נוהל חדש להגשת בקשה לרישיון נוטריון ואמות מידה לעבודת הוועדה