רישום חברת חוץ

מהות השירות

חברת חוץ המעוניינת לקיים פעילות עסקית בישראל חייבת להירשם במרשם החברות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

להלן יפורטו המסמכים הדרושים לצורך רישום חברת חוץ:

 • תעודת התאגדות
  יש להגיש תעודת התאגדות  ממדינת המקור מאומתת באמצעות אפוסטיל . במקרים בהם מדינת המקור לא מנפיקה תעודת התאגדות,  עוה"ד המגיש את בקשת הרישום יאשר בכתב, כי במדינת המקור לא מונפקת תעודת התאגדות  ויצרף אישור רשמי ממדינת המקור שיש בו כדי להעיד כי החברה רשומה במרשם החברות במדינת המקור. 
 • תרגום נוטריוני של תעודת ההתאגדות לעברית
   • תקנון ההתאגדות ותרגום נוטריוני לעברית של התקנון 
   • אישור סטאטוס ממדינת המקור - מתורגם לעברית  שיש בו כדי להעיד כי החברה פעילה
   • ייפוי כוח לתושב ישראל - מקור או העתק נאמן למקור של ייפוי כוח או כתב הרשאה, המייפה את כוחו של אדם היושב כרגיל בישראל לפעול בשם החברה בישראל בכל דבר ועניין ואשר כולל את מס' זהותו ומענו.
   • הודעה המפרטת את שמו, מענו ומספר זהות של אדם היושב בישראל המורשה לקבל עבור החברה כתבי בי-דין והודעות 
   • רשימת הדירקטורים של החברה - הרשימה תכלול מספרי דרכון (ככל מדובר בתושב חוץ) ושם מדינת האזרחות או מספרי זהות ישראליים ומענם.
   • אסמכתא מקורית על תשלום אגרת רישום חברת חוץ - הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)], אי התאמה בין שובר התשלום למסמכי הבקשה יגרום לסירוב הבקשה. לתשומת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שבוצעו בהן שינויים ידניים.


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ירושלים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום חברת חוץ גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

הערות

 

 • ביחס לשמה של חברת חוץ יצוין כי החברה תירשם בשמה הקיים באנגלית ובעברית (על פי תרגום פונטי), אלא אם כן יש נסיבות שבהן יש לנהוג אחרת, למשל אם לאותה חברה שם זהה לחברה אחרת. במקרה כזה, תידרש החברה, בדרך כלל, להוסיף לשמה את שם המדינה שבה התאגדה. 
 • במידה והבקשה לרישום חברה סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי ​בצירוף אישור התשלום.