נציבות תלונות הציבור על שופטים

 

אודות הנציבות

נציב תלונות הציבור על שופטים הוסמך בחוק לברר תלונות על התנהגות שופטים במסגרת מילוי תפקידם, לרבות בדרך ניהול משפט על ידם.
 
סמכות הנציב משתרעת על שופטים רשמים ודיינים, בבתי המשפט ובבתי הדין, והכל כהגדרתם בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב-2002. 
 

הגשת תלונה

לפי תקנות נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ד – 2003, הגשת תלונה צריכה להיעשות בכתב, בחתימת המתלונן ובציון שמו ומענו, לפי הטופס שבתוספת לתקנות.

הנציב לא יפתח בבירור תלונה שהוגשה בעילום שם, אולם החוק מאפשר לנציב לברר את התלונה מבלי למסור לשופט הנילון או לכל גורם אחר את פרטי המתלונן, אם סבר כי הדבר אינו דרוש לצורך בירור התלונה.

טופס תלונה: טופס תלונה בפורמט PDF טופס תלונה בפורמט WORD טופס תלונה מקוון