיימים אשר מהווים הפליה נגד אנשים עם מוגבלויות;
  3. (ג) להתחשב בהגנה על זכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות ובקידומן, בכל מדיניות ותוכנית;
  4. (ד) להימנע מכל מעשה או נוהג שאינם עולים בקנה אחד עם האמנה הנוכחית ולהבטיח כי רשויות ומוסדות ציבור יפעלו בהתאם לאמנה הנוכחית;
  5. (ה) לנקוט את כל האמצעים ההולמים לבער הפליה בשל מוגבלות מצד כל אדם, ארגון או עסק פרטי;
  6. (ו) ליזום או לקדם מחקר ופיתוח של מוצרים, שירותים, ציוד ומתקנים המעוצבים בעיצוב לכל, כמוגדר בסעיף 2 לאמנה הנוכחית, כך שיצריכו מידת התאמה קטנה ככל הניתן בעלות הנמוכה ביותר כדי לענות על צרכיו של אדם מסוים עם מוגבלויות, לקדם את זמינותם ואת השימוש בהם, ולקדם עיצוב לכל בתהליכי פיתוח תקנים והנחיות;
  7. (ז) ליזום או לקדם מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדשות, לקדם את זמינותם ואת השימוש בהם, לרבות טכנולוגיות מידע ותקשורת, עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר, המותאמים לאנשים עם מוגבלויות, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיות אשר עלותן שווה לכל נפש;
  8. (ח) לספק מידע נגיש לאנשים עם מוגבלויות על עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר, לרבות טכנולוגיות חדישות, וכן על צורות סיוע אחרות, שירותי תמיכה ומתקנים תומכים;
  9. (ט) לקדם את הדרכת אנשי המקצוע והסגל העובדים עם אנשים עם מוגבלויות לגבי הזכויות אשר הוכרו באמנה הנוכחית, על מנת להיטיב להעניק את הסיוע והשירותים אשר זכויות אלה מבטיחות;
 2. ביחס לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, מתחייבת כל מדינה שהיא צד לנקוט אמצעים עד למירב המשאבים הזמינים שבידה, ובהתאם לצורך, במסגרת של שיתוף פעולה בינלאומי, וזאת במטרה להשיג בהדרגה את מימושן המלא של זכויות אלה, בלי לפגוע באותן התחייבויות הכלולות באמנה הנוכחית שהן בנות-החלה מיידית על פי המשפט הבינלאומי.
 3. בפיתוח וביישום חקיקה ומדיניות ליישום האמנה הנוכחית, ובתהליכי קבלת החלטות אחרים הנוגעים לסוגיות הקשורות לאנשים עם מוגבלויות, תתייעצנה מדינות שהן צדדים עם אנשים עם מוגבלויות, לרבות ילדים עם מוגבלויות, התייעצות קרובה, באמצעות ארגוניהם היציגים, ותערבנה אותם באופן פעיל.
 4. אין באמנה הנוכחית דבר שישפיע על הוראות כלשהן, הכלולות בחוק של מדינה שהיא צד או במשפט הבינלאומי שבתוקף באותה מדינה, אשר תרומתן למימוש זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות רבה יותר. לא תהא כל הגבלה או גריעה מכל אחת מזכויות האדם וחירויות היסוד המוכרות או קיימות במדינה שהיא צד מכוח דין, אמנות, תקנה או מנהג, בתואנה שהאמנה הנוכחית אינה מכירה בזכויות או בחירויות כאמור או שהיא מכירה בהם במידה פחותה.
 5. הוראות האמנה הנוכחית יחולו על כל חלקי מדינות פדראליות ללא כל מגבלות או יוצאים מהכלל.

 

סעיף 5: שוויון ואי-הפליה

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בכך שכל בני האדם שווים בפני החוק וכפופים לו, וזכאים ללא כל הפליה להגנה שווה של החוק ולהנאה שווה ממנו.
 2. מדינות שהן צדדים תאסורנה הפליה על בסיס מוגבלות ותבטחנה לאנשים עם מוגבלויות הגנה משפטית שווה ומועילה נגד הפליה מכל עילה שהיא.
 3. כדי לקדם שוויון ולבער הפליה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל הצעדים ההולמים כדי להבטיח מתן התאמה סבירה.
 4. אמצעים מוגדרים הנדרשים להאצת שוויון בפועל של אנשים עם מוגבלויות או להשגתו, לא ייחשבו הפליה כמשמעה באמנה הנוכחית.

 

סעיף 6: נשים עם מוגבלויות

מדינות שהן צדדים מכירות בכך שנשים ונערות עם מוגבלות נתונות להפליה מסוגים רבים, ובקשר לכך, תנקוטנה אמצעים כדי להבטיח כי הן ייהנו הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד.

מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח את התפתחותן המלאה של נשים, קידומן והעצמתן, במטרה להבטיח להן מימוש של זכויות האדם וחירויות היסוד המנויות באמנה הנוכחית, והנאה מהן.

 

סעיף 7: ילדים עם מוגבלויות

 1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח לילדים עם מוגבלויות הנאה מלאה ושווה מכל זכויות האדם וחירויות היסוד, בשוויון עם ילדים אחרים.
 2. בכל הפעולות הנוגעות לילדים עם מוגבלויות, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי.
 3. מדינות שהן צדדים תבטחנה לילדים עם מוגבלויות את הזכות לבטא בחופשיות את דעתם בכל נושא אשר משליך עליהם, כאשר יינתן לדעתם המשקל הראוי בהתאם לגילם ולמידת בגרותם, בשוויון עם ילדים אחרים, וכן לקבל סיוע אשר מתאים למוגבלותם ולגילם כדי לממש זכות זו.

 

סעיף 8: הגברת מודעות

 1. מדינות שהן צדדים מתחייבות לאמץ אמצעים מיידיים, מועילים והולמים כדי:
  1. (א) להעלות מודעות לאנשים עם מוגבלויות בכל חלקי החברה, לרבות ברמת המשפחה, ולטפח כבוד לזכויותיהם ולכבודם של אנשים עם מוגבלויות;
  2. (ב) להיאבק בסטריאוטיפים, בדעות קדומות ובנוהגים פוגעניים כלפי אנשים עם מוגבלויות, לרבות כאלה המבוססים על מין וגיל, בכל תחומי החיים;
  3. (ג) להגביר מודעות ליכולות ולתרומות של אנשים עם מוגבלויות.
 2. אמצעים להשגת מטרה זו יכללו:
  1. (א) ייזום וניהול מסעי פרסום בני-השפעה להעלאת מודעות הציבור, שנועדו:
   1. (i) לטפח פתיחות לזכויות של אנשים עם מוגבלויות;
   2. (ii) לקדם תפיסות חיוביות ומודעות חברתית רבה יותר כלפי אנשים עם מוגבלויות;
   3. (iii) לקדם הכרה בכישורי אנשים עם מוגבלויות, באיכויותיהם וביכולותיהם, ובתרומותיהם למקום העבודה ולשוק העבודה;
  2. (ב) טיפוח יחס של כבוד כלפי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בכל הרמות של מערכת החינוך, לרבות בקרב כל הילדים החל מהגיל הרך;
  3. (ג) עידוד כל אמצעי התקשורת להציג אנשים עם מוגבלויות באופן העולה בקנה אחד עם מטרתה של האמנה הנוכחית;
  4. (ד) קידום תוכניות הדרכה להעלאת מודעות בנוגע לאנשים עם מוגבלויות ולזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

 

סעיף 9: נגישות

 1. על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות בצורה עצמאית ולהשתתף באופן מלא בכל היבטי החיים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לסביבה הפיזית, לתחבורה, למידע ולתקשורת, לרבות לטכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת, ולמתקנים ושירותים אחרים הפתוחים או ניתנים לציבור, באזורים עירוניים וכפריים כאחד, בשוויון עם אחרים. אמצעים אלה, אשר יכללו זיהוי מכשולים ומחסומים לנגישות וסילוקם, יחולו, בין היתר, על:
  1. (א) בניינים, כבישים, תחבורה ומתקנים פנימיים וחיצוניים אחרים, לרבות בתי ספר, בנייני מגורים, מתקנים רפואיים ומקומות עבודה;
  2. (ב) מידע, תקשורת ושירותים אחרים, לרבות שירותים אלקטרוניים ושירותי חירום;
 2. כן תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי:
  1. (א) לפתח ולנסח תקני מינימום והנחיות עבור נגישות למתקנים ולשירותים הפתוחים או ניתנים לציבור, ולפקח על יישומם;
  2. (ב) להבטיח כי גופים פרטיים המציעים מתקנים ושירותים הפתוחים או ניתנים לציבור יתחשבו בכל היבטי הנגישות לאנשים עם מוגבלויות;
  3. (ג) לספק הדרכה לבעלי עניין לגבי סוגיות של נגישות אשר אנשים עם מוגבלויות מתמודדים עמן;
  4. (ד) לספק שילוט בכתב ברייל ובצורות קלות לקריאה ולהבנה בבניינים ובמתקנים אחרים הפתוחים לציבור;
  5. (ה) לספק סוגים של סיוע אנושי ומתווכים, לרבות מדריכים, קוראים ומתורגמנים מקצועיים לשפת הסימנים, כדי לאפשר נגישות לבניינים ולמתקנים אחרים הפתוחים לציבור;
  6. (ו) לקדם צורות הולמות אחרות של סיוע ותמיכה לאנשים עם מוגבלויות כדי להבטיח את גישתם למידע;
  7. (ז) לקדם גישה של אנשים עם מוגבלויות לטכנולוגיות ומערכות חדשות למידע ולתקשורת, לרבות האינטרנט;
  8. (ח) לקדם את העיצוב, הפיתוח, הייצור וההפצה של טכנולוגיות ומערכות מידע ותקשורת נגישות בשלב מוקדם, כך שטכנולוגיות ומערכות אלו תהפוכנה לנגישות בעלות הנמוכה ביותר.

 

סעיף 10: הזכות לחיים

מדינות שהן צדדים שבות ומאשרות כי לכל אדם הזכות הטבועה לחיים, ותנקוטנה את כל האמצעים הנדרשים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות ייהנו ממנה באופן ממשי, בשוויון עם אחרים.

 

סעיף 11: מצבי סיכון ומקרי חירום הומניטאריים

בהתאם להתחייבויותיהן לפי המשפט הבינלאומי, לרבות המשפט ההומניטארי הבינלאומי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי, מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את הגנתם וביטחונם של אנשים עם מוגבלויות במצבי סיכון, לרבות מצבים של סכסוך מזוין, מקרי חירום הומניטאריים ואסונות טבע.

 

סעיף 12: הכרה שווה בפני החוק

 1. מדינות שהן צדדים שבות ומאשרות כי לאנשים עם מוגבלויות הזכות להכרה בכל מקום, כבני אדם בפני החוק.
 2. מדינות שהן צדדים מכירות בכך שאנשים עם מוגבלויות הינם בעלי כשרות משפטית שווה לזו של אחרים, בכל היבטי החיים.
 3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית.
 4. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי כל האמצעים הנוגעים למימוש הכשרות המשפטית יכללו הגנות הולמות ומועילות למניעת ניצול לרעה, בהתאם למשפט הבינלאומי של זכויות האדם. הגנות אלה תבטחנה כי אמצעים הנוגעים למימוש הכשרות המשפטית יכבדו את הזכויות של האדם, את רצונו ואת העדפותיו; יהיו נטולי ניגוד עניינים והשפעה בלתי הוגנת; יהיו מידתיים ומותאמים לנסיבותיו של האדם; יחולו לפרק זמן קצר ככל האפשר ויהיו כפופים לביקורת סדירה של רשות או גוף שיפוטי מוסמכים, עצמאיים וחסרי פניות. היקף ההגנות ייקבע באופן יחסי לדרגת ההשפעה של אמצעים אלה על זכויותיו וענייניו של האדם.
 5. בכפוף להוראות סעיף זה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל האמצעים ההולמים והמועילים להבטחת הזכות השווה של אנשים עם מוגבלויות להיות בעלי רכוש או לרשתו, לקבוע את ענייניהם הכספיים, ולקבל גישה שווה להלוואות בנקאיות, משכנתאות, וסוגי אשראי כספי אחרים, ויבטיחו כי לא יישלל רכושם של אנשים עם מוגבלויות באופן שרירותי.

 

סעיף 13: נגישות לצדק

 1. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי תהא לאנשים עם מוגבלויות נגישות לצדק בפועל, בשוויון עם אחרים, לרבות תוך מתן התאמות בהליך והתאמות תואמות-גיל, על מנת לסייע להם להשתתף באורח מועיל בכל הליך משפטי, במישרין ובעקיפין, לרבות כעדים, ולרבות בשלב החקירה ובשלבים מקדמיים אחרים.
 2. כדי לסייע בהבטחת נגישות יעילה לצדק עבור אנשים עם מוגבלויות, תקדמנה מדינות שהן צדדים עריכה של הדרכות הולמות לעובדים בתחום עשיית הצדק, לרבות סגל המשטרה ובתי הסוהר.כדי לסייע בהבטחת נגישות יעילה לצדק עבור אנשים עם מוגבלויות, תקדמנה מדינות שהן צדדים עריכה של הדרכות הולמות לעובדים בתחום עשיית הצדק, לרבות סגל המשטרה ובתי הסוהר.

 

סעיף 14: חירות וביטחון אישי

 1. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי, בשוויון עם אחרים, אנשים עם מוגבלויות:
  1. (א) ייהנו מהזכות לחירות ולביטחון אישי;
  2. (ב) לא תישלל חירותם באופן בלתי חוקי או שרירותי, וכל שלילת חירות תהא בהתאם לחוק, וקיומה של מוגבלות כשלעצמה לא יצדיק בשום מקרה שלילת חירות.
 2. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי, אם תישלל חירותם של אנשים עם מוגבלויות בהליך כלשהו, הם יהיו זכאים, בשוויון עם אחרים, לערבויות אותן מקנה המשפט הבינלאומי של זכויות האדם, והם יטופלו בהתאם ליעדים ולעקרונות של אמנה זו, לרבות בדרך של מתן התאמה סבירה.

 

סעיף 15: חופש מעינויים ומיחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים

 1.  לא יהא אדם נתון לעינויים או ליחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים. בפרט, לא ייערכו באדם, ללא הסכמתו או הסכמתה החופשית, ניסויים רפואיים או מדעיים.
 2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים בני-התועלת, החקיקתיים, המנהליים, המשפטיים והאחרים, על מנת למנוע מאנשים עם מוגבלויות עינויים או יחס או ענישה אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים, וזאת בשוויון עם אחרים.

 

סעיף 16: חופש מניצול, אלימות והתעללות

 1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים, החקיקתיים, המנהליים, החברתיים, החינוכיים והאחרים כדי להגן על אנשים עם מוגבלויות, הן בבית והן מחוצה לו, מכל צורה של ניצול, אלימות והתעללות, לרבות היבטיהם המגדריים של אלה.
 2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה גם את כל האמצעים ההולמים למנוע כל צורה של ניצול, אלימות והתעללות, בין השאר בכך שיבטיחו כי יהיו לאנשים עם מוגבלויות סוגים הולמים של סיוע ותמיכה, מותאמי מגדר וגיל, וכן לבני משפחותיהם ומטפליהם, לרבות במתן מידע והדרכה לגבי הדרכים להימנע, ממקרי ניצול, אלימות והתעללות, לזהותם ולדווח עליהם. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי שירותי ההגנה יהיו מותאמי גיל, מין ומוגבלות.
 3. על מנת למנוע את התרחשותם של ניצול, אלימות והתעללות מכל סוג, תבטחנה מדינות שהן צדדים כי כל המתקנים והתכניות אשר נועדו לשרת אנשים עם מוגבלויות יהיו נתונים לפיקוח יעיל של רשויות עצמאיות.
 4. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים לקידום התאוששותם של אנשים עם מוגבלויות אשר נפלו קרבן לכל צורה של ניצול, אלימות או התעללות, וכן שיקומם ושילובם מחדש בחברה, וזאת מהבחינה הפיזית, השכלית והנפשית, לרבות במתן שירותי הגנה. התאוששות ושילוב מחדש כאמור יתקיימו בסביבה המטפחת את הבריאות, הרווחה, הכבוד העצמי, הכבוד והאוטונומיה של האדם ומתחשבת בצרכים תלויי מגדר וגיל.
 5. מדינות שהן צדדים תדאגנה לחקיקה ולמדיניות בנות-תועלת, לרבות חקיקה ומדיניות המתמקדות בנשים ובילדים, כדי להבטיח כי מקרים של ניצול, אלימות, והתעללות כלפי אנשים עם מוגבלויות יזוהו וייחקרו, וכי יוגשו אישומים פליליים במקרים הראויים לכך.

 

סעיף 17: הגנה על שלמות אישית

לכל אדם עם מוגבלויות הזכות שיכבדו את השלמות הגופנית והנפשית שלו או שלה, בשוויון עם אחרים.

 

סעיף 18: חופש תנועה ואזרחות

 1.  מדינות שהן צדדים תכרנה בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחופש תנועה, לחופש לבחור את מקום מושבם, ולאזרחות, בשוויון עם אחרים, לרבות בכך שיובטח כי אנשים עם מוגבלויות:
  1. (א) תהא להם הזכות לרכוש אזרחות ולהמירה, וכן, כי אזרחותם לא תישלל מהם באופן שרירותי או עקב מוגבלות;
  2. (ב) לא תישלל מהם, עקב מוגבלות, כשירותם לקבל תיעוד אודות אזרחותם, או מסמכים מזהים אחרים, להחזיק בהם ולהשתמש בהם, או לנקוט הליכים הקשורים בכך כגון הליכי הגירה, העשויים להידרש כדי לאפשר את מימוש הזכות לחופש התנועה;
  3. (ג) יהיו חופשיים לעזוב כל מדינה, לרבות זו שלהם;
  4. (ד) לא תישלל זכותם להיכנס למדינתם שלהם, באופן שרירותי או עקב מוגבלות.
 2. ילדים עם מוגבלויות יירשמו מיד לאחר לידתם, ומשעת לידתם תהא להם הזכות לשם, הזכות לרכוש לאזרחות, ובמידת האפשר, הזכות להכיר את הוריהם ולהיות מטופלים על ידם.

 

סעיף 19: חיים עצמאיים ושילוב בקהילה

 1. מדינות שהן צדדים לאמנה זו מכירות בזכות השווה של כל האנשים עם מוגבלויות לחיות בקהילה, עם אותן אפשרויות בחירה ככל האחרים, ותנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות הנאה מלאה מזכות זו, שילוב מלא בקהילה והשתתפות מלאה בה, לרבות בכך שתבטחנה כי:
  1. (א) תהא לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות לבחור את מקום מגוריהם והיכן ועם מי יגורו, בשוויון עם אחרים, וכי לא יחויבו להתגורר בהסדר מגורים מסוים;
  2. (ב) תהא לאנשים עם מוגבלויות גישה למגוון שירותי תמיכה קהילתיים תוך-ביתיים, תלויי דיור ואחרים, לרבות סיוע אישי שנדרש כדי לתמוך בחיים בקהילה ובשילוב בה, וכדי למנוע בידוד או הפרדה מהקהילה;
  3. (ג) שירותים קהילתיים ומתקנים המיועדים לכלל האוכלוסייה יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלויות באופן שווה, ויתנו מענה לצרכיהם.

 

סעיף 20: ניידות אישית

 1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות ניידות אישית הכוללת מידה רבה ככל האפשר של עצמאות, לרבות על ידי:
  1. (א) הקלה על הניידות האישית של אנשים עם מוגבלויות באופן ובזמן שיבחרו, ובְעלות שווה לכל נפש;
  2. (ב) הקלה על הגישה של אנשים עם מוגבלויות לעזרי ניידות איכותיים, למכשירים, לטכנולוגיות עזר, ולסוגים של סיוע אנושי ומתווכים, לרבות בהפיכתם לבני-השגה בְעלות שווה לכל נפש;
  3. (ג) מתן הדרכה בכישורי ניידות לאנשים עם מוגבלויות ולאנשי מקצוע מומחים העובדים עם אנשים עם מוגבלויות;
  4. (ד) עידוד גופים המייצרים עזרי ניידות, מכשירים וטכנולוגיות עזר להתחשב בכל היבטי הניידות של אנשים עם מוגבלויות.

 

סעיף 21: חופש הביטוי והדעה, וגישה למידע

מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכותם לחופש הביטוי והדעה, לרבות החירות לחפש מידע ורעיונות, לקבלם ולספקם, בשוויון עם אחרים ובאמצעות כל צורות התקשורת לפי בחירתם, כמוגדר בסעיף 2 לאמנה הנוכחית, לרבות בדרך של:

  1. (א) אספקת מידע המיועד לכלל הציבור לאנשים עם מוגבלויות בפורמטים ובטכנולוגיות נגישות המתאימות לסוגי מוגבלויות שונים, במועד, וללא עלות נוספת;
  2. (ב) קבלת השימוש בשפת סימנים, כתב ברייל, תקשורת תומכת וחלופית, וכל אמצעי, אופן  ופורמט תקשורת נגיש אחר, אשר יבחרו אנשים עם מוגבלויות, לצורך מפגשים עם גורמים רשמיים, והקלה על שימוש זה;
  3. (ג) קריאה לגופים פרטיים המספקים שירותים לציבור הרחב, לרבות באמצעות האינטרנט, לספק מידע ושירותים בפורמטים נגישים ושימושיים עבור אנשים עם מוגבלויות;
  4. (ד) עידוד אמצעי תקשורת ההמונים, לרבות ספקי מידע באמצעות האינטרנט, להנגיש את שירותיהם עבור אנשים עם מוגבלויות;
  5. (ה) הכרה בשפות הסימנים וקידום השימוש בהן.

 

סעיף 22: כבוד לפרטיות

 1. לא יהא אדם עם מוגבלויות נתון לחדירה שרירותית או בלתי חוקית לפרטיותו, למשפחתו, לביתו, לתכתובותיו או לסוג תקשורת אחר שלו או שלה, או להתקפות בלתי חוקיות על הכבוד והמוניטין שלו או שלה, יהיו מקום מגוריו או הסדרי מגוריו אשר יהיו. לאנשים עם מוגבלויות יש הזכות להגנת החוק מפני חדירה או התקפות מסוג זה.
 2.  מדינות שהן צדדים יגנו על פרטיות מידע אישי, רפואי ושיקומי של אנשים עם מוגבלויות, בשוויון עם אחרים.

 

סעיף 23: כבוד לבית ולמשפחה

 1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים לביעור הפליה כנגד אנשים עם מוגבלויות בכל הקשור לנישואין, משפחה, הורות ומערכות יחסים, בשוויון עם אחרים, כך שיובטח כי:
  1. (א) תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלויות בגיל הנישואין להינשא ולהקים משפחה, בהסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג המיועדים;
  2. (ב) תוכר זכותם של אנשים עם מוגבלויות להחליט בחופשיות ובאחריות על מספר ילדיהם ועל המרווחים ביניהם, ולקבל גישה למידע אשר מותאם לגילם ולחינוך אודות פוריות ותכנון המשפחה, ויינתנו האמצעים הדרושים כדי לאפשר להם לממש זכויות אלה;
  3. (ג) תישמר פוריותם של אנשים עם מוגבלויות, לרבות ילדים, בשוויון עם אחרים.
 2. מדינות שהן צדדים תבטחנה את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ואת חובותיהם, בכל הנוגע לאפוטרופסות, מעמד החסוי, נאמנות, אימוץ ילדים או מוסדות דומים, ככל שקיימים מושגים אלה בחקיקה הלאומית; בכל מקרה טובת הילד תהיה עליונה. מדינות שהן צדדים תענקנה סיוע הולם לאנשים עם מוגבלויות לצורך מילוי חובותיהם בקשר לגידול ילדים.
 3. מדינות שהן צדדים תבטחנה זכויות שוות לילדים עם מוגבלויות בכל הנוגע לחיי משפחה. במטרה לממש זכויות אלה, וכדי  למנוע הסתרה של ילדים עם מוגבלויות, נטישתם, הזנחתם והפרדתם, תתחייבנה מדינות שהן צדדים לספק מידע, שירותים ותמיכה מוקדמים ומקיפים לילדים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם.
 4. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי לא יופרדו ילדים מהוריהם בניגוד לרצון ההורים, אלא אם כן תקבענה רשויות מוסמכות הכפופות לביקורת שיפוטית, כי הפרדה כזו דרושה לטובתו של הילד, וזאת בהתאם לחוק ולהליכים החלים בהקשר זה. בשום מקרה, לא יופרד ילד מהוריו אך ורק בשל מוגבלותו של הילד, או של הורה אחד, או של שני ההורים.
 5. במקרה שבו המשפחה הקרובה אינה מסוגלת לטפל בילד עם מוגבלויות, תעשינה מדינות שהן צדדים כל מאמץ לספק טיפול חלופי במסגרת המשפחה המורחבת, ואם לא ניתן לספקו כך, אזי במסגרת הקהילה בסביבה משפחתית.

 

סעיף 24: חינוך

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך. במטרה לממש זכות זו ללא הפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות, תבטחנה מדינות שהן צדדים מערכת חינוך מכילה בכל הרמות ובלמידה לאורך החיים, במגמה:
  1. (א) לפתח באופן מלא את היכולות הגלומות בבני האדם, את תחושת הכבוד הפנימי והערך העצמי, ולחזק את הכבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד ולמגוון האנושי;
  2. (ב) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לפתח את מירב האפשרויות הגלומות באישיותם, כישרונותיהם ויצירתיותם, כמו גם בכישוריהם השכליים והפיזיים;
  3. (ג) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתתף באופן מועיל בחברה בת-חורין.
 2. בממשן זכות זו, תבטחנה מדינות שהן צדדים כי:
  1. (א) לא יודרו אנשים עם מוגבלויות ממערכת החינוך הכללית בשל מוגבלותם, וכן כי לא יודרו ילדים עם מוגבלויות מהחינוך היסודי, אשר יהא חובה וחינם, או מהחינוך העל יסודי, עקב מוגבלותם.
  2. (ב) תהא לאנשים עם מוגבלויות גישה לחינוך יסודי מכיל, איכותי ובחינם, ולחינוך תיכוני, בקהילות מגוריהם, בשוויון עם אחרים;
  3. (ג) תינתן התאמה סבירה לפי צרכי הפרט;
  4. (ד) אנשים עם מוגבלויות יקבלו את התמיכה הדרושה, במערכת החינוך הכללית, כדי לאפשר עבורם חינוך מועיל;
  5. (ה) יינתנו אמצעי תמיכה בני-תועלת, מותאמים אישית, בסביבות המטפחות את מירב ההתפתחות האקדמית והחברתית, באופן העולה בקנה אחד עם מטרת השילוב המלא.
 3. מדינות שהן צדדים תאפשרנה לאנשים עם מוגבלויות ללמוד כישורי חיים וכישורי התפתחות חברתית כדי לקדם את השתתפותם המלאה והשווה בחינוך ובתור חברים בקהילה. לשם כך, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים, לרבות:

  1. (א) קידום לימוד של כתב ברייל, של כתב חלופי, של אופנים, אמצעים ופורמטים תומכים וחליפיים לתקשורת, ושל כישורי התמצאות וניידות, וקידום תמיכה והדרכה בידי עמיתים;

  2. (ב) קידום לימוד של שפת הסימנים, ואת זהותה הלשונית של קהילת החירשים;

  3. (ג) הבטחה כי חינוכם של אנשים, ובפרט של ילדים, שהם עיוורים, חירשים או חירשים-עיוורים, יינתן בשפות, באופנים ובאמצעי התקשורת המתאימים ביותר לפרט, ובסביבות המטפחות את מיטב ההתפתחות האקדמית והחברתית.

 4. על מנת לסייע בהבטחת מימושה של זכות זו, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים כדי להעסיק מורים בעלי הכשרה בשפת הסימנים ו/או כתב ברייל, לרבות מורים עם מוגבלויות, ולהדריך בעלי מקצוע ואנשי סגל בכל רמות החינוך. הדרכה כאמור תכלול מודעות למוגבלות ושימוש באופנים, אמצעים ופורמטים של תקשורת תומכת וחליפית, וכן בשיטות ובחומרים חינוכיים לתמיכה באנשים עם מוגבלויות.

 5. מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות את אפשרות הגישה להשכלה גבוהה כללית, להכשרה מקצועית כללית, לחינוך כללי למבוגרים וללמידה לאורך החיים, ללא הפליה ובשוויון עם אחרים. לשם כך, תבטחנה מדינות שהן צדדים מתן התאמה סבירה לאנשים עם מוגבלויות.

 

סעיף 25: בריאות

מדינות שהן צדדים מכירות בכך שלאנשים עם מוגבלויות הזכות ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר האפשרית, ללא הפליה בשל מוגבלותם. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות גישה לשירותי בריאות שהם תלויי-מגדר, לרבות שיקום בריאותי. בפרט, מדינות שהן צדדים:

  1. (א) תספקנה לאנשים עם מוגבלויות מגוון, איכות ורמה של טיפול ושל תוכניות רפואיות שהן בחינם או שוות לכל נפש, זהים לאלה הניתנים לאחרים, לרבות בתחום הבריאות המינית והפוריות, ובתוכניות בריאות הציבור מבוססי-אוכלוסיה;
  2. (ב) תספקנה את שירותי הבריאות להם זקוקים אנשים עם מוגבלויות במיוחד בשל מוגבלויותיהם, לרבות אבחון מוקדם והתערבות לפי הצורך, ושירותים שנועדו למזער ולמנוע מוגבלויות נוספות, לרבות בקרב ילדים ואנשים קשישים;
  3. (ג) תספקנה שירותים רפואיים אלה קרוב ככל האפשר לקהילותיהם של האנשים, לרבות באזורים כפריים;
  4. (ד) תדרושנה מאנשי מקצוע בתחום הבריאות להעניק לאנשים עם מוגבלויות טיפול באיכות זהה לזה הניתן לאחרים, לרבות על בסיס הסכמה חופשית ומודעת, בין השאר על ידי העלאת המודעות לזכויות האדם, לכבוד, לאוטונומיה, ולצרכי אנשים עם מוגבלויות באמצעות הדרכה ובדרך של קביעת אמות מידה אתיות לטיפול רפואי ציבורי ופרטי;
  5. (ה) תאסורנה הפליה נגד אנשים עם מוגבלויות בעריכת ביטוח רפואי, ובעריכת ביטוח חיים מקום שביטוח כזה מותר לפי החוק הלאומי, ואלה יסופקו באופן הוגן וסביר;
  6. (ו) תמנענה שלילה מפלה של טיפול רפואי, או של שירותי בריאות, או של מזון ונוזלים, בשל מוגבלות.

 

סעיף 26: הכשרה ושיקום

 1. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים בני-תועלת והולמים, לרבות בדרך של תמיכת עמיתים, כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשיג ולקיים עצמאות מרבית, יכולת פיזית, שכלית, חברתית ותעסוקתית מלאה, ושילוב והשתתפות מלאים בכל היבטי החיים. לשם כך, מדינות שהן צדדים תארגנה, תחזקנה ותרחבנה שירותים ותוכניות מקיפות להכשרה ושיקום, בפרט בתחומי הבריאות, התעסוקה, החינוך והשירותים החברתיים, כך ששירותים ותוכניות אלה:
  1. (א) יתחילו בשלב מוקדם ככל האפשר, ויתבססו על הערכה רב-תחומית באשר לצרכי הפרט ונקודות החוזק שלו;
  2. (ב) יתמכו בהשתתפות ובשילוב בקהילה ובחברה על כל היבטיה, ההשתתפות בהם תהיה מרצון, והם יהיו זמינים לאנשים עם מוגבלויות קרוב ככל הניתן לקהילותיהם, לרבות באזורים כפריים.
 2. מדינות שהן צדדים תקדמנה את פיתוח ההדרכה הראשונית והמתמשכת לאנשי מקצוע וסגל, העובדים בשירותי הכשרה ושיקום.
 3. מדינות שהן צדדים תקדמנה את זמינותם של מתקני עזר וטכנולוגיות עזר, המיועדים לאנשים עם מוגבלויות, את הידע לגביהם ואת השימוש בהם, ככל שהם נוגעים להכשרה ולשיקום.

 

סעיף 27: עבודה ותעסוקה

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לעבוד, בשוויון עם אחרים; כלולה בכך הזכות לקבל הזדמנות להתפרנס מעבודה שנבחרה או נתקבלה באופן חופשי בשוק עבודה ובסביבת עבודה שהם פתוחים, משלבים ונגישים לאנשים עם מוגבלויות. מדינות שהן צדדים תגנה על מימוש הזכות לעבוד ותקדמנה אותה, לרבות עבור אנשים שמוגבלותם נגרמה במהלך העבודה, על ידי נקיטת צעדים הולמים, לרבות באמצעות חקיקה, בין היתר, על מנת:
  1. (א) לאסור הפליה בשל מוגבלות בקשר לכל עניין הנוגע לכל צורות התעסוקה, לרבות תנאי גיוס, קבלה לעבודה והעסקה, המשכיות העסקה, קידום קריירה ותנאי עבודה בטיחותיים ובריאים;
  2. (ב) להגן על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, בשוויון עם אחרים, לתנאי עבודה הוגנים וטובים, לרבות הזדמנויות שוות וגמול שווה עבור עבודה שוות ערך, לתנאי עבודה בטיחותיים ובריאים, לרבות הגנה מפני הטרדה, ותיקון עוולות;
  3. (ג) לוודא כי אנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש את זכויותיהם בתחומי העבודה וההתאגדות מקצועית, בשוויון עם אחרים;
  4. (ד) לאפשר לאנשים עם מוגבלויות גישה בפועל לתוכניות כלליות להדרכה טכנית ותעסוקתית, לשירותי השמה ולהכשרה תעסוקתית ומתמשכת;
  5. (ה) לקדם הזדמנויות תעסוקה וקידום קריירה עבור אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה, וכן סיוע במציאת תעסוקה, קבלתה, התמדה בה וחזרה אליה;
  6. (ו) לקדם הזדמנויות לעיסוק עצמאי, ליזמות, לפיתוח אגודות שיתופיות ולהקמת עסק עצמאי;
  7. (ז) להעסיק אנשים עם מוגבלויות במגזר הציבורי;
  8. (ח) לקדם העסקה של אנשים עם מוגבלויות במגזר הפרטי באמצעות מדיניות ואמצעים הולמים, אשר עשויים לכלול תוכניות, תמריצים ואמצעים אחרים להעדפה מתקנת;
  9. (ט) להבטיח מתן התאמה סבירה לאנשים עם מוגבלויות במקום העבודה;
  10. (י) לקדם רכישת ניסיון עבודה על ידי אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה הפתוח;
  11. (יא) לקדם תוכניות לשיקום מקצועי ותעסוקתי, לשמירה על המשרה ולחזרה לעבודה עבור אנשים עם מוגבלויות.
 2. מדינות שהן צדדים תבטחנה כי לא יוחזקו אנשים עם מוגבלויות בתנאי עבדות או שעבוד וכי יהיו מוגנים, בשוויון עם אחרים, מפני עבודה שהיא כפויה או שאינה מרצון.

 

סעיף 28: רמת חיים והגנה סוציאלית נאותות

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לרמת חיים נאותה לעצמם ולמשפחותיהם, לרבות מזון, ביגוד ודיור נאותים, ולשיפור מתמשך בתנאי מחייתם, ותנקוטנה צעדים הולמים להגן על זכות זו ולקדם את מימושה, ללא הפליה על בסיס מוגבלות.
 2. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות להגנה סוציאלית ולהנאה מזכות זו ללא הפליה בשל מוגבלות, ותנקוטנה צעדים הולמים להגן על זכות זו ולקדם את מימושה, לרבות אמצעים:
  1. (א) להבטיח גישה שווה של אנשים עם מוגבלויות לשירותי מים נקיים, ולהבטיח גישה לשירותים, מכשירים וכל סיוע אחר הנועד לצרכים הקשורים במוגבלות, שהם הולמים ואשר עלותם שווה לכל נפש;
  2. (ב) להבטיח גישה בידי אנשים עם מוגבלויות, ובמיוחד בידי נשים ונערות עם מוגבלויות ובידי קשישים עם מוגבלויות, לתוכניות הגנה סוציאלית ותוכניות לצמצום העוני;
  3. (ג) להבטיח גישה בידי אנשים עם מוגבלויות ובידי משפחותיהם החיים במצבי עוני לסיוע מהמדינה בהוצאות הקשורות למוגבלות, לרבות הדרכה, ייעוץ, סיוע כספי ונופשונים במידה מַספקת;
  4. (ד) להבטיח גישה של אנשים עם מוגבלויות לתוכניות דיור ציבורי;
  5. (ה) להבטיח גישה שווה של אנשים עם מוגבלויות להטבות פנסיה ולתוכניות פנסיה.

 

סעיף 29: השתתפות בחיים פוליטיים וציבוריים

 1. מדינות שהן צדדים תבטחנה לאנשים עם מוגבלויות זכויות פוליטיות ואת ההזדמנות ליהנות מהן בשוויון עם אחרים, והן מתחייבות: 
  1. (א) להבטיח כי אנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתתף בחיים הפוליטיים והציבוריים באופן ממשי ומלא, בשוויון עם אחרים, במישרין או באמצעות נציגים שנבחרו באופן חופשי, לרבות הזכות וההזדמנות של אנשים עם מוגבלויות לבחור ולהיבחר, בין היתר, על ידי:
   1. (i) הבטחה כי נהלים, מתקנים וחומרים להצבעה יהיו הולמים, נגישים וקלים להבנה ולשימוש;
   2. (ii) הגנה על זכותם של אנשים עם מוגבלויות לבחור בהצבעה חשאית בבחירות ובמשאלי עם ללא הפחדה, להגיש מועמדות לבחירות, להחזיק בפועל במשרה ציבורית ולמלא כל תפקיד ציבורי בכל רמות הממשלה, תוך מתן אפשרות לשימוש בטכנולוגיות מסייעות וחדשות מקום שמתאים;
   3. (iii) הבטחת ביטוי חופשי לרצונם של אנשים עם מוגבלויות בתור בוחרים, ולשם כך להתיר סיוע בהצבעה על ידי אדם שהם יבחרו בו, בהתאם לצורך ולפי בקשתם;
  2. (ב) לקדם באופן פעיל סביבה שבה אנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתתף בניהול ענייני ציבור באופן ממשי ומלא, ללא הפליה ובשוויון עם אחרים, ועידוד השתתפותם בענייני ציבור, לרבות:
   1. (i) בהשתתפות בארגונים לא ממשלתיים ובארגונים העוסקים בחיים הציבוריים והפוליטיים של המדינה, ובפעילויות ובניהול של מפלגות פוליטיות;
   2. (ii) בהקמת ארגונים של אנשים עם מוגבלויות לייצוג אנשים עם מוגבלויות ברמות הבינלאומית, הלאומית, האזורית והמקומית, ובהצטרפות אליהם.

 

סעיף 30: השתתפות בחיי תרבות, בילוי, פנאי וספורט

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות להשתתף בחיי תרבות, בשוויון עם אחרים, ותנקוטנה את כל האמצעים ההולמים כדי להבטיח שאנשים עם מוגבלויות:
  1. (א) ייהנו מגישה לחומרי תרבות בפורמטים נגישים;
  2. (ב) ייהנו מגישה לתוכניות טלוויזיה, סרטים, תיאטרון ופעילויות תרבות אחרות, בפורמטים נגישים;
  3. (ג) ייהנו מגישה למקומות שבהם מתקיימים הופעות או שירותי תרבות, כגון תיאטראות, מוזיאונים, בתי קולנוע, ספריות ושירותי תיירות, וכן ייהנו, ככל הניתן, מגישה לאתרי הנצחה ולאתרים בעלי חשיבות תרבותית לאומית.
 2. מדינות שהן צדדים תנקוטנה אמצעים הולמים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות הזדמנות שווה לפתח ולנצל את הכישורים הגלומים בהם מבחינה יצירתית, אומנותית ואינטלקטואלית, לא לטובתם בלבד אלא גם להעשרת החברה.
 3. מדינות שהן צדדים תנקוטנה את כל הצעדים ההולמים, בהתאם למשפט הבינלאומי, כדי להבטיח כי חוקים המגינים על זכויות קניין רוחני לא יהוו מחסום בלתי סביר או מפלה בפני גישת אנשים עם מוגבלויות לחומרי תרבות.
 4. אנשים עם מוגבלויות יהיו זכאים להכרה בזהותם התרבותית ובשפותיהם הייחודיות, ולתמיכה בהן, לרבות בשפות סימנים ובתרבות החירשים, בשוויון עם אחרים.
 5. במגמה לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתתף בפעילויות נופש, פנאי וספורט, בשוויון עם אחרים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים אמצעים הולמים על מנת:
  1. (א) לעודד את השתתפותם של אנשים עם מוגבלויות בפעילויות הספורט של הכלל, ולקדם אותה בכל הרמות, במידה רבה ככל האפשר;
  2. (ב) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא ההזדמנות לארגן פעילויות ספורט ונופש המיועדות לאנשים עם מוגבלויות, לפתחן ולהשתתף בהן, ולמטרה זו, לעודד מתן הדרכה, הכשרה ומשאבים הולמים, בשוויון עם אחרים;
  3. (ג) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא גישה לאתרי ספורט, בילוי ותיירות;
  4. (ד) להבטיח כי לילדים עם מוגבלויות תהא גישה שווה להשתתפות, עם ילדים אחרים, בפעילויות משחק, נופש, פנאי וספורט, לרבות פעילויות אלה במערכת החינוך;
  5. (ה) להבטיח כי לאנשים עם מוגבלויות תהא גישה לשירותיהם של המעורבים בארגון פעילויות נופש, תיירות, פנאי וספורט.

 

סעיף 31: סטטיסטיקה ואיסוף נתונים

 1. מדינות שהן צדדים מתחייבות לאסוף מידע מתאים, לרבות נתונים סטטיסטיים ונתוני מחקר, אשר יאפשר להן לנסח וליישם מדיניות שתיתן תוקף לאמנה הנוכחית. תהליך איסוף מידע זה ושמירתו:
  1. (א) יתנהל בהתאם להגנות שנקבעו בחוק, לרבות חקיקה בדבר הגנת מידע, כדי להבטיח סודיות וכבוד לפרטיותם של אנשים עם מוגבלויות;
  2. (ב) יתנהל בהתאם לנורמות בינלאומיות מקובלות, על מנת שיישמרו זכויות אדם, חירויות יסוד ועקרונות אתיים בעת איסוף סטטיסטיקה ושימוש בה.
 2. המידע שייאסף בהתאם לסעיף זה יופרד למרכיביו, כיאות, וישמש כדי לסייע בהערכת יישום התחייבויותיהן של מדינות שהן צדדים על פי האמנה הנוכחית, כדי לזהות את המחסומים הניצבים בפני אנשים עם מוגבלויות במימוש זכויותיהם, וכדי לטפל בהם.
 3. מדינות שהן צדדים תיטולנה אחריות להפצת סטטיסטיקות אלה ותבטחנה את נגישותן לאנשים עם מוגבלויות ולאחרים.

 

סעיף 32: שיתוף פעולה בינלאומי

 1. מדינות שהן צדדים מכירות בחשיבות שיתוף הפעולה הבינלאומי וקידומו, כדי לתמוך במאמצים הלאומיים למימוש מטרת האמנה הנוכחית ויעדיה, ותנקוטנה אמצעים הולמים ובני-תועלת בהקשר זה, בין מדינות ובקִרבן, וכפי שראוי, בשותפות עם ארגונים בינלאומיים ואזוריים וחברה אזרחית הנוגעים בדבר, ובפרט עם ארגוני אנשים עם מוגבלויות. אמצעים כאלה עשויים לכלול, בין היתר:
  1. (א) הבטחה כי שיתוף פעולה בינלאומי, לרבות תוכניות פיתוח בינלאומיות, יכלול אנשים עם מוגבלויות ויהא נגיש להם;
  2. (ב) קידום בניית יכולת ותמיכה בה, לרבות באמצעות חילופין של מידע, ניסיון, תוכניות הדרכה ונוהגים מיטביים, ושיתוף בהם;
  3. (ג) קידום שיתוף פעולה במחקר ובגישה לידע מדעי וטכני;
  4. (ד) מתן סיוע טכני וכלכלי, כפי שמתאים, לרבות על ידי קידום גישה לטכנולוגיות נגישות וטכנולוגיות עזר ושיתוף בהם, ועל ידי העברת טכנולוגיות.
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מחובותיה של כל מדינה שהיא צד למלא את התחייבויותיה לפי האמנה הנוכחית.

 

סעיף 33: יישום ופיקוח ברמה הלאומית

 1. מדינות שהן צדדים תייעדנה גורם מרכז פנים-ממשלתי אחד או יותר לעניינים הקשורים ליישום האמנה הנוכחית, באופן התואם את המבנה הארגוני שלהן, ותשקולנה כיאות הקמת מנגנון תיאום בתוך הממשלה, או הועדה של מנגנון כזה, על מנת לקדם פעילות קשורה במגזרים שונים וברמות שונות.
 2. מדינות שהן צדדים תקיימנה, תחזקנה, תייעדנה או תקמנה מסגרת, לרבות מנגנון עצמאי אחד או יותר, כפי שמתאים, בתוך המדינה שהיא צד, כדי לקדם את האמנה הנוכחית, להגן עליה ולפקח על יישומה, באופן התואם את מערכות המשפט והמנהל שלהן. בעת הועדת מנגנון כזה או הקמתו, תתחשבנה מדינות שהן צדדים בעקרונות בדבר מעמדם ותפקודם של מוסדות לאומיים להגנה על זכויות אדם ולקידומן.
 3. החברה האזרחית, ובפרט אנשים עם מוגבלויות והארגונים היציגים שלהם, תהא מעורבת בתהליך הפיקוח, ותשתתף בו השתתפות מלאה.

 

סעיף 34: ועדה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

 1. תוקם וועדה לזכויות אנשים עם מוגבלויות (להלן "הוועדה"), אשר תמלא את התפקידים המפורטים להלן.\
 2. במועד כניסתה של האמנה הנוכחית לתוקף, הוועדה תהיה מורכבת משנים עשר מומחים. לאחר שישים אשרורים נוספים של האמנה או הצטרפויות אליה, יוגדל מספר חברי הוועדה בשישה חברים, כך שיגיע למספר מירבי של שמונה עשר חברים.
 3.  חברי הוועדה יכהנו כל אחד מכוח כישוריו האישיים, יהיו בעלי רמה מוסרית גבוהה ומומחיות וניסיון מוכרים בתחום שעליו חלה האמנה הנוכחית. בעת מינוי מועמדיהן, מוצע למדינות שהן צדדים לשקול כיאות את הוראת סעיף 4.3 לאמנה הנוכחית.
 4. חברי הוועדה ייבחרו על ידי מדינות שהן צדדים תוך התחשבות בחלוקה גיאוגרפית הוגנת, בייצוג צורות התרבות השונות ושיטות המשפט המרכזיות, בייצוג מגדרי מאוזן ובהשתתפות מומחים עם מוגבלויות.
 5. חברי הוועדה ייבחרו בהצבעה חשאית בישיבות של ועידת המדינות שהן צדדים מתוך רשימת מועמדים שימונו על ידי המדינות שהן צדדים מבין אזרחיהן. בישיבות אלה, שבהן שני שליש ממדינות שהן צדדים יהוו מניין חוקי, ייבחרו לוועדה אלה שיקבלו את מספר הקולות הגדול ביותר וכן רוב מוחלט של קולות נציגי מדינות שהן צדדים, אשר נכחו והצביעו.
 6. הבחירות הראשונות תתקיימנה לא יאוחר משישה חודשים לאחר מועד כניסתה לתוקף של האמנה הנוכחית. לפחות ארבעה חודשים לפני כל מועד בחירות, יפנה המזכיר הכללי של האומות המאוחדות מכתב למדינות שהן צדדים ובו יזמין אותן להגיש את שמות מועמדיהם בתוך חודשיים. לאחר מכן יכין המזכיר הכללי רשימה של כל המועמדים, בסדר האלף-בית, תוך ציון המדינות שהן צדדים אשר הציעו אותם, ויגיש אותה למדינות שהן צדדים לאמנה הנוכחית.
 7. חברי הוועדה ייבחרו לתקופת כהונה של ארבע שנים. הם יהיו כשירים להיבחר מחדש פעם אחת. ואולם, תקופת הכהונה של שישה מהחברים שנבחרו בבחירות הראשונות תסתיים בתום שנתיים; מיד לאחר הבחירות הראשונות, ייבחרו שמות שישה חברים אלה בהגרלה על ידי יושב ראש הישיבה המוזכרת בס"ק 5 לסעיף זה.
 8. בחירתם של ששת החברים הנוספים בוועדה תתקיים במועד הבחירות הרגילות, בהתאם להוראות הנוגעות לעניין בסעיף זה.
 9. אם חבר הוועדה נפטר, מתפטר או מצהיר שמסיבה אחרת כלשהי אין היא מסוגלת או אין הוא מסוגל  להמשיך במילוי חובותיו/ה, המדינה שהיא צד אשר מינתה חבר זה תמנה מומחה אחר שהוא בעל כישורים ועומד בדרישות כמפורט בהוראות הנוגעות בדבר של סעיף זה, והוא ישרת עד לתום התקופה.
 10. הוועדה תקבע לעצמה את כללי הנוהל שלה.
 11. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יספק את העובדים ואת המתקנים הדרושים למילוי תפקידי הוועדה לפי האמנה הנוכחית באופן מועיל, ויזמן את פגישתה הראשונה.
 12. באישורה של האסיפה הכללית, יקבלו חברי הוועדה, אשר הוקמה מכוח האמנה הנוכחית, תגמול מתוך משאבי האומות המאוחדות בתנאים שייקבעו על ידי האסיפה, בהתייחס לחשיבותן של תחומי האחריות של הוועדה.
 13. חברי הוועדה יהיו זכאים למתקנים, לזכויות היתר ולחסינויות של מומחים במשימה עבור האומות המאוחדות, כמפורט בסעיפים הנוגעים בדבר של האמנה בדבר זכויות יתר וחסינויות של האומות המאוחדות.

 

סעיף 35: דוחות של מדינות שהן צדדים

 1. כל מדינה שהיא צד תגיש לוועדה, באמצעות המזכיר הכללי של האומות המאוחדות, דוח מקיף בדבר האמצעים שננקטו כדי לתת תוקף להתחייבויותיה לפי האמנה הנוכחית ובדבר ההתקדמות שהושגה בהקשר זה, תוך שנתיים לאחר כניסתה לתוקף של האמנה הנוכחית לגבי המדינה שהיא צד הנוגעת בדבר.
 2. לאחר מכן, תגשנה מדינות שהן צדדים דוחות עוקבים מדי ארבע שנים לפחות, וכן בכל עת שהוועדה תבקש זאת.
 3. הוועדה תחליט לגבי כל הנחיה שתהיה בת-החלה על תוכן הדוחות.
 4. מדינה שהיא צד, אשר הגישה דוח ראשוני מקיף לוועדה, אינה צריכה לחזור, בדוחות העוקבים שלה, על מידע אשר כבר נמסר. בעת הכנת דוחות לוועדה, מוצע למדינות שהן צדדים לשקול לעשות זאת בתהליך פתוח ושקוף וכן לשקול כיאות את הוראת סעיף 4.3 לאמנה הנוכחית.
 5. אפשר שיצוינו בדוחות גורמים וקשיים המשליכים על דרגת מילוי ההתחייבויות לפי האמנה הנוכחית.

 

סעיף 36: בחינת הדוחות

 1. כל דוח ייבחן על ידי הוועדה, אשר תעלה הצעות והמלצות כלליות לגבי הדוח כפי שתמצא לנכון, ותעביר אותן למדינה שהיא צד הנוגעת בדבר. המדינה שהיא צד רשאית להעביר לוועדה בתשובה כל מידע אשר תבחר. הוועדה רשאית לבקש ממדינות שהן צדדים מידע נוסף הנוגע ליישום האמנה הנוכחית.
 2. אם תאחר מדינה שהיא צד בהגשת דוח במידה משמעותית, תהא הוועדה רשאית להודיע לאותה מדינה שהיא צד על הצורך בבחינת יישום האמנה הנוכחית באותה מדינה שהיא צד, על בסיס מידע אמין העומד לרשות הוועדה, אם לא יוגש הדוח הנוגע בדבר תוך שלושה חודשים ממועד ההודעה. הוועדה תזמין את המדינה שהיא צד להשתתף בבדיקה כאמור. אם תגיב המדינה שהיא צד בהגשת הדוח שבו מדובר, יחולו הוראות ס"ק 1 לסעיף זה.
 3. המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יעמיד את הדוחות לרשות כל מדינות שהן צדדים.
 4. מדינות שהן צדדים תעמדנה את הדוחות שלהן לרשות הציבור בשטחיהן, בהיקף נרחב, ותאפשרנה גישה להצעות ולהמלצות הכלליות הנוגעות לדוחות אלה.
 5. הוועדה תעביר, כפי שתמצא לנכון, דוחות ממדינות שהן צדדים לסוכנויות המקצועיות, לקרנות המקצועיות ולתוכניות המקצועיות של האומות המאוחדות ולגופים מוסמכים אחרים, כדי לטפל בבקשה או בציוּן של צורך בייעוץ טכני או בסיוע טכני הכלול בה, בצירוף הערות הוועדה והמלצותיה, אם יש כאלה, לגבי בקשות או ציוּנים אלה.

 

סעיף 37: שיתוף פעולה בין מדינות שהן צדדים לבין הוועדה

 1. כל מדינה שהיא צד תשתף פעולה עם הוועדה ותסייע לחבריה במילוי מכלול משימותיהם.
 2. ביחסיה עם מדינות שהן צדדים, תשקול הוועדה כיאות שיטות ואמצעים לשיפור היכולות הלאומיות ליישום האמנה הנוכחית, לרבות באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי.

 

סעיף 38: יחסי הוועדה עם גופים אחרים

כדי לטפח את היישום המועיל של האמנה הנוכחית ולעודד שיתוף פעולה בינלאומי בתחום שעליו חלה האמנה הנוכחית:

  1. (א) הסוכנויות המקצועיות והגופים האחרים של האומות המאוחדות יהיו זכאים לייצוג, בעת דיון ביישום אותן הוראות של האמנה הנוכחית, אשר באות במסגרת סמכותם. הוועדה תהא רשאית להזמין את הסוכנויות המקצועיות והגופים המוסמכים אחרים, ככל שתמצא לנכון, לספק עצת מומחה לגבי יישום האמנה בתחומים אשר במסגרת סמכויות כל אחד מהם. הוועדה תהא רשאית להזמין את הסוכנויות המקצועיות והגופים האחרים של האומות המאוחדות להגיש דוחות בנוגע ליישום האמנה בתחומים אשר במסגרת פעילויותיהם;
  2. (ב) במסגרת מילוי מכלול משימותיה, תיוועץ הוועדה כיאות עם גופים אחרים הנוגעים בדבר, אשר הוקמו מכוח אמנות בינלאומיות לזכויות האדם, במטרה להבטיח אחידות בהנחיות לדיווח, בהצעות ובהמלצות הכלליות של כל אחד מהם, וכדי למנוע כפילות וחפיפה במילוי תפקידיהם.

 

סעיף 39: דוח הוועדה

הוועדה תדווח מדי שנתיים לאסיפה הכללית ולמועצה הכלכלית והחברתית על פעילויותיה, ותהא רשאית להעלות הצעות והמלצות כלליות בהתבסס על בחינת דוחות ומידע שהתקבלו מהמדינות שהן צדדים. הצעות והמלצות כלליות כאמור תיכללנה בדוח הוועדה בצירוף הערות מדינות שהן צדדים, אם יש כאלה.

 

סעיף 40: ועידת מדינות שהן צדדים

 1. המדינות שהן צדדים תתכנסנה באורח סדיר בוועידת מדינות שהן צדדים כדי לדון בכל עניין הקשור ליישום האמנה הנוכחית.
 2. לא יאוחר משישה חודשים לאחר כניסת האמנה הנוכחית לתוקף, המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יזמן ועידה של מדינות שהן צדדים. את הישיבות הבאות יזמן המזכיר הכללי של האומות המאוחדות אחת לשנתיים, או על פי החלטת ועידת מדינות שהן צדדים.

 

סעיף 41: נפקד

המזכיר הכללי של האומות המאוחדות יהא הנפקד של האמנה הנוכחית.

 

סעיף 42: חתימה

האמנה הנוכחית תהא פתוחה לחתימה בידי כל מדינות וכן בידי ארגונים לשילוב אזורי במטה האומות המאוחדות בניו יורק החל מתאריך 30 במארס 2007.

 

סעיף 43: הסכמה למחויבות

האמנה הנוכחית תהא כפופה לאשרור ע"י מדינות החתומות עליה ולאישור רשמי ע"י ארגונים לשילוב אזורי החתומים עליה. היא תהא פתוחה להצטרפות בפני כל מדינה או ארגון לשילוב אזורי אשר לא חתמו על האמנה.

 

סעיף 44: ארגונים לשילוב אזורי

 1. "ארגון לשילוב אזורי" פירושו ארגון שהוקם על ידי מדינות ריבוניות באזור נתון, אשר מדינות החברות בו העבירו אליו סמכות לגבי עניינים המוסדרים ע"י האמנה הנוכחית. במסמכי האישור הרשמי או ההצטרפות שלהם, יצהירו ארגונים כאמור על מידת סמכותם לגבי עניינים המוסדרים ע"י אמנה זו. לאחר מכן, יודיעו לנפקד על כל שינוי מהותי בהיקף סמכותם.
 2. התייחסויות ל"מדינות שהן צדדים" באמנה הנוכחית יחולו על ארגונים כאמור, במסגרת גבולות סמכותם.
 3. לעניין סעיף 45, ס"ק 1, וסעיף 47, ס"ק 2 ו-3, לא יובא בחשבון כל מסמך רשמי שהופקד על ידי ארגון לשילוב אזורי.
 4. בעניינים שבתחום סמכותם, ארגונים לשילוב אזורי רשאים לממש את זכותם להצביע בוועידת מדינות שהן צדדים, כאשר מספר הקולות שלהם יהא שווה למספר מדינות החברות בהם, שהן צדדים לאמנה זו. ארגון כאמור לא יממש את זכותו להצביע אם מדינה ממדינות החברות בו מימשה את זכותה, ולהיפך.

 

סעיף 45: כניסה לתוקף

 1. האמנה הנוכחית תיכנס לתוקף ביום השלושים שאחרי הפקדת מסמך האשרור או ההצטרפות העשרים.
 2. לגבי כל מדינה או ארגון לשילוב אזורי המאשררים את האמנה, מאשרים אותה רשמית או מצטרפים אליה לאחר הפקדת המסמך העשרים כאמור, תיכנס האמנה לתוקף ביום השלושים שאחרי הגשת המסמך הרשמי שלהם כאמור.

 

סעיף 46: הסתייגויות

 1. לא תורשינה הסתייגויות אשר אינן עולות בקנה אחד עם יעד האמנה הנוכחית ועם מטרתה.
 2. ניתן למשוך הסתייגויות בכל עת.

 

סעיף 47: תיקונים

 1. כל מדינה שהיא צד תהא רשאית להציע תיקון לאמנה הנוכחית ולהגישו למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. המזכיר הכללי יעביר כל תיקון מוצע למדינות שהן צדדים, בצירוף בקשה להודיע לו האם הן מעדיפות לקיים וועידת מדינות שהן צדדים כדי לדון בהצעות ולהחליט בהן. במקרה בו, תוך ארבעה חודשים ממועד ההודעה האמורה, יעדיף לפחות שליש מהמדינות שהן צדדים לקיים וועידה כאמור, יזמן המזכיר הכללי את הוועידה, בחסות האומות המאוחדות. כל תיקון שיאומץ ברוב של שני שלישים מבין המדינות שהן צדדים, אשר נכחו והצביעו, יוגש על ידי המזכיר הכללי לאישור האסיפה הכללית ולאחר מכן לכל המדינות שהן צדדים לצורך קיבולו על ידם.
 2. תיקון אשר אומץ ואושר בהתאם לסעיף-קטן 1 לסעיף זה ייכנס לתוקף ביום השלושים לאחר שמספר מסמכי הקיבול שהופקדו יגיע לכדי שני שלישים ממספר מדינות שהן צדדים במועד אימוץ התיקון. לאחר מכן, ייכנס התיקון לתוקף עבור כל מדינה שהיא צד ביום השלושים לאחר הפקדת מסמך הקיבול מטעמה. תיקון יחייב את מדינות שהן צדדים אשר קיבלו אותו, בלבד.
 3. תיקון שאומץ ואושר בהתאם לסעיף קטן 1 לסעיף זה, ואשר מתייחס לסעיפים 34, 38, 39 ו-40 בלבד, ייכנס לתוקף עבור כל מדינות שהן צדדים ביום השלושים לאחר שמספר מסמכי הקיבול שהופקדו יגיע לשני שלישים ממספר מדינות שהן צדדים במועד אימוץ התיקון, וזאת, אם כך תחליט וועידת מדינות שהן צדדים, בתמימות דעים.

 

סעיף 48: הסתלקות

מדינה שהיא צד תהא רשאית להסתלק מהאמנה הנוכחית בהודעה בכתב למזכיר הכללי של האומות המאוחדות. ההסתלקות תיכנס לתוקף שנה אחת לאחר מועד קבלת ההודעה ע"י המזכיר הכללי.

 

סעיף 49: פורמט נגיש

נוסח האמנה הנוכחית יהא זמין בפורמטים נגישים.

 

סעיף 50: נוסחים מהימנים

נוסחי האמנה הנוכחית בערבית, סינית, אנגלית, צרפתית, רוסית וספרדית יהיו מהימנים במידה שווה.

 

ולראיה חתמו מיופי הכוח החתומים מטה על האמנה הנוכחית, לאחר שהוסמכו לכך כדין, איש על ידי ממשלתו.

 

 _________________________________________________________________________________________

לתשומת לבכם:
המידע המובא באתר הוא כללי בלבד. מידע זה אינו נוסח מחייב של החוק והתקנות. כמו כן, אפשר שהחוק והתקנות שונו, אך האתר טרם עודכן. לדיווח על תקלות באתר זה ניתן לפנות ל: yisraelh@mishpatim.gov.il