שאלות ותשובות

 
איתור שאלה
 • שימוש בכרטיסי אשראי

  • ​אין מניעה כי עמותה תתקשר בהסכם עם חברת אשראי לשם גיוס תרומות מתורמים באמצעות כרטיסי אשראי. הכספים יופקדו בחשבון הבנק המתנהל ע"ש העמותה וישמשו לקידום מטרותיה. יחד עם זאת יודגש כי, על העמותה לוודא כי תרומות אלו מדווחות כנדרש ע"פ חוק העמותות, לרבות לעניין התוספת השנייה לחוק, ובאות לביטוי בדוחותיה הכספיים של העמותה.
  • ​ככל שהעמותה מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, הרי שלשם קיום בקרה ופיקוח מינמאלים על שימוש העמותה בכספי ציבור, נקבע  בהנחיות להתנהלות עמותות כי כל מסמך בעל משמעות כספית ייחתם ע"י שני מורשי חתימה מטעם העמותה. יחד עם זאת, נקבע כי במקרים מסוימים, כאשר לא ניתן לבצע תשלומים בדרך אחרת, ניתן יהיה להשתמש בכרטיס אשראי מסוג מסוים,  כאשר  כללים אלו  מפורסמים בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות.
 • שאלות כלליות

  • הנך מוזמן לפנות לרשות התאגידים בדרכים המפורטות בקישור.
   בכל פנייה יש לציין את פרטי העמותה הרלוונטית (שם העמותה ומספרה) ופרטיו המלאים של הפונה. פניות ללא ציון פרטים אלו לא תענינה לגופו של עניין. לשם ייעול הטיפול ולמניעת עיכובים יש לפנות למשרדנו רק באחת מהדרכים הנ"ל. שירות זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.
    
  • ​על-פי החוק והנחיות היועץ המשפטי לממשלה, המסמכים המוגשים לרשם העמותות יוגשו בשפות הרשמיות בלבד (עברית או ערבית).
  • עליך לוודא כי כתובת העמותה הרשומה במשרדנו היא כתובת העמותה העדכנית. אם לא, יש לשלוח הודעה על כתובת מעודכנת של העמותה, חתומה ע"י שני חברי ועד, על-פי טופס הודעה על שינוי מען (טופס מקוון). כמו כן, באפשרותך לפנות באמצעות הטלפון למרכז השירות והמידע (1-700-70-60-44 שלוחה 3), בבקשה לקבל העתק "נאמן למקור" , בכפוף לנוהלי עיון וצילום.
  • ​הכרה כמוסד ציבורי אינה באחריות ו/או בסמכות רשם העמותות, אלא בסמכות רשות המסים. לפיכך, על העמותה לפנות לרשות המסים.
  • ​עמותה נדרשת לפעול בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם - 1980 והתקנות שהותקנו מכוחו וההנחיות להתנהלות עמותות. לעיתים יחולו חובות נוספים על עמותה מכח חוקים ותקנות אחרים בקשר לתחום פעילות העמותה או לעניין פעילות ספציפית המבוצעת ע"י העמותה (כגון חוק הספורט, התשמ"ח-1988, חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, ותקנות מכח חוקים אלו ואחרים). יובהר כי, ההנחיות להתנהלות עמותות מתעדכנות מעת לעת, בהתאם לשינויי חקיקה ו/או שינויי מדיניות, לרבות לאור פסיקת בתי המשפט.
    
   יודגש כי על עמותות הנתמכות ו/או מתוקצבות ע"י משרדי הממשלה יחולו דרישות וחובות נוספות בהתאם להוראות החשב הכללי.
    
   אשר על כן, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני לעמותה לעניין החובות הספציפיות החלות על העמותה בהתאם לתחום פעילותה.
  • חוק העמותות אינו קובע הוראות ספציפיות לעניין זה. לפיכך, יחולו הוראות הדין הכללי הקובעות באופן כללי שמירת מסמכים למשך 7 שנים, הכל בהנחה שלא נקבעו הוראות או הנחיות ספציפיות בקשר עם מסמכים מסוימים (לדוג' מסמכים חשבונאיים בהתאם להנחיות מס הכנסה וכד').
  • ​אישור ניהול תקין ניתן על ידנו לעמותות הפועלות בהתאם להוראות חוק העמותות ולכללי הניהול התקין. לעמותה שאינה עומדת בחובות הדיווח הנדרשות והגשת מסמכים כמתחייב ע"פ הוראות סעיפים 36, 37א ו- 38 לחוק העמותות, לא ניתן להנפיק אישור ניהול תקין. יצוין כי אי הגשת מסמכים כדין יכול ותגרור הפעלת סמכויותיו של רשם העמותות כנגד העמותה. בכל מקרה, רשם העמותות אינו נותן אישורים זמניים, האישורים הניתנים על ידי הרשם ניתנים ממועד הוצאת האישור ועד לסוף השנה הקלנדרית.
  • ​ככל שנדרש טיפול דחוף, ניתן למלא טופס בקשה דחופה, תוך פירוט הסיבות לדחיפות וצירוף אסמכתאות. ניתן לפנות למוקד הטלפוני תוך 3 ימי עבודה כדי לקבל תשובה באשר לסטאטוס הבקשה. ככל שיאושר זירוז הטיפול, משרדנו ייצור קשר עם הפונה, על פי הפרטים שמולאו בבקשה. לידיעה, בקשה לאישור ניהול תקין שמוגשת באיחור, שלא בהתאם להסדר האורכות, ככלל, לא יאושר לגביה טיפול דחוף והיא תטופל בהתאם לתור.