ביטול הון מניות של חברה ​

מהות השירות

דיווח על ביטול הון מניות של חברה ​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 •  טופס הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום
 • לצורך דיווח  על ביטול הון מניות שטרם הוקצה יש למלא טופס 8 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום) התש"ס -1999
 • ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות), בציון שמו ותפקידו Iהחתימה תאומת על ידי עו"ד.

  דף הנחיות לביטול הון מניות


  עלות השירות

  ללא עלות

  אמצעי תשלום

   

  אפשרויות לקבלת השירות

  • משלוח בדואר
   רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
  • קבלת קהל
   רשות התאגידים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
   בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
   בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

  זמן טיפול

  עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

  הערות

  • אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם החברות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם החברות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק החברה, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.
  • על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.
  • טרם הגשת הבקשה מומלץ לבצע בדיקה האם ההון הרשום אליו מתייחסים בבקשה, תואם להון הרשום שמופיע בנסח החברה.
  • במקרים בהם מוגשת בקשה לתיקון ההון המוקצה, באופן שסך ההון המוקצה אחרי התיקון נמוך מההון המוקצה ערב התיקון יש להציג אישור מרו"ח מבקר של החברה לפיו הון המניות נפרע במלואו וכי אין בתיקון משום הפחתת הון כמשמעותו בחוק החברות התשנ"ט-1999. ככל שהחברה לא תוכל להציג אישור כזה יהא עליה לפנות לבית המשפט לצורך קבלת אישור להפחתת הון מוקצה.