טיוטות חוזרי רשם לעיון ולהערות הציבור

 
 בהתאם לסעיף 3 לחוזר 001/2011 – כללי, הציבור מוזמן להעביר הערותיו לטיוטות אלה במשך שבועיים ממועד הפרסום, עד יום 02/02/2021 לתיבת הדואר MitmahePatents@justice.gov.il.