ניהול תקין חברה לתועלת הציבור 2017

מהות השירות

​בקשה לקבלת אישור ניהול תקין של חברה לתועלת הציבור (חל"צ) לשנת 2017.​​​

המסמכים הדרושים והנחיות

 • בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2017
  בהתאם להוראות החוק יש להגיש את הדוח הכספי, הדוח המילולי והמסמכים הנלווים, כמפורט להלן,  עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחר שנת הדוח.
  לפיכך, לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2017, עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי, דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת 2016,  עד ליום 30.6.2017.
  תשומת ליבכם, חברה אשר מכהן בה חבר דירקטוריון אחד בלבד, ניתן להסתפק בחתימתו, בכל מקום בו נדרשות חתימות של שני דירקטורים. יצוין, כי במידה ומכהן בחברה רק דירקטור אחד הדבר יצוין על גבי אישור ניהול תקין, ככל שיינתן.
 • דו"ח כספי לשנת 2015
  הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 וחתום  בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה בציון שמותיהם.
  בדוח הכספי יש לציין רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪, תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2016. ניתן לצרף גם במסגרת נספח לדוח הכספי.
 • דו"ח תרומות מישות מדינית זרה
  על חברה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי קבלת תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין  המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. אם הדבר צוין בדוח המילולי – אין צורך לציין גם בדוח הכספי.
  הבהרה: בתרומה מישות מדינית זרה אין הכוונה לכל תרומה המתקבלת מחו"ל, אלא רק תרומות ממדינה זרה או גוף בשליטתה וכד', בהתאם להגדרת החוק. כמו כן, אם החברה קיבלה תרומות כאלו, היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים (קיימים טפסים מקוונים באתר).
 • דו"ח מילולי לשנת 2015
  הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה בציון שמותיהם. על החברה להגיש את הדוח המילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו.
 • פרוטוקול אסיפת בעלי מניות לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2015
  על הפרוטוקול להיות חתום על ידי יושב ראש האסיפה ושני חברי דירקטוריון בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.
  ישנו טופס מומלץ למילוי הדוח המילולי באתר.
 • המלצות ועדת ביקורת לאישור הדוח הכספי  לשנת 2015
  על ההמלצות להיות חתומות על-ידי חבר ועדת ביקורת אחד לפחות בציון שמו. קיים טופס מקוון באתר.
 • רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנת 2015
  בנוסף לציון שמות 5 מקבלי השכר הגבוה ביותר בחברה, יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מהם לשנת הדוח הכספי (2016). יש לרט ברשימה את כלל הפרטים כמפורט בסעיף 36(ב) לחוק העמותות.

  תשלום אגרה שנתית לשנת 2017 ולשנים קודמות במידה ולא שולמו.
 • דו"ח שנתי- חל"צ
   חברה לתועלת הציבור חייבת, בהתאם להוראות סעיף 141 לחוק החברות, בהגשת דוח שנתי לרשם החברות.
 • מינוי מבקר פנים בחל"צ שמחזורה השנתי עולה על 10 מיליון ₪ -  
  חל"צ שהמחזור השנתי שלה עולה על 10 מיליון ₪ חייבת במינוי מבקר פנים, ועליה להעביר לרשם פרוטוקול אסיפה כללית/דריקטוריון בדבר מינוי כאמור.
   
   דף הנחיות לחברה לתועלת הציבור -
 • המצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין חל"צ לשנת 2017

טפסים


​ללא עלות.
למען הסר ספק, על החל"צ לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2016 ושנים קודמות במידה ולא שולמו.

 

לתשלום אגרה שנתית.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול​עד 60 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם בצורה תקינה

הערות

 • כהונת דירקטור יחיד בחברה - חברה אשר מכהן בה חבר דירקטוריון אחד בלבד, ניתן להסתפק בחתימתו, בכל מקום בו נדרשות חתימות של שני דירקטורים. במידה ומכהן בחברה רק דירקטור אחד הדבר יצוין על גבי אישור ניהול תקין, ככל שיינתן.
 • תקופת פעילות רצופה מינימאלית - אישור ניהול תקין יינתן לחברה העומדת בדרישות לעיל, רק בתום שנתיים של פעילות רצופה.
 • ככל שהעמותה/חל"צ מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקין, עליה לפעול בהתאם להנחיות. מועד הגשת המסמכים הוא עד ליום 30.6 שבשנה שלאחר שנת הדוח הכספי. עמותות שכלולות בהסדר האורכות שהוסכם מול לשכת רואי החשבון רשאיות להגיש את המסמכים במועד מאוחר יותר בהתאם להסדר.
 • כאשר נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה או החל"צ, או כאשר העמותה או החל"צ לא שיתפו פעולה כנדרש במסגרת בדיקה או ביקורת מטעם הרשם, או במסגרת הליך לתיקון ליקויים, ובהמשך, בעקבות התחייבות של העמותה או החל"צ או פעולות שביצעה בהתאם לדרישות הרשם, הוחלט לתת לעמותה או לחל"צ אישור ניהול תקין, יינתן לה אישור בנוסח מיוחד, בהתאם להחלטת הגורם האחראי מטעם הרשם.
 • אישור ניהול תקין משמעותו כי הגורם המקצועי מטעם הרשם בחן את המסמכים השוטפים שהוגשו על ידי העמותה או החל"צ, ומצא כי הוגשו בצורה תקינה. ככל שהתגלו ממצאים על פיהם העמותה או החל"צ פועלות בניגוד להוראות החוק, ישקול הגורם המקצועי מטעם הרשם אי מתן אישור ניהול תקין לשנה עוקבת או ביטול אישור שניתן, בין היתר לאור חומרת הממצאים ומידת שיתוף הפעולה של העמותה או החל"צ בתיקונם על פי דרישות הרשם.
 • לשאלות נפוצות