שינוי תקנון

מהות השירות

​שינוי תקנון

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

להלן יפורטו המסמכים הדרושים לצורך שינוי תקנון חברה:

 

דיווח על שינוי תקנון יעשה באמצעות טופס 8א בחתימת נושא משרה בחברה לפי סעיף 39 לחוק החברות ובצירוף אחד מהמסמכים הבאים:

 

 1. תקנון חדש המחליף את התקנון הקיים.
 2. נוסח תקנון משולב (הכולל את כל התוספות, מודגשות בקו תחתון, וסימון המחיקות בקו אמצעי). 
 3. מסמך המפרט את השינויים בתקנון האחרון שהוגש לרשם והכול, בהתאם לשינויים שהחליטה עליהם האסיפה הכללית ואף אם השינוי צוין בטופס 8א לעיל.


בהתאם להוראות תקנה 7 לתקנות החברות, מסמך שיצורף לטופס 8א המפרט את התקנון החדש או את השינויים בתקנון הקיים יכול שיהיה בשפה האנגלית למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

 

ככל שמדובר בתאגיד בעל זיקה עירונית, יש לבצע את השינוי בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

טפסים


עלות השירות

ללא עלות .

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד.
 • תקנון החברה החדש או מסמך המפרט את השינויים בתקנון הקיים יכולים להיות מוגשים בשפה האנגלית או בשפה זרה. להרחבה בעניין לחצו כאן.
 • החלטת האסיפה הכללית בענין שינוי תקנון טעונה רוב רגיל, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר או נתקבלה החלטה אחרת.
  יש להמציא לרשם החברות הודעה על שינוי התקנון תוך 14 יום ממועד ההחלטה.
 • השינוי בתקנון, למעט שינוי שם ומטרות החברה, תקף מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שקבעה החברה בהחלטתה.