הליך בקשה לרישוי נוטריון

 

התנאים להגשת בקשה לרישוי נוטריונים בהתאם לסעיף 2 לחוק הנוטריונים, תשל"ו 1976, ולנוהל ואמות מידה שקבעה הוועדה והמפורסמים באתר זה (להלן: הנוהל).


התנאים להגשת בקשה לרישוי נוטריונים

 1. אזרח ישראל או תושב קבע בישראל
 2. חבר לשכת עורכי הדין
 3. עיסוק בעריכת דין במשך עשר שנים
 4. לא הורשע בעבירה שיש בה משום קלון
 5. לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים (למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1961).
 6. וועדת הרישיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון
 7. השתתף בהשתלמות במתכונתה החדשה בהתאם להחלטת הוועדה מיום 14.11.16. לעיון בהחלטת הוועדה.
 8. לא מתנהלת נגד המבקש חקירה פלילית ו/או משמעתית ולא מתקיימים נגדו הליכים פליליים ו/או משמעתיים תלויים ועומדים.
 
 • בטרם הגשת בקשה יש לעיין היטב בנוהל להגשת הבקשה ולוודא כי המבקש עומד בכל התנאים לקבלת רישיון נוטריון. מבקש שאינו עומד בכל התנאים (ובין היתר, מלאו לו עשר שנים של עיסוק בעריכת דין והשתתף בהשתלמות) לא יובא לדיון בפני הוועדה.
  את טופס הבקשה ניתן למצוא בלשונית "טפסים להדפסה" -  להורדת טופס בקשה
 • על מגיש הבקשה לוודא שבקשתו תהיה ברורה ומלאה ויצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים.
  את הבקשה יש להעביר לכתובת דוא"ל Noterion-bakasha@justice.gov.il, כתובת דוא"ל זו מיועדת אך ורק לצורך הגשת בקשות.
  בקשה שלא תהיה מלאה ולא תוגש על פי הוראות הנוהל לא תובא לדיון בפני הוועדה.

 

 • לתיאום השתלמות יש לפנות ישירות למדרשה להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין, בטלפון: 077-9555020, או באתר האינטרנט.

 

 • הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה ויש לעקוב אחר מועדי ישיבות הוועדה באתר המחלקה.

 

 • מבקשים שהוועדה קבעה כי הם עומדים בתנאי הכשירות לקבלת רישיון יפורסמו באתר המחלקה וילקוט הפרסומים לצורך הגשת התנגדויות כמתחייב בחוק. ניתן להגיש התנגדויות תוך 30 יום מיום הפרסום ברשומות. על מועד הפרסום ברשומות יש לעקוב באתר משרד המשפטים (מחלקת רשומות).

 

 • מי שהוועדה מצאה שנתמלאו בו כל התנאים לקבלת רישיון נוטריון ולא הוגשו התנגדויות בעניינו יוזמן למשרדי מחלקת רישוי נוטריונים לצורך חתימה בפנקס הנוטריונים.
  לזימון יצורף שובר תשלום אגרת רישיון. את האגרה ניתן לשלם באמצעות אתר המחלקה, בבנק הדואר או באמצעות הטלפון החכם (הורדת יישומון הנקרא "שרות התשלומים" דרך ה-App Store, Google Play).
  לפרטים נוספים על תשלומי האגרות.

 

 • להלן הליך מסירת דוגמת חתימה וחותם בפנקס הנוטריונים:
 1. על המבקש להתייצב במשרדי המחלקה לרישוי נוטריונים בכתובת רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים, קומה 2. בימים א', ג', וה' בין השעות 8:30-13:00.
 2. על המבקש להביא עמו:
   • תעודה מזהה
   • אישור על תשלום אגרת רישיון
   • הטבעה ברורה של חותמת גומי וחותם ברזל על גבי נייר פירמה של המבקש. את חותמת הגומי וחותם הברזל ניתן לרכוש מחנויות העוסקות בתחום.
   • נא לשים לב - שם המבקש המופיע על החותם והחותמת להיות תואם לשם המבקש בתעודת הזהות. (לא ניתן לרשום שם כיני על גבי החותם והחותמת). השם באנגלית צריך להיות בהתאמה לשם העברי.
 3. המבקש יידרש למסור דוגמת חתימה ידנית בפני נציגת המחלקה.

 

 • לאחר סיום הליך החתימה בפנקס הנוטריונים במשרדי המחלקה רשאי המבקש לכהן כנוטריון.
 • כחודש לאחר ביצוע החתימה בפנקס הנוטריונים, תשלח אל המבקש בדואר תעודה בדבר היותו נוטריון.
 • לתיאום השתלמות יש לפנות ישירות למדרשה להשתלמות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין, בטלפון: 077-9555020 או באתר האינטרנט. לידיעתכם הוועדה החליטה על מתכונת השתלמות חדשה בהיקף של 40 שעות לימוד אקדמיות.

לעיון בהחלטת הועדה