תשלומי אגרות

 

סכומי האגרות הקבועות בתקנות הנוטריונים (אגרות נוטריון) תשל"ז – 1977 יעודכנו אחת לשנה ב- 1 לינואר כל שנה. 


אגרת רשיון

 • סעיף 5 לחוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 קובע, בין היתר, כי בטרם יתחיל נוטריון לכהן הוא ישלם את האגרה שנקבעה בתקנות.
 • על פי תקנה 31 (א) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 יתווסף על הסכום הקבוע בתקנות תוספת עבור פרסום שמו של המבקש, עלות הפרסום הינה 38 ש"ח. לתשומת לבכם האגרה הראשונית כוללת את עלות הפרסום.

אגרה שנתית

סעיף 6 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, קובע כדלקמן:
 • (א) בעל רישיון נוטריון ישלם, לא יאוחר מ-31 בינואר של כל שנה, אגרה שנתית ששיעורה נקבע בתקנות; לא שולמה האגרה כאמור, יתווספו לה תוספות אלה:
  1. שולמה האגרה בתקופה שבין 1 בפברואר ובין 31 במרס - 10% 
  2. שולמה האגרה בתקופה שבין 1 באפריל ובין 30 בספטמבר - 50% 
  3. שולמה האגרה אחרי 30 בספטמבר - 100%
  4. שולמה האגרה אחרי אותה שנה פלונית תישא, בנוסף לתשלום כפל האגרה כאמור בפסקה (3), גם הפרשי הצמדה על סכום האגרה שנקבע, לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מן המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם למועד תשלום האגרה של אותה השנה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלומה בפועל.
 • (א1) לא שילם בעל רישיון נוטריון את האגרה בעד שנה פלונית עד תום חודש מרץ של השנה שלאחריה, לא יהיה רשאי לשמש 
      נוטריון כל עוד לא שילם את האגרה באותה שנה, כאמור בסעיף קטן (א)(4).
 • (ב) נוטריון שלא שילם אגרה שנתית לחמש שנים, יפקע תקפו של רישיונו.
 • (ג) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות שיעור שונה של אגרה שנתית לבעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר. בעל רישיון נוטריון שהוא בגיל שבעים שנה או יותר ישלם שליש מהאגרה השנתית.
  

תעריפי אגרות לשנת 2019

 • אגרת רשיון -   1,074  ש"ח
 • אגרה שנתית - 1,036  ש"ח.