רשימת מבקשי רישיון נוטריון

 
​בהתאם לסעיף 4 לחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 ותקנות 31 ו - 32 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז- 1977 מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש הרשיון תנאי הכשירות המפורטים בחוק תפרסם את הבקשה לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת ההחלטה ברשומות ובהדבקה בלוח המודעות של בית המשפט המחוזי, שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הוועדה המחוזי של לשכת עורכי הדין באותו מחוז עליו נמנה המבקש.​​​

  • תוך 30 יום מיום פרסום הרשימה רשאי כל אדם להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת בכתב ב-2 העתקים לפי המען:
      ועדת הרשיונות לפי חוק הנוטריונים,
      משרד המשפטים,
      ת.ד. 34357 ירושלים, 91342.
  • לתשומת לבכם, הפרסום הרשמי של רשימת מבקשי רישיון נוטריון הינו בילקוט הפרסומים. ניתן לעקוב ולעיין אחר הפרסום באתר הכללי של משרד המשפטים (ולא באתר זה).
  • רשימת מבקשי רישיונות