טפסי חברה לתועלת הציבור

 
תוצאות 20-1 מתוך 20 תוצאות
תוצאות 20-1 מתוך 20 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות   pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין
 
 
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברותpdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (חל"ץ)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2016 - חל"צ
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (עמותות)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2015 - עמותה
 
רשם החברות; אכיפה ובקרה; חברה לתועלת הציבורדו"ח עדכון פרטים שנתי של חברה פרטית (טופס 5)לביצוע עדכון מקוון באופן מיידיdocx הורד קובץ טופס 5 דוח שנתי
 הנחיות להגשת דוח שנתי
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הזמנת תיק חברה לתועלת הציבור בתקליטור   docx הורד קובץ הזמנת תקליטור חברה לתועלת הציבור
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהודעה על הגשת תובענה (טופס 11)קישור להודעה על הגשת תובענה (טופס 11)docx הורד קובץ טופס 11- הודעה על הגשת תובענה
 
חברה לתועלת הציבורבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (טופס א')   docx הורד קובץ בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור - טופס א'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של בעלי מניות (טופס ב')   docx הורד קובץ הצהרת בעלי מניות בחברה לתועלת הציבור - טופס ב'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של דירקטורים ראשונים (טופס ג')   docx הורד קובץ הצהרת דירקטורים ראשונים בחברה לתועלת הציבור - טופס ג'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים (טופס ד')   docx הורד קובץ הצהרת חברי ועדת ביקורת ראשונים בחברה לתועלת הציבור - ד'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת בעלי המניות הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת (טופס ה')   docx הורד קובץ הצהרת רישום כחברה לתועלת הציבור - טופס ה'
 
חברה לתועלת הציבורתקנון לדוגמא לחברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ תקנון לדוגמא - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורדין וחשבון מילולי - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ דין וחשבון מילולי - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורהמלצת ועדת ביקורת - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ המלצות ועדת ביקורת - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבוררשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חל"צ
 
אכיפה ובקרה; רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הצעת מיזוג עמותות/חל"צ   docx הורד קובץ הצעת מיזוג - עמותות / חל"צ
 
רשם החברות; חברה לתועלת הציבורהודעה על מתן הודעות לנושים   docx הורד קובץ הודעה על מתן הודעות לנושים