הנחיות להגשת מסמכים בשפות זרות

 

בהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ככלל, מסמך אשר מוגש לפי הוראות הדין לרשות מנהלית, ולרשם החברות בכלל זה, וזאת על מנת שהציבור יוכל לעיין בו, יוגש בשפה רשמית ולא בשפה זרה כדוגמת השפה האנגלית. לאור האמור, יש להגיש לרשם מסמכים בשפה הרשמית.


יחד עם זאת, ניתן להגיש תקנון חברה ומסמך יוצר שעבוד בחברה (להלן: "מסמכי שעבוד") בשפה האנגלית ובשפות זרות כמפורט להלן.

 

 • הגשת תקנון חברה

  • להרחבה
   • בשפה האנגלית
   מכוח תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו-2016 (להלן: "התקנות"), אשר נכנסו לתוקפן ביום 17.5.2016, ניתן להגיש לרשם החברות תקנון חברה בשפה האנגלית.

   תקנון חברה בשפה האנגלית, יוגש בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד". מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.

   לתשומת הלב: כפי שנקבע בתקנות, תרגום לעברית כאמור הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית, ועל המשתמש בו להסתמך על הנוסח שהוגש בשפה האנגלית.
    
   • בשפה זרה שאינה אנגלית
   תקנון חברה שיוגש לרשם החברות בשפה זרה שאינה אנגלית יוגש בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית. מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.
 • הגשת מסמך יוצר שעבוד

  • להרחבה​
   • בשפה האנגלית
   מכוח תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו-2016 (להלן: "התקנות"), אשר נכנסו לתוקפן ביום 17.5.2016, ניתן להגיש לרשם החברות מסמך יוצר שיעבוד לפי סעיף 178 לפקודת החברות [נוסח חדש] תשמ"ג-1983 בשפה האנגלית.

   מסמך יוצר שעבוד בשפה האנגלית, יוגש בצירוף תרגום המסמך לשפה העברית ובצירוף אישור החברה בדבר נאותות התרגום. על גבי התרגום הנלווה יצוין באופן בולט לעין כי "התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד". מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.

   לתשומת הלב: כפי שנקבע בתקנות, תרגום לעברית כאמור הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית, ועל המשתמש בו להסתמך על הנוסח שהוגש בשפה האנגלית, למעט לעניין פרטים שנרשמו במרשם וצוינו בטופס 10, פרטי משכנתאות ושעבודים.
    
   • בשפה זרה שאינה אנגלית
   הסכם שעבוד שיוגש לרשם החברות בשפה זרה שאינה אנגלית יוגש בצירוף תרגום נוטריוני של המסמך לעברית. מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.

   לחילופין, ניתן להגיש לרשם החברות הסכם שיעבוד בשפה העברית חתום על ידי מיופה כוח מטעם הצדדים החתומים על גבי המסמך יוצר השעבוד שנערך בשפה הזרה. למסמך יש לצרף את ייפוי הכוח המקורי המסמיך את מיופה הכוח לחתום על המסמך בעברית. ככל שייפוי הכוח נערך בשפה זרה יצורף תרגום נוטריוני של ייפוי הכוח לעברית. מסמך שלא יוגש כאמור יסורב.