לתשומת לב ציבור המתווכים במקרקעין

 
|01/04/2014 |

סעיף 13 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א – 2001, קובע הוראות בדבר ייחוד העיסוק והתואר של שמאי מקרקעין ועונשים החלים על מי שעובר על הוראות אלה.

לאחרונה הובא לידיעתנו אודות מתווכים במקרקעין אשר נטען כי פועלים בניגוד להוראות סעיף זה.
פעולה בניגוד להוראות הסעיף מהווה עבירה פלילית, ויכול שתיחשב אף עבירת משמעת בהתאם לחלופות המוגדרות בסעיף 14 (א) לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996, ושתוביל לנקיטת אמצעי המשמעת הקבועים בחוק.
רשמת המתווכים קוראת לציבור המתווכים להקפיד על שמירת הוראות אלה במסגרת עבודתם.