בקשה לרישום חברה קיימת כחברה לתועלת הציבור (חל"צ)

מהות השירות

בקשה לרישום חברה קיימת כחברה לתועלת הציבור (חל"צ)

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​מסמכי התאגדות החברה לרבות תעודת התאגדות ותקנון וכן שינויים שנערכו בשמה / מטרותיה / ותקנון החברה, כשהם במקור או מתאימים למקור בחתימת עו"ד ובחתימת רשם החברות.
 • הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים  ערוכה לפי טופס ד' (להלן).
 • הצהרת בעלי המניות, הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת כי ידוע להם שמתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור ערוכה לפי טופס ה' (להלן).
 • פירוט בדבר נכסי החברה לרבות כספים, במידה ואין בבעלות החברה נכסים- יש לציין זאת במפורש.
 • רשות התאגידים גיבשהתקנון מומלץ לחברות לתועלת הציבור. בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור עם התקנון המומלץ תטופל תוך זמן קצר יותר מזמן הטיפול המקובל לבקשות לרישום כאמור.
 • על הטפסים המפורטים לעיל להיות חתומים בהתאם לנדרש ומאומתים בידי עורך דין.
 • החלטת הרשם
  בכפוף להגשת כל המסמכים הדרושים ולכך שהבקשה והתקנון תואמים את הוראות החוק, יאשר הרשם את רישום החברה לתועלת הציבור וייתן לה תעודת התאגדות מתוקנת המעידה על הפיכתה לחברה לתועלת הציבור(חל"צ).
 • דף הנחיות לרישום חברה לתועלת הציבור

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10.
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30.
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​רישום חברה לתועלת הציבור, בתוך 45 יום ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.