מיזוג עמותות וחל"צ

מהות השירות

​מיזוג עמותות וחברות לתועלת הציבור (חל"צ).​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​עמותות ו/או חל"צ מתמזגות ("תאגיד יעד" ו"תאגיד קולט") חייבות בהגשת מסמכים למחלקת אכיפה ובקרה כדלקמן (בסדר כרונולוגי):
 
 • פרוטוקול החלטת הוועד המנהל/הדירקטוריון על אישור המיזוג


  הפרוטוקול ייחתם על-ידי שני חברי ועד (בעמותה) או הדירקטוריון (בחל"צ), בכל אחד מהתאגידים המתמזגים. 
 • הצעת מיזוג


  הצעת מיזוג שנערכה במשותף על-ידי הוועד המנהל (בעמותה) או הדירקטוריון (בחל"צ), של שני התאגידים המתמזגים.
  הצעת המיזוג תיחתם בידי חבר ועד מנהל (בעמותה) או דירקטור (בחל"צ), של כל אחד מהתאגידים המתמזגים אשר הוועד המנהל (בעמותה) או הדירקטוריון (בחל"צ) שבהן הוא מכהן הסמיך אותו לכך.
  החתימות יאומתו על-ידי עורך דין. יש למלא את כל פרטי עורך הדין, לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר רישיון ומען. 
  הצעת המיזוג תוגש לרשם (מחלקת אכיפה ובקרה) בטופס הצעת מיזוג. 
 • אישור המיזוג על-ידי ועדת ביקורת/גוף מבקר


  בתאגידים קשורים יש לצרף את אישור הגוף המבקר או פרוטוקול ועדת ביקורת, המאשרים את המיזוג, בשני התאגידים המתמזגים. 
 • זימון אסיפה כללית


  הוועד המנהל (בעמותה) או הדירקטוריון (בחל"צ) ישלח זימון לאסיפה כללית של כל אחד מהתאגידים המתמזגים.
  בתוך 3 ימים ממועד זימון האסיפה הכללית, העמותה/החל"צ המתמזגות ימציאו לרשם את המסמכים הבאים:
 
 1. הצעת המיזוג. 
 2. פרוטוקול החלטת הוועד המנהל/הדירקטוריון על אישור המיזוג. 
 3. אישור המיזוג על-ידי ועדת ביקורת/גוף מבקר.
 4. זימון אסיפה כללית. 
 • הודעה על מתן הודעות לנושים


  העמותה/החל"צ המתמזגות יפרסמו בשני עיתונים יומיים בשפה העברית הנפוצים בישראל, הודעה לנושים שבה יצוין כי הן הגישו הצעת מיזוג לרשם וכי הנושים רשאים לעיין בהצעה במשרד הרשם ובמקומות נוספים שקבעה.

  ההודעה תפורסם ביום משלוח הצעת המיזוג לרשם.

  העמותה/החל"צ המתמזגות ישלחו את הצעת המיזוג לנושים המובטחים, בתוך 3 ימים ממועד המצאת הצעת המיזוג לרשם.
  העמותה/החל"צ המתמזגות ישלחו הודעה בדואר רשום לנושים מהותיים, בהתאם לתקנה 3(ג) לתקנות החברות (מיזוג), בתוך 4 ימים ממועד משלוח הצעת המיזוג לרשם.
  עמותה/חל"צ מתמזגות שיש להן מעל 50 עובדים, ימסרו לוועד העובדים או יפרסמו במקום בולט לעין במקום העבודה, עותק מההודעה שפורסמה בעיתון, בתוך 3 ימים ממועד משלוח הצעת המיזוג לרשם.
  הודעה על מתן הודעות לנושים תוגש לרשם בטופס הודעה על מתן הודעות לנושים.
  ההודעה תוגש בתוך 3 ימי עסקים לאחר משלוח ההודעות לנושים.
  להודעה יצורפו העתקי הפרסום בעיתונים.
  להודעה תצורף רשימה של הנושים המהותיים, שאליהם נשלחה הודעה.
 
 • פרסום הודעה לתורמים


  העמותה/החל"צ המתמזגות יפרסמו בשני עיתונים יומיים בשפה העברית הנפוצים בישראל, הודעה לתורמים שבה יצוין כי הן הגישו הצעת מיזוג לרשם וכי התורמים רשאים לעיין בהצעה במשרד הרשם ובמקומות נוספים שקבעה.

  ההודעה תפורסם ביום משלוח הצעת המיזוג לרשם.

  העתק הפרסום לתורמים יצורף לטופס הודעה על מתן הודעות לנושים. 
 • פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת את המיזוג


  המיזוג טעון אישור האסיפה הכללית של כל אחד מהתאגידים המתמזגים, כאמור בסעיף 34ז לחוק העמותות.
  הפרוטוקול ייחתם על-ידי שני חברי ועד (בעמותה) או הדירקטוריון (בחל"צ), בכל אחד מהתאגידים המתמזגים.
  פרוטוקול האסיפה הכללית ישלח לרשם בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההחלטה. 
 • הודעת הרשם על עמדתו בדבר המיזוג


  לאחר קבלת כל המסמכים דלעיל במשרדי הרשם ובחינתם, ימסור הרשם את עמדתו בנוגע למיזוג, לרבות בנוגע לשינוי מבוקש של שם התאגיד המתמזג ומטרותיו, ככל שצוינו בהצעת המיזוג. 
 • אישור בית המשפט


  מיזוג טעון אישור בית המשפט, אשר יחליט בבקשה לאישור המיזוג לאחר שנתן לרשם הזדמנות להביע את דעתו (סעיף 34ו לחוק העמותות).
  הבקשה תוגש לבית המשפט, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה.
  העמותה/החל"צ המתמזגות ימציאו עותק של הבקשה לרשם.  
  משניתן אישור בית משפט למיזוג, העמותה/החל"צ המתמזגות ימציאו לרשם העתק ההחלטה, במועד שבו תהפוך החלטת בית המשפט לחלוטה, אשר ירשום את המיזוג במרשם העמותות וההקדשות (לפי העניין).
 • הנחיות למיזוג עמותות וחברות לתועלת הציבור


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים - מחלקת אכיפה ובקרה
  ת"ד 9222 תל-אביב 61091.
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.