מיזוג חברות

מהות השירות

מיזוג חברות

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

להלן יפורטו המסמכים הדרושים לצורך מיזוג:

 • הצעות מיזוג מטעם כל חברה מתמזגת
 • הסכם מיזוג חתום ע"י החברות המתמזגות.

  לחלופין, יוגש אישור בדבר תנאי ההסכם העיקריים חתום ע"י דירקטור החברה המתמזגת. 
 • פרוטוקול חתום של אסיפת הדירקטוריון

  על כל חברה מתמזגת להגיש פרוטוקול בדבר אישור המיזוג.
  לחלופין, יש להגיש פירוט הנימוקים העיקריים למיזוג בחתימת דירקטור. 
 • פרוטוקול חתום של אסיפת בעלי המניות

  על כל חברה מתמזגת להגיש פרוטוקול המאשר את המיזוג.
  לחלופין, יש להגיש הודעת נושא משרה בחברה כי מתקיימים התנאים לפטור מאישור האסיפה הכללית בחברה הקולטת/יעד. 
 • הסכמת רו"ח מבקר של החברה המתמזגת

  לכך שחוות דעתו לדוחות הכספיים של החברה תימסר לנושיה.
  לחלופין, יש להגיש הודעת נושא משרה המאשר כי החברה לא מינתה רו"ח מבקר ולא ערכה דוחות כספיים מבוקרים. הודעת נושא המשרה תאומת בתצהיר. 
 • הודעה על מתן הודעות לנושים

   1. ההודעה תהא ערוכה  על גבי טופס 2 שבתוספת לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס-2000 .

      2. על ההודעה להיות מטעם כל חברה מתמזגת.
      3. על ההודעה להיחתם ע"י דירקטור והיא תאומת בתצהיר .

 

 •  הודעת נושא משרה בחברה  בדבר העדר התנגדות מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים
 1. על כל חברה מתמזגת להודיע כי החברה קיימה את חובתה לדווח לממונה על ההגבלים העסקיים על המיזוג.
 2. כי לא התקבלה הודעה מטעם הממונה שיש בה כדי להעיד על התנגדות למיזוג.
 3. לחלופין, יש להגיש הודעת נושא משרה המאשרת כי החברה המתמזגת אינה מחויבת בדיווח בדבר המיזוג לממונה על ההגבלים העסקיים.
 4. הודעת נושא משרה תאומת בתצהיר. 
 
 • הודעת נושא משרה בחברה בדבר העדר פניות לבית המשפט בעניין המיזוג

  על כל חברה מתמזגת להגיש הודעת נושא משרה מאומתת בתצהיר.
 • הודעת נושא משרה בחברה כי כל התנאים המתלים למיזוג התקיימו

  על כל חברה מתמזגת להגיש הודעת נושא משרה מאומתת בתצהיר לפיה התמלאו כל התנאים המתלים למיזוג.
 • אסמכתא בדבר תשלום אגרת מיזוג.

 

 


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 08:30-12:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • לא יאושר מיזוג בטרם יחלפו המועדים הקבועים בחוק:
 1. 50 ימים מיום הגשת הצעות המיזוג לרשם החברות.
 2. ו-30 ימים ממועד אישור האסיפה הכללית האחרונה (מבין החברות המתמזגות) למיזוג.

 

 • לא ירשם מיזוג באם אחת מהחברות הוכרזה כחברה מפרת חוק.