תשלום אגרה שנתית לחברה

מהות השירות

חברה הרשומה ברשם החברות חייבת בתשלום אגרה, אחת לשנה קלינדרית.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​הוראת סעיף 9(ב) לחוק החברות התשנ"ט-1999 (להלן: החוק), מטילה חובה על חברה לשלם בכל שנה אגרה שנתית בשיעור הקבוע בתוספת לתקנות החברות (אגרות) התשס"א-2001 (להלן: התקנות), אותן קבע שר המשפטים בהתאם להוראת סעיף 44(6) לחוק.
 
סעיף 5 לתקנות מסדיר את אופן תשלום האגרה השנתית, וקובע כי חברה אשר תבחר לשלמה במועד מוקדם (עד סוף חודש פברואר של אותה שנה) תזכה בהפחתה הקבועה בתוספת לתקנה האמורה.
 
 • מועדי תשלום האגרה השנתית ותעריפי התשלום הנם על-פי דין ואין בסמכות רשם החברות להיעתר לבקשה להארכת מועד התשלום או לשנות את שיעורי האגרה הקבועים בחוק.


עלות השירות

ע"פ השיעור הקבוע בתוספת לתקנות.

 

אפשרויות תשלום

 

 1. תשלום באתר האינטרנט:


      א. באמצעות כרטיס אשראי (לתשומת ליבך ניתן לשלם עד 18 תשלומים בקרדיט). 
      ב. באמצעות העברה בנקאית דרך האתר של רשם החברות (לחברות שיש להן הסכם עם הבנק בו מנוהל החשבון).

 

        • אין לשלם באמצעות העברה בנקאית שלא דרך אתר האינטרנט. ככל שמתבצע תשלום באמצעות העברה בנקאית שלא דרך אתר האינטרנט, התשלום לא מעודכן אוטומטית כנגד חוב האגרה של החברה, על כל הנובע מכך.
        • החל מתאריך 19.11.17 לא יהיה ניתן לעדכן העברות בנקאיות שלא שולמו באמצעות אתר האינטרנט.​
        • לתשומת לב המשלמים באתר האינטרנט, ביצוע תשלום האגרה השנתית באתר האינטרנט מסתיים עם קבלת אישור התשלום בלבד. 

 

 2.  תשלום בבנק הדואר: ​עליכם לגשת לכל אחד מסניפי דואר ישראל ולשלם את האגרה באמצעות מספר התאגיד ללא צורך            בשובר תשלום. להזמנת תור באינטרנט לסניף דואר.​

הערות

 • ​חברה שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית במהלך אותה שנה קלינדרית בה נרשמה.
 • כל חברה (למעט חברה שפורקה בהתאם להוראות פקודת החברות או חברה שנמחקה),חייבת בתשלום אגרה שנתית ודו"ח שנתי.
 • יודגש שגם חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.
 • חברה אשר הפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, יכול שתהיה זכאית לקבלת פטור מתשלום האגרות השנתיות בהתאם לקבוע בתקנות החברות (אגרות), התשס"א – 2001. 
 • לתשומת הלב - תקנה 5ג לתקנות החברות (אגרות), התשס"א 2001 , קובעת כי הפטור לפי התקנות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.