ביטול הליך פירוק מרצון

מהות השירות

​ביטול הליך פירוק מרצון​

המסמכים הדרושים והנחיות

​חברה רשאית להורות על ביטול החלטתה להיכנס להליך של פירוק מרצון ולהגיש בקשה מתאימה לרשם החברות. המסמכים אותם עליכם להגיש תלויים בשלב בו מצוייה בקשת הפירוק, לפני שהתקבלה בקשת הביטול.
 

חברה בסטטוס של "מחוסלת מרצון" (לאחר תום הליך הפירוק), אינה יכולה לבקש לבטל את הליך הפירוק ועליה לבצע החייאת חברה.

 

ביטול הפירוק לאחר שרשם החברות אישר את תצהיר כושר הפירעון שהוגש על ידי החברה ובטרם כניסת החברה לסטטוס של "בפירוק מרצון" 


מקום בו המדובר בפירוק מרצון עם כושר פירעון ובקשת הביטול התקבלה לפני שינוי סטטוס החברה ל"חברה בפירוק מרצון" (היינו, החברה הגישה רק תצהיר כושר פירעון שהתקבל ואושר – השלב הראשון),
על החברה להמציא למשרדי רשם החברות ברשות התאגידים תצהיר מאומת כדין, חתום על ידי רוב או כל הדירקטורים על כך שתצהיר כושר הפירעון שהוגש ואושר מבוטל וכי החברה אינה מעוניינת בשלב זה להיכנס להליך פירוק.


ביטול הפירוק לאחר אישור הודעת הפירוק ומינוי מפרק לחברה על ידי רשם החברות ושינוי סטטוס החברה ל"בפירוק מרצון"

 

מקום בו בקשת הביטול התקבלה לאחר שינוי סטטוס החברה ל"חברה בפירוק מרצון", היינו, החברה הגישה לרשם החברות מסמך החלטה על פירוק מרצון וכתב מינוי מפרק, על החברה להמציא את המסמכים הבאים:

 

 1. פרוטוקול אסיפה כללית מקורי של החברה בדבר החלטה מיוחדת לביטול החלטת האסיפה הכללית לפירוק מרצון של החברה ולמינוי מפרק לחברה וכי כל סמכות אותה קנה המפרק, מעצם מינויו, הוסרה.
 2. העתק פרסום הודעה ברשומות כי האסיפה הכללית קיבלה החלטה, במניין חוקי, להפסיק את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של המפרק. בהודעה יצוין תאריך קבלת ההחלטה.
 3. תצהיר מקורי חתום על ידי כל או רוב הדירקטורים כי החברה יכולה לפרוע את התחייבויותיה כסדרן, המאומת על ידי עורך דין.
 4. דו"ח שנתי מקורי, מעודכן לשנת ביטול הפירוק, לפי סעיף 141 לחוק החברות, התשנ"ט– 1999 (על הדו"ח להיות חתום על ידי מפרק החברה).

 

דגשים חשובים לבקשה לביטול פירוק:

 

 • מקום בו שונה סטטוס החברה ל"מחוסלת מרצון" (היינו, לאחר השלמת הליך הפירוק והגשת מסמכי השלב השלישי) אין אפשרות לבטל את פירוק החברה ועל החברה לבצע החייאת חברה.
 • על המסמכים המוגשים להיות מקוריים, מסמכים מצולמים לא יתקבלו.

 

מסמכים וקישורים רלוונטיים לבקשה לביטול פירוק:

 


​ללא עלות.

אולם יש לשלם את אגרת פרסום למחלקת רשומות באתר התשלומים הממשלתי.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר:
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101 
 • קבלת קהל:
  רחוב ירמיהו 39 בנין 1, קומה 10, מגדלי הבירה, ירושלים
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 45 ימי עבודה לכל שלב, ממועד קבלת המסמכים.