נוהל חדש להגשת בקשה לרישיון נוטריון

 
|26/05/2015 |

הוועדה לרישוי נוטריונים קבעה נוהל חדש להגשת בקשה לקבלת רישיון נוטריון.
מעתה בקשות לרישיון נוטריון יוגשו על גבי טופס בקשה חדש ויידונו על פי הנוהל ואמות המידה שקבעה הוועדה.
בקשות אשר לא יוגשו על פי הנוהל החדש לא יובאו לדיון בפני הוועדה.
ניתן לעיין בנוהל ואמות מידה בדף "הליך בקשה לרישוי נוטריון".