בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (חל"צ) חדשה

מהות השירות

​בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (חל"צ) חדשה

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור
  הבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור תנוסח לפי טופס א' (להלן). 
 • הצהרת כשירות חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות
  הצהרת השכירות תנוסח לפי טופס ב' (להלן). 
 • הצהרת כשירות של דירקטורים ראשונים
  הצהרת הכשירות תנוסח לפי טופס ג' (להלן).  
 • הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים
  הצהרת הכשירות תנוסח לפי טופס ד' (להלן).
 
על הטפסים המפורטים לעיל להיות חתומים בהתאם לנדרש ומאומתים בידי עורך דין.
במידה ובין מייסדי החברה נמנים יחידים אשר אינם תושבי ישראל, יש לאמת את מסמכי התאגדותם ולצרף העתק מתאים למקור של דרכונם, בהתאם להוראות סעיף 16(א) לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999.
 


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30.
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​רישום חברה לתועלת הציבור בתוך 45 יום ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.