הפקת נסח חברה

 
  • ​נסח חברה הינו תמצית עיון על פרטי התאגיד, אשר בנוסף לפרטים הבסיסיים על התאגיד מכילה מידע על  דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים של התאגיד.
  • נסח חברה והמידע הכלול בו אינו מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם החברות ואינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור.
    יצוין, כי ייתכן ובתיק החברה קיים מידע אודות צווי עיקול שהוטלו על מניות.​​
  • ניתן לאחזר את הנסח שהוזמן​ עד כשבועיים לאחר התשלום.
  • לתשומת ליבכם, הנסח המאוחזר יהיה זהה בתוכנו לנסח שהופק במועד התשלום.
  • הפקת נסח מעודכן כרוכה בתשלום נוסף.