מיזוג חברה

המסמכים הדרושים והנחיות

​ הצעות מיזוג מטעם כל חברה מתמזגת
  • הסכם מיזוג חתום ע"י החברות המתמזגות.

    לחלופין, יוגש אישור בדבר תנאי ההסכם העיקריים חתום ע"י דירקטור החברה המתמזגת.
  

טפסים


אמצעי תשלום