שינוי תקנון

מהות השירות

​שינוי תקנון של חברה לתועלת הציבור.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, תשנ"ט-1999, סעיפים: 20, 24-15, 345א, 345ב, 345ה, 345ז

המסמכים הדרושים והנחיות

 • פרוטוקול אסיפה כללית בדבר קבלת החלטה על שינוי תקנון החברה

חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאים להצביע בה.

על הפרוטוקול להיות חתום בחתימות מקוריות של שני חברי דירקטוריון החברה בציון שמותיהם  או בחתימתו של חבר אחד אם ישנו דירקטור יחיד. 

יש לציין בפרוטוקול את מספר בעלי המניות אשר נכח באסיפה ובאיזה רוב התקבלה ההחלטה.

שינוי הוראות תקנון החברה לגבי ייעוד נכסים בפירוק,  יתקבל בהחלטת האסיפה הכללית, לאחר שדירקטוריון החברה הציג לפניה פירוט של הנכסים שנצברו למטרותיה של החברה עובר לשינוי המבוקש והמחויבויות שקיבלה על עצמה החברה לעניין זה.

על החברה להגיש לרשם את הפרוטוקול בתוך 14 יום ממועד ההחלטה.

שינוי התקנון תקף מיום קבלת ההחלטה על-ידי החברה או במועד מאוחר יותר שקבעה החברה בהחלטתה. זאת, למעט חריגים כמצוין תחת "החלטת הרשם" (להלן).  

 

 • נוסח התקנון
 
 • מסמכים נוספים (חברה שלא הגישה דיווחים על-פי דין לרשם)

רשם ההקדשות לא יידרש לבקשה לשינוי תקנון של חברה אשר לא עמדה בדרישות הדיווח על-פי חוק החברות במשך שנתיים עובר לבקשה.

בהתאם, על חברה שלא עמדה בדרישות הדיווח כאמור להמציא לרשם את כל המסמכים שהיא חייבת בהגשתם על-פי דין בשנתיים שקדמו לבקשה, כדלקמן:

 1. דוחות כספיים
 2. רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה.
 3. דו"חות מילוליים.
 4. פרוטוקולים של האסיפה הכללית המאשרים את הדוחות הכספיים והמילוליים.
 5. המלצות ועדת הביקורת בעניין אישור הדוחות על-ידי האסיפה הכללית.

 

 • החלטת הרשם

  החלטת האסיפה הכללית לשנות את הבאים טעונה אישור הרשם:
  1. מטרות הקבועות בתקנון;
  2. הוראות בתקנון הנוגעות לייעוד הנכסים בפירוק;
  3. הוראות בתקנון האוסרות על חלוקת רווחים.

תוקפה של ההחלטה מיום רישומה בידי הרשם.


 שינוי מטרות ציבוריות שנקבעו בתקנון, הוספתן או גריעה מהן, לרבות הוראות בתקנון החברה לגבי ייעוד נכסים בפירוק, 
 אשר הרשם סבור כי אינן בגדר "מטרה הקרובה", טעון השינוי אישור בית המשפט.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

עד 45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.