בקשה לאישור על הגשת מסמכים - עמותה חדשה/ עמותה אשר לא קיימה פעילות רציפה במשך שנתיים

מהות השירות

​בקשת עמותה חדשה/ עמותה אשר לא קיימה שנתיים פעילות רציפה לקבלת אישור על הגשת מסמכים לשנת 2018.
"עמותה חדשה" - עמותה שטרם מלאו לה שנתיים מיום רישומה."

המסמכים הדרושים והנחיות

בהתאם לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009, יש חובה להגיש את כל הדיווחים לרשם העמותות באמצעות טפסים מקוונים (למעט דוח כספי ודוח מילולי שניתן להגישם גם בפורמט אחר). לאחר מילוי הטפסים, יש להדפיסם, להחתימם ולהגישם לרשם. ההוראה לעניין חובת ההגשה בטפסים מקוונים לא חלה על חברות לתועלת הציבור.
 
עמותות שלא מלאו שנתיים לתחילת פעילותם אינן זכאיות לקבל אישור ניהול תקין. עמותות אלו יכולות לקבל אישור על הגשת מסמכים (אישור שניתן להגישו גם לרשות המיסים במסגרת בקשה לקבלת אישור ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).
 

דרישות לצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים:

 • פרוטוקול אסיפה כללית עדכני בדבר מינוי ועד, ועדת ביקורת ורואה חשבון

בהתייחס למינוי רואה חשבון, ככל שחלה חובה חוקית על העמותה או במידה והיה מינוי כאמור.

על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.

יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח מקוון על החלטות האסיפה הכללית.

על פי חוברת הנחיות להתנהלות עמותות המפורסמת באתר האינטרנט של רשות התאגידים רוב חברי הוועד וחברי ועדת ביקורת לא יהיו כקרובי משפחה. כמו כן, לא תתאפשר קרבה משפחתית בין חברי הוועד לחברי ועדת ביקורת.
 

 • אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה -

פרוטוקול האסיפה הכללית לאישור פתיחת חשבון בנק לעמותה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי וועד העמותה, או אישור הבנק על פתיחת חשבון בנק לעמותה, או הודעה על פתיחת חשבון בנק לעמותה החתומה בחתימות מקוריות של שניים מחברי וועד העמותה.

 

 •  דוח כספי לשנת 2016 -

דוח כספי חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. בעמותה החייבת במינוי רו"ח (שמחזורה השנתי עולה על 1,200,000 ₪), או כאשר רו"ח ערך את הדוח גם אם מחזור העמותה נמוך יותר, הדוח הכספי יהיה ערוך לפי גילוי דעת 69 ותקן 5 .

 רשימת התרומות שהסכום השנתי שלהן מתורם יחיד עולה על 20,000 ₪ תוך פירוט שמות התורמים  לשנת 2016 .
ככל שהעמותה פירטה תורמים כאמור במסגרת הדוח המילולי, היא אינה צריכה להגיש רשימה נוספת.

 

 • דו"ח תרומות מישות מדינית זרה


על עמותה שמחזורה הכספי עולה על 300,000 ₪ לציין בדוח הכספי האם קיבלה או לא קיבלה תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויין המצטבר עולה על סכום של 20,000 ₪. ככל שהעמותה ציינה את האמור במקום המתאים לכך בדוח המילולי, ניתן לראות בכך קיום החובה.
יצויין, כי במידה ועמותה קיבלה תרומות כאמור, עליה לציין בדוח הכספי לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה, את הפרטים שלהלן: זהות נותן התרומה, סכום התרומה, מטרת התרומה או ייעודה, התנאים לתרומה, אם יש כאלה, לרבות התחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה (בעל-פה או בכתב, במישרין או בעקיפין).
כמו כן, אם עמותה קיבלה תרומות כאלו, היא נדרשת להגיש דוחות רבעוניים. קיים טופס דיווח מקוון באתר.

 • דוח מילולי לשנת 2016 -

הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את דוח מילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו, ולהתייחס לפעילות הלא כספית שהיתה לה.


תשומת לבכם, יש לכלול בדוח המילולי את פירוט כל בעלי התפקידים בעמותה לרבות כל חברי הוועד, מורשי החתימה, כל חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר, רואה החשבון המבקר את הדוחות, ומבקר פנימי ככל שמונה לעמותה.


עוד לתשומת ליבכם, טופס הדוח המילולי הוא טופס רשות, אך מומלץ למלא את הנוסח הקיים באתר.

 

 • פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והמילוליים לשנת 2016 -

על הפרוטוקול להיות חתום על ידי שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות ובציון שמותיהם.
יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח מקוון על החלטות האסיפה הכללית.

 

 • המלצות ועדת ביקורת/גוף מבקר לשנת 2016 -

הדוח המילולי יהיה חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם. על העמותה להגיש את דוח מילולי גם אם לא הייתה לה פעילות כספית בשנים אלו, ולהתייחס לפעילות הלא כספית שהיתה לה.תשומת לבכם, יש לכלול בדוח המילולי את פירוט כל בעלי התפקידים בעמותה לרבות כל חברי הוועד, מורשי החתימה, כל חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר, רואה החשבון המבקר את הדוחות, ומבקר פנימי ככל שמונה לעמותה.

 

 
 • רשימת חמשת מקבלי השכר לשנת 2016

בהתאם למפורט בטופס 9 לתקנות העמותות (טפסים) תשס"ט 2009 , יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת הדוח הכספי. יש להגיש את הטופס בהתאם למפורט בסעיף 36(ב) לחוק העמותות, תש"ם-1980. קיים טופס מקוון באתר.

 • מבקר פנימי
על עמותה שהמחזור הכספי שלה לשנת 2016 עלה על 10 מיליון ₪, להגיש פרוטוקול אסיפת חברי הוועד/אסיפה כללית למינוי מבקר פנימי, ככל שלא הוגש פרוטוקול כאמור בעבר."
 
 • הודעה על הגשת התביעה
במידה והוגשו תביעות כנגד העמותה או כנגד חבר ועד בתוקף תפקידו כחבר ועד. יש להגיש טופס בהתאם לדרישת תקנה 9 לתקנות העמותות (טפסים), תשס"ט - 2009.
במידה ולא קיימות תביעות כאמור יש להמציא הצהרה בגין עובדה זו חתומה על ידי שניים מחברי הוועד.
 
 • פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות
על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות בידי שניים מחברי הוועד בציון שמותיהם.
במידה והמינוי נעשה על ידי ועד העמותה יש לצרף טופס דיווח על החלטת ועד העמותה על מינוי מורשי חתימה. במידה והמינוי נעשה על ידי האסיפה הכללית יש לצרף לפרוטוקול טופס דיווח על החלטות האסיפה הכללית.
על פי הנחיות להתנהלות עמותות המפורסמת באתר האינטרנט של רשות התאגידים מורשי החתימה אינם יכולים להימנות על חברי ועדת ביקורת.
כמו כן, לא ניתן למנות מורשי חתימה שהינם קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חברי ועד וחברי ועדת ביקורת.
 
 • הצהרה בשם העמותה, חתומה ע"י שני חברי ועד כי הקמת העמותה לא נעשתה בעקבות המקרים הבאים:
 1. הליכי מחיקה של עמותה אחרת.
 2. אי מתן אישור ניהול תקין  לעמותה אחרת ע"י הרשם.
 3. אי סדרים בעמותה אחרת.
   
 • תשלום אגרה -
משנה לאחר שנת הרישום והלאה יש לדאוג לתשלום האגרות השנתיות, ולחילופין המצאת תצהיר על פטור.
 
אם התשלום/ הגשת התצהיר לפטור נעשה בסמוך לפניה לרשם, יש להגיש קבלות/ אישור על כך.
 
עם הגשת המסמכים כמפורט לעיל על העמותה לציין במפורש את תאריך תחילת פעילותה (חודש ושנה)
 
 • יש לציין תאריך תחילת פעילות העמותה - חודש ושנה. יש להעביר הצהרה בדבר התאריך המדויק בו החלה העמותה את פעילותה (הן פעילות כספית והן פעילות לא כספית). ההצהרה צריכה להיות חתומה בחתימת שני ועד ובציון שמותיהם.

במידה ולעמותה הונפק אישור על הגשת מסמכים לשנה מסויימת, ובמהלך אותה שנה מלאו לעמותה שנתיים פעילות, והיא רוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקין, על העמותה להוסיף על המסמכים שהגישה לצורך האישור על הגשת מסמכים, מאזן בוחן בגין התקופה שלאחר הדוח הכספי האחרון שהגישה ועד החודש בו מלאו לה שנתיים פעילות.
לדוגמא – עמותה שהחלה פעילות בין ינואר ליוני 2015 וקיבלה אישור על הגשת מסמכים לשנת 2017, מלאו לה שנתיים פעילות בין ינואר  ליוני 2017, ורוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקין לשנת 2017, תגיש מאזן בוחן לשנת 2016. לאחר יוני 2017 על העמותה להגיש דוחות לשנת 2016.

 


עלות השירות

ללא עלות.

​למען הסר ספק, על העמותה לעמוד בתשלום אגרות שנתיות עבור שנת 2016 ושנים קודמות במידה ולא שולמו. ככל שהעמותה זכאית לפטור מתשלום אגרה שנתית, עליה להגיש תצהיר מתאים לבנק הדואר.


לתשלום אגרה שנתית

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30.
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 45 ימי עבודה, ככל שכל המסמכים הוגשו לרשם בצורה תקינה.

הערות

 • ​אישור ניהול תקין יינתן לעמותה העומדת בדרישות לעיל, רק בתום שנתיים של פעילות רצופה.