הסרת רישום חברה כחברה מפרת חוק

מהות השירות

​הסרת רישום חברה כחברה מפרת חוק

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

תיקון ההפרות בעטיין נרשמה לחברה התראה או החברה נרשמה כחברה מפרה, כדלקמן:

 הגשת דוח שנתי

 1. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בדוח בצורה מלאה ומדויקת.
 2. הפרטים בדוח צריכים להיות מעודכנים ליום הגשתו ולא לשנת הכספים שקדמה להגשתו.
 3. יש להגיש דוח מקורי בלבד (לא צילום).
 4. יש להגיש את הדוח לשנה הנוכחית או לשנה הקודמת.
 5. דירקטור או נושא משרה בחברה יחתום על הדוח.
 6. חתימת הדירקטור תאומת על-ידי עורך דין או רואה חשבון. יש למלא את כל פרטי עורך הדין/רואה החשבון, לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר רישיון ומען.
 7. יש לצרף לדוח השנתי את המאזן הכלול בדוחות הכספיים, רק אם מתקיים בחברה אחד מהתנאים הקבועים בסעיף 175(א) לחוק החברות.

מחיקת רישום חברה מפרה

 • חברה אשר תיקנה את ההפרה שבשלה נרשמה לה התראה או נרשמה כחברה מפרה, יימחקו ההתראה או רישום כחברה מפרה. זאת, בכפוף לכך שלא רשומות לחובת החברה הפרות נוספות אשר טרם תוקנו.


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים - מחלקת אכיפה ובקרה
  ת"ד 28040 ירושלים 9128001.
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 12, מגדלי הבירה, ירושלים.
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.

זמן טיפול

​עד 21 ימי עסקים, ממועד קבלת הדוח השנתי.