רישום אגודה עותומאנית כעמותה

מהות השירות

בקשה לרישום אגודה עותומאנית כעמותה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​טופס בקשה לרישום עמותה

  יש למלא את הבקשה בטופס מקוון, להדפיסו ולהגישו לרשם. 
 • תצהיר התומך בבקשה לרישום עמותה

  יש לתמוך את הבקשה לרישום עמותה בתצהיר (כנוסחו בטופס הבקשה  או במסמך נפרד).
  על התצהיר יחתמו חברי ועד האגודה בחתימות מקוריות, בפני עורך דין.  
 • פרוטוקול האסיפה הכללית בדבר החלטה על רישום האגודה כעמותה

  יש לצרף לבקשה את פרוטוקול האסיפה הכללית של האגודה שבה הוחלט על רישום האגודה כעמותה ועל חברי ועד העמותה שמתבקש רישומה.
  ככל שהאסיפה הכללית קיבלה החלטות נוספות הקשורות ברישום האגודה כעמותה, ובכלל זאת: שינוי שם, מטרות, תקנון, כתובת, בחירת ועד, בחירת ועדת ביקורת, ולגבי אגודות שמחזורן הכספי השנתי מעל מיליון ₪ מינוי רו"ח - על האגודה לצרף את פרוטוקול האסיפה הכללית בנוגע להחלטות אלה. 
 • פרוטוקולי האסיפה הכללית להוכחת רציפות כהונה של חברי הוועד

  יש לצרף לבקשה את פרוטוקולי האסיפה הכללית של האגודה, להוכיח רציפות כהונה של חברי הוועד, החל ממייסדי האגודה ועד למועד הגשת הבקשה.
  לחלופין, ככל שלא ניתן להמציא פרוטוקולים כאמור, האגודה תגיש תצהיר בחתימות מקוריות של לפחות שניים מחברי ועד האגודה/מייסדי האגודה, הרשומים בתיק האגודה, להצהיר על חילופי חברי הוועד במרוצת השנים ממועד ייסוד האגודה ועד למועד הגשת הבקשה, להוכיח רציפות כאמור, וכן להצהיר על הפעילות הקיימת באגודה.
 • תקנון

  בהתייחס לתקנון, תציין האגודה בבקשה לרישומה כעמותה אחת מחלופות אלה:
 1. מאשרים את התקנון הקיים של האגודה;
 2. מאשרים את התקנון הקיים של האגודה בתוספת שינויים;
 3. מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות.
 4. מבטלים את תקנון האגודה ומאמצים את התקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות בשינויים.
 5. מבטלים את תקנון האגודה ומקבלים תקנון חדש.
      לבקשה יצורף התקנון המבוקש של העמותה, למעט אם אומץ התקנון המצוי ללא שינויים.
 
 • קבלה בגין תשלום אגרת בקשת רישום ודמי פרסום ברשומות

  יש לשלם את אגרת בקשת הרישום ודמי פרסום ברשומות באתר האינטרנט או בבנק הדואר לאחר קבלת שובר במשרדי רשם העמותות ברשות התאגידים.
 • החלטת הרשם ופרסום ברשומות

  הגישה האגודה את כל המסמכים הדרושים והוכיחה סמכותם של החתומים על הבקשה לפעול בשם האגודה לרישומה כעמותה, יאשר הרשם את רישומה כאגודה עותומאנית.
  הרשם יפרסם דבר רישום העמותה ברשומות, ירשום את העמותה בפנקס העמותות וייתן לה תעודת רישום.


דף הנחיות לרישום אגודה עותומאנית כעמותה


לתשלום - אגרת בקשת רישום  (כולל פרסום ברשומות) לתשלום.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם העמותות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001.
 • ניתן להפקיד מסמכים לעניין בקשה לרישום אגודה עותומאנית כעמותה גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​תקנון מצוי - בתוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.
תקנון אחר - בתוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים במשרדי הרשות.

הערות

​לשאלות נפוצות - לחץ כאן