החייאת חברה

מהות השירות

​החייאת חברה מחוקה או מחוסלת

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

  • ​בקשה בכתב בדבר החייאת חברה 

 

  1. בקשה להחייאת חברה יש להמציא לבית המשפט המוסמך , בדרך של המרצת פתיחה.
  2. על הבקשה להיות נתמכת בתצהיר ערוך כדין.
  3. תגובה מטעם רשם החברות, תוגש עם קבלת בקשה כאמור, בהתאם להוראות הדין.
  4. החייאת / ביטול חיסול תאגיד, תתבצע רק לאחר המצאת צו בית משפט המורה על כך.


עלות השירות

ללא עלות. עם זאת, תשלום אגרה שנתית ידרש בהתאם להחלטות בית המשפט.

אפשרויות לקבלת השירות

​מוגש לבית המשפט.

זמן טיפול

​בכפוף למועדים שבדין.

הערות

​תגובת רשם החברות תוגש רק במסגרת ההליכים בבית משפט