אתר ההגשה המקוון

 
רשות הפטנטים שמחה להודיע כי ביום 21 באוקטובר 2015 פורסם בקובץ התקנות (7562) "תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשע"ה–2015" אופן ההגשה האלקטרוני של בקשות לפטנט, מסמכים והודעות, באתר ההגשה של רשות הפטנטים וקביעת חובת הזדהות בעת ההגשה.
תחילת תיקונים 60 ימים מיום פרסומו, 20 בדצמבר 2015.
(תשומת הלב מופנית להחרגות לתחילה המצויינות בסעיפי התחילה בתקנות).

 • על מנת להגיש באתר ההגשה מסמכים, הודעות ובקשות הדורשים הזדהות באמצעות כרטיס חכם יש להירשם כמשתמש ולקשר בין המשתמש לבין המשרד או החברה המורשים לפעול בבקשה או בהליך. לשם כך יש לפעול בהתאם להנחיות הבאות:
 1. למלא את הטבלה שבקובץ האקסל המצוי בדף זה:
  בשדה סוג זיהוי- יש לבחור תעודת זהות
  בשדה מספר זיהוי- יש למלא את מספר הזיהוי של הגורם הרלוונטי. על מס' הזיהוי להיות תואם למס' הזיהוי שבכרטיס החכם
 2. לשלוח את הטבלה לאחר מילויה בצירוף מכתב מלווה החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ובו יאשר החותם את נכונות תוכן הטבלה,
  לכתובת הדוא"ל: patentsonline@justice.gov.il.

 

 • לתשומת לבכם: משתמש שאינו רשום לא יוכל להגיש באתר ההגשה מסמכים, הודעות ובקשות הדורשות הזדהות.
  הרשות תשלח את שם המשתמש והסיסמא למי שיירשם באופן זה. למען הסר ספק, גם משתמש שנרשם לאתר ההגשה של מחלקת סימני המסחר נדרש למלא את הטבלה. 

 

 • על מנת לקבל מסמכים בדואר אלקטרוני מרשות הפטנטים יש למלא את טופס הבקשה המצורף מטה בדף זה ולהגישו לרשות. ניתן להגיש את טופס הבקשה גם באמצעות אתר ההגשה.