דירקטוריון - מינוי ושינוי בהרכב

מהות השירות

שינויים בהרכב הדירקטוריון. ​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

      לצורך דיווח על שינויים בהרכב הדירקטוריון יש להגיש הודעה  על גבי טופס 6 לתקנות החברות (דיווח, פרטי         רישום  וטפסים, התש"ס-1999).

 • ההודעה תחתם על ידי דירקטור מכהן/נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999) בציון שמו ותפקידו וחתימתו תאומת בתצהיר בפני עו"ד.
 • לא ניתן לדווח אודות הפסקת כהונה עתידית של דירקטור.
 • שימו לב: כאשר חלפה שנה ממועד השינויים בדירקטוריון יש לצרף לדיווח תצהיר מאומת ע"י עו"ד חתום ע"י נושא משרה בחברה, ובו נימוק לעיכוב בדיווח, וכן אישור כי במרשם החברה לא חל שינוי בדיווח הנ"ל. 


לתשומת ליבכם:באפשרותכם לקבל תעודות ואישורים על ביצוע דיווחים לכתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה.

לשם כך, עליכם לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני בדרכים הבאות:


אם מדובר בהחלפת דירקטור שמונה ע"י תאגיד בעל זיקה עירונית, יש לבצע את השינוי בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

ניתן לפנות לאגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899 או בדוא"ל tagidim@moin.gov.il.

 


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​21  ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם החברות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם החברות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק החברה, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.​
 • על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
 • דירקטור מתמנה שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים)  התש"ס – 1999. ואם הוא תאגיד חוץ יצוין מס' הרישום של התאגיד, ויצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.​