עיון במשכון

מהות השירות

רשם המשכונות מנהל מאגר מידע של משכונות רשומים (פעילים ומבוטלים), הפתוח לעיון הציבור הרחב. מאגר המידע מכיל פרטים לגבי הנושים, החייבים והנכסים הממושכנים. על פי חוק, כל פעולה המוגדרת כמשכון צריכה להירשם ברשם המשכונות, כדי להבטיח את זכויות הנושה בנכס ולאפשר לצד ג' לעיין ולבדוק אם נכס כלשהו ממושכן.

 מלבד עיון ידני, רשם המשכונות מאפשרעיון מקוון ברישומי משכונות של כלי רכב ונכסים באמצעות האתר.​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​התנאים המפורטים להלן רלוונטיים רק לעיון שאינו מקוון:

  • אסמכתא על תשלום אגרה


אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

זמן טיפול

​עד 5 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

  • ​עיון בנוגע לאזרח חוץ, לתאגיד חוץ ולתאגיד על-פי חוק, יתבצע בלשכה גם  כאשר מדובר בעיון מקוון (התוצאות לא יתקבלו באופן מיידי).
  • כאשר בקשת העיון מתייחסת למשכונות שנרשמו לפני שנת 1994 או להמחאות זכות, יש לציין זאת במפורש על-גבי הטופס, שכן אלו רשומים במאגר נפרד. 
  • כאשר בקשת העיון מתבצעת באופן מקוון יש לסמן את התיבה "בדיקה לפני 1995".
  • ניתן לבצע עיון במשכונות פעילים או מבוטלים.
  • עיון במשכונות מבוטלים (נסח) יציג תוצאות רק לגבי משכונות שבוטלו בשנתיים האחרונות.