העברת מניות

מהות השירות

העברת מניות.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על העברת מניות
  לצורך דיווח על העברת מניות יש להגיש הודעה על העברת מניות בחברה פרטית ערוכה בטופס 3 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס -1999 .
 • ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות), בציון שמו ותפקידו וחתימתו תאומת בתצהיר בפני עו"ד.
 • שימו לב: כאשר חלפה שנה ממועד העברת המניות, יש לצרף לדיווח תצהיר מאומת ע"י עו"ד חתום ע"י נושא משרה בחברה, ובו נימוק לעיכוב בדיווח, וכן אישור כי במרשם המניות בחברה לא חל שינוי בדיווח הנ"ל.

 


לתשומת ליבכם:באפשרותכם לקבל תעודות ואישורים על ביצוע דיווחים לכתובת הדואר האלקטרוני הרשמית של החברה.
לשם כך, עליכם לעדכן את כתובת הדואר האלקטרוני בדרכים הבאות:
 

אם מדובר בהחלפת בעל מניות שמונה ע"י תאגיד בעל זיקה עירונית, יש לבצע את השינוי בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

ניתן לפנות לאגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899  או בדוא"ל tagidim@moin.gov.il.

 

 


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
 •  ניתן להפקיד מסמכים בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 • בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין ברח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה.

זמן טיפול

​עד 21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם החברות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם החברות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק החברה, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.
 • בעל מניות שהוקצו לו מניות בדיווח שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף, אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם החברה, העתק כאמור בתקנה 16 לתקנות החברות (דיווח פרטי רישום וטפסים)  התש"ס – 1999. ואם הוא תאגיד חוץ יצוין מס' הרישום של התאגיד, ויצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 16 האמורה.​
 • ​יש להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.