מחלקת פטנטים

 

אודות מחלקת הפטנטים

למחלקת הפטנטים של הרשות מוגשות בקשות לפטנטים מכל העולם. כל בקשה מופנית לתחום האמצאה אליו משתייכת ועתידה להיבחן על ידי בוחן שהוא מהנדס או אקדמאי המתמחה באותו תחום. אם  עונה הבקשה על דרישות החוק, היא תזכה למתן פטנט.
שאר תפקידי בוחני הפטנטים ודרכי עבודתם מוגדרים בהוראות העבודה המפורסמות באתר.