שינוי סוג החברה

מהות השירות

דיווח על שינוי סוג חברה מפרטית לציבורית, מציבורית לפרטית, דיווח על חברה שהפכה לתאגיד מדווח , חברה שחדלה להיות תאגיד מדווח, חברה שהפכה לחברת אג"ח או שחדלה להיות חברת אג"ח.

המסמכים הדרושים והנחיות

לצורך דיווח על שינוי סוג חברה יש להמציא את אחד מהמסמכים הבאים:

 

 • החלטת האסיפה הכללית על שינוי סוג החברה
או
 • הודעת נושא משרה
 1. על ההודעה לכלול תאריך החלטה.
 2. על החברה לדווח לרשם החברות בתוך 14 ימים  מיום קבלת ההחלטה.
 3. ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו. חתימתו תאומת בתצהיר בפני עו"ד.  


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים,  רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.