תלונות

מהות השירות

​הגשת תלונה נגד התנהלות עמותה/חל"צ.

המסמכים הדרושים והנחיות


במסגרת הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה, מסתייע הרשם במידע המתקבל אצלו ממקורות חיצוניים, ובכלל זה תלונות כנגד עמותות וחברות לתועלת הציבור. תלונה על התנהלות עמותה/חל"צ עשויה להוות אינדיקציה לאי תקינות בהתנהלותה, ובכך לסייע לרשם בהפעלת סמכויותיו. הטיפול בתלונות אינו מכוון לתת שירות לפונה. המדובר באמצעי בידי הרשם לפקח על התנהלותן התקינה של עמותות וחברות לתועלת הציבור.

 

 

טופס התלונה יכלול את הפרטים הבאים:

  1. שמה המלא של העמותה ומספרה
  2. פרטים מלאים של הפונה (שם, שם משפחה, כתובת ומספר טלפון), זאת לצורך יצירת קשר במידת הצורך על-ידי הרשם. ניתן להגיש תלונה אנונימית.
  3. פרטי התלונה ואסמכתאות לתמוך בטענות הפונה. ככל שהפנייה מפורטת יותר, מתייחסת לעניינים ספציפיים וכוללת אסמכתאות לטענות, כך יגדל הסיכוי לבירור מעמיק ולתוצאות אפקטיביות.


עם משלוח הטופס, יישלח לפונה מכתב, המאשר את קבלת פנייתו.

  • במהלך בירור התלונה, המתבצע בהתאם למדיניות בדיקה וטיפול בתלונות שקבע הרשם, עשוי הרשם לפנות לפונה בבקשה לקבלת הבהרות, פרטים, אסמכתאות ומסמכים נוספים בקשר לתלונתו.
  • בסיום בירור התלונה, יקבל הפונה את דוח תוצאות הבדיקה. דוח תוצאות הבדיקה יתויק בתיק העמותה הפתוח לעיון הציבור, וזאת לאחר שיישלח לעמותה.
  • פרטי התלונה, פרטי המתלונן וכל התכתובות הקשורות בבירור התלונה הינם חסויים (אינם פתוחים לעיון הציבור), ולא יימסרו לעמותה/לחל"צ. זאת, למעט במקרה שבו הרשם יימצא צורך מיוחד בגילוי המידע ובכפוף לבדיקת העניין עם הפונה.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות


לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד רשות התאגידים בטלפון  1700-70-60-44

הערות

  • ​הערכת זמני הבדיקה היא בין 21 ימי עבודה במקרה שההחלטה היא שלא להמשיך בבדיקה, לממוצע של 6 חודשים במקרה של קיום בדיקה, הכל בכפוף להיקף הבדיקה הנדרש, לרבות מול הפונה, העמותה וגורמים רלוונטיים נוספים.