שינוי בהרכב הון מניות של חברה

מהות השירות

​שינויים בהרכב ההון (שאינם הגדלת הון או הפחתת הון אשר לגביהם ידווח לפי טופס 7 או 8 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס – 1999), לפי העניין.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

דיווח על שינוי בהרכב הון מניות של חברה ייעשה באופן של דיווח על שינוי תקנון, באמצעות טופס 8א, בחתימת נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות ובצירוף אחד מהמסמכים הבאים: 

 

 1. תקנון חדש המחליף את התקנון הקיים.
 2. נוסח תקנון משולב (הכולל את כל התוספות, מודגשות בקו תחתון, וסימון המחיקות בקו אמצעי).
 3. מסמך המפרט את השינויים בתקנון האחרון שהוגש לרשם והכול, בהתאם לשינויים שהחליטה עליהם האסיפה הכללית ואף אם השינוי צוין בטופס 8א לעיל.


בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות החברות, מסמך שיצורף לטופס 8א המפרט את התקנון החדש או את השינויים בתקנון הקיים יכול שיהיה בשפה האנגלית למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

 

 

ככל שמדובר בתאגיד בעל זיקה עירונית, יש לבצע את השינוי בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

ניתן לפנות לאגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899 או בדוא"ל tagidim@moin.gov.il.

 


​ללא עלות

אמצעי תשלום

 

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 •  קבלת קהל
  רשות התאגידים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • תקנון החברה החדש או מסמך המפרט את השינויים בתקנון הקיים יכולים להיות מוגשים בשפה האנגלית או בשפה זרה - להרחבה בעניין לחצו כאן
 • החלטה בדבר שינוי בהרכב הון המניות של החברה תקפה מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה, או במועד מאוחר יותר שקבעה החברה בהחלטתה.
 • טרם הגשת הבקשה מומלץ לבצע בדיקה האם ההון הרשום אליו מתייחסים בבקשה, תואם להון הרשום שמופיע בנסח החברה.
 • את המסמכים יש להגיש תוך 14 ימים מיום ההחלטה.