טפסי חברה לתועלת הציבור

 
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותותטופס תלונות מקוון​טופס תלונות מקווןקישור לטופס תלונות מקוון    
חברה לתועלת הציבורבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (טופס א')   docx הורד קובץ בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור - טופס א'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של בעלי מניות (טופס ב')   docx הורד קובץ הצהרת בעלי מניות בחברה לתועלת הציבור - טופס ב'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של דירקטורים ראשונים (טופס ג')   docx הורד קובץ הצהרת דירקטורים ראשונים בחברה לתועלת הציבור - טופס ג'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים (טופס ד')   docx הורד קובץ הצהרת חברי ועדת ביקורת ראשונים בחברה לתועלת הציבור - ד'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת בעלי המניות הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת (טופס ה')   docx הורד קובץ הצהרת רישום כחברה לתועלת הציבור - טופס ה'
 
חברה לתועלת הציבורתקנון לדוגמא לחברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ תקנון לדוגמא - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורדין וחשבון מילולי - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ דין וחשבון מילולי - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורהמלצת ועדת ביקורת - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ המלצות ועדת ביקורת - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבוררשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חל"צ