הקצאת מניות

מהות השירות

​הקצאת מניות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​דוח הקצאת מניות

      לצורך דיווח על הקצאת מניות יש להגיש דו"ח ערוך בטופס 4 לתקנות החברות (דיווח, פרט רישום וטפסים), התש"ס-1999 .

 • הדו"ח ייחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999), בציון שמו ותפקידו וחתימתו תאומת בתצהיר בפני עו"ד.


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי  הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​יש להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.