קבלת רישיון תיווך

 
|29/02/2016 |

​מדריך לקבלת רישיון תיווך

תהליך ההרשמה לבחינה, ותנאי ההשתתפות בה

 • עפ"י הרשמה ותשלום אגרת בחינה באמצעות האתר
 • עפ"י בקשה בכתב לרשם המתווכים, יקבל המועמד לגשת לבחינה טופס בקשה ושובר תשלום עבור הבחינה.
 • קליטת הנתונים של המועמד תתבצע רק לאחר שיתקבל טופס הבקשה בצרוף צילום מתעודת הזהות ואישור על תשלום האגרה
 • עם קליטת הנתונים יונפק וישלח לכתובתו של המועמד לבחינה מסמך עם האישור לגשת לבחינה (הכולל פרטים הנוגעים לבחינה: מקום, מועד שעה ומס' שולחן אליו יופנה המועמד). 

 

מקבלת תוצאות הבחינה ועד לקבלת הרשיון

 • הרשם יודיע לנבחן את תוצאות הבחינה תוך 30 יום מיום הבחינה.
 • נבחן שנכשל רשאי להגיש ערר על ציון הבחינה תוך 30 יום מיום משלוח התוצאה ע"י הרשם. לעיון בטופס הגשת ערר.
 • נבחן שקיבל ציון "עובר" (מ- 60 נקודות ומעלה) יקבל יחד עם הודעת הרשם על ההצלחה בבחינה, טופס בקשה לרשיון.
 • טופס הבקשה כשהוא מלא ומוגש ע"י המועמד לרשיון , ייבדק על ידי הרשם. לאחר מכן, ייעשו על ידו בדיקות נוספות מול מחלקת תעודות יושר במטה הארצי, והכונס הרשמי - בדיקות שתוצאותן תאשרנה/ תשלולנה את כשירותו של המועמד לרשיון. 
 • אם לא תהיה מניעה מטעם הגורמים הנ"ל, תישלח אל המועמד לרשיון הודעה על כך בצרוף שובר תשלום אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס, ע"ס 977 ש"ח.
 • את האגרה עליו לשלם בכל סניף של בנק הדואר או דרך שרת התשלומים הממשלתי באתר האינטרנט של משרד המשפטים/ רשם המתווכים.
 •  הרשיון ישלח בדואר רשום. במקביל, יונפק לו גם כרטיס רשיון נושא תמונה.
 • הרשיון הנייד יונפק וישלח בדואר רק לאחר תשלום האגרה וקבלת תמונת פספורט עדכנית .
 

כיצד תשמור על רישיונך?

 • וודא שלא חדלו להתקיים בך התנאים שאפשרו לרשם להעניק לך רשיון: כל התנאים שמנינו לעיל (למעט היותך בגיר וקבלת ציון "עובר" בבחינת הרישוי).
 • את אגרת החידוש שנשלחה לך ע"י הרשם וששיעורה 217 ש"ח, יש לשלם במועדה, היינו עד 31 לחודש מרס בכל שנה.
 • מי שלא ישלם את האגרה במועדה אינו רשאי לשמש כמתווך במקרקעין כל עוד לא שילם את האגרה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה (התשכ"א - 1961) זאת עפ"י סעיף 18 (ב) לחוק המתווכים. דהיינו, גם כשישלם המתווך אגרת חידוש, באיחור בתוספת הקנס, יוכל לשמש כמתווך רק מיום התשלום, כאשר אין "כשירות" רטרואקטיבית של הרשיון.
  כדי להימנע ממצב של פעולה ללא רשיון בתוקף, על המתווך לוודא שיש בידו הודעת הרשם על חידוש הרשיון, בתחילת כל שנה.
 • במקרה של שינוי כתובת נא להודיע בכתב לרשם המתווכים, בכתובת: ת.ד 34357 ירושלים 9134301.