הכרזה על חברה כחברה מפרה

מהות השירות

הכרזה על חברה כחברה מפרה

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 1. חברה פרטית, חברה ציבורית או חברת חוץ אשר לא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאות, צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק:
  לא הגישה דוח שנתי - חברה שאינה "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך חייבת בהגשת דוח שנתי, אחת לשנה, לרשם החברות. החובה אינה חלה על חברה ציבורית, כהגדרתה בחוק החברות.
  דף שירות - חובת דיווח של חברה פרטית - דוח שנתי
  לא שילמה אגרה שנתית וחובות אגרה שנתית - כל חברה (פרטית, ציבורית וחברת חוץ) חייבת בתשלום אגרה שנתית,    
  ובתשלום חובות אגרה שנתית לגבי אחת או יותר משבע השנים שקדמו לשנה הנוכחית. לתשלום.
 2. התראה - קודם לרישום חברה כחברה מפרה, תישלח לחברה התראה על כוונה לרשמה כחברה מפרה. ההתראה תירשם במקומות הבאים:
  - במרשם החברות הפתוח לעיון הציבור;
  - בנסח החברה;
  - במידע על חברה, הניתן לציבור באופן מקוון ללא תשלום.
  לחברה 30 יום,  מיום רישום ההתראה, לתיקון ההפרה שבשלה נרשמה ההתראה.
 3. רישום חברה מפרה - לא תיקנה החברה בתוך 30 יום את ההפרה, תירשם החברה במרשם החברות כחברה מפרה. רישום כאמור יופיע גם בנסח החברה ובמידע על חברה, ללא הודעה נוספת.
 4. מחיקת רישום חברה מפרה - חברה אשר תיקנה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה או נרשמה כחברה מפרה, יימחקו ההתראה או רישום כחברה מפרה. זאת, בכפוף לכך שלא רשומות לחובת החברה הפרות נוספות אשר טרם תוקנו.
 5. סנקציות כנגד חברה מפרה - עם ההכרזה על חברה כחברה מפרה, יופעלו כנגדה - החל מיום ההכרזה - כל הסנקציות המנויות בסעיף 362א(ג) לחוק החברות, כדלקמן:

  - לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (יקשה על קבלת הלוואות בנקאיות למשל), ולא ירשם שינוי בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.
  - לא ירשמו שעבודים לטובת החברה, ולא ירשם שינוי בפרטי שעבוד קיים או ביטולו.
  - לא ירשם משכון לטובת החברה ולא יבוצע שינוי בפרטי משכון כאמור.
  - החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה.

  -לגבי הפרות משנת 2009 ואילך - החברה המפרה ובעל השליטה בה לא יוכלו להקים ולרשום חברה חדשה.

  "בעל שליטה" - מי שרשום במרשם כבעל מניות של 50% או יותר מהון המניות המונפק של החברה המפרה במועד רישום ההתראה (על כוונה לרשום את החברה במרשם כחברה מפרת חוק) ומי שרשום במרשם כאמור בעת הגשת הבקשה לרישום חברה חדשה.
  -לא יירשם מיזוג בין חברות כאשר אחת מהחברות הוכרזה חברה מפרה.

 

טפסים


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר :רשות התאגידים - מחלקת אכיפה ובקרה
  ת"ד 28040 ירושלים 9128001.
 • קבלת קהל :רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.

​מרכז השירות והמידע:

 • טלפון: 1-700-70-60-44, שלוחה 3

הערות

 • הליכי גביה
  חוב האגרה ניתן לגביה לפי פקודת המסים (גביה), וכן באמצעות רשות האכיפה והגביה, לרבות נקיטה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, ובכללם: הטלת עיקולים על נכסי החייב והשתת הוצאות בהתאם להוראות הדין.
 • עיצום כספי
  הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק,  מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי רשם החברות להטיל על חברה מפרה, כדלקמן:
  עיצום כספי ששיעורו כיום הינו כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה.
  בנוסף, עיצום כספי בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דוח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪.
  אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.
 • פירוק מרצון
  חברה שאינה פעילה יכולה לפעול לפירוק החברה מרצון. בדרך זו תמנע המשך צבירת חובות אגרה שנתית לחברה והפעלת סנקציות על דירקטור או בעל שליטה בה. פירוק החברה מרצון מקנה פטור מחובות אגרה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנות.
  הליך פירוק מרצון אינו מסיר רישום התראה ורישום חברה מפרה.
  יחד עם זאת, ככל שלצורך הליך הפירוק מרצון, תבקש החברה לבצע פעולה מבין הפעולות שהרשם רשאי לסרב להן עקב ההכרזה על החברה כחברה מפרה, הרשם יבחן האם יש מקום ליתן הסכמה לפעולה פרטנית הדרושה להמשך הליך הפירוק מרצון. זאת, בכפוף להגשת בקשה מנומקת, הנתמכת באסמכתאות.
  דפי שירות - פירוק מרצון של חברה
 • לשאלות נוספות - לחצו כאן