אודות רשם החברות

 
יחידת רשם החברות אמונה על הטיפול ברישום חברות, בקבלה ובבדיקה של דיווחים שחברות חייבות בהגשתם לרשם, ברישום שעבודים ובהסרתם, פירוק מרצון של חברות, מיזוגים והחייאות, בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999, פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, והתקנות שהותקנו מכוחם של חיקוקים אלה. ​

הפעולות המבוצעות ביחידה הם משלושה סוגים:

  • פעולות קונסטיטוטיביות, דהיינו, פעולות אשר אלמלא פעולת הרשם אין להן תוקף חוקי (כגון: רישום חברה, שינוי שם ושינוי מטרות חברה);
    1. פעולות דקלרטיביות, המתייחסות לדיווחים שהחברות מעבירות לרשם לצורך מימוש עקרון הפומביות לגבי מידע הנוגע לחברות;  
    2. פעולות הדורשות בדיקה משפטית של תקינות קיום ההליכים המשפטיים (כגון: מיזוג חברות וחיסול חברות).
  • בהתאם להוראות הדין, אחראית יחידת רשם החברות על ניהול מרשם חברות מהימן ועדכני, המאפשר לציבור קבלת מידע על חברות רשומות והמהווה נדבך מהותי ומרכזי בפעילות המגזר העסקי בישראל ובחיי המסחר בכלל.

לשירותכם באתר האינטרנט של רשות התאגידים;

  • דפי שירות מפורטים,  ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים ביחידת רשם החברות. עוד ניתן למצוא, את החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות, המעודכן באופן שוטף זאת, לצד דברי החקיקה הרלוונטיים בנסחם המעודכן וכן הטפסים השונים הנדרשים לרישום חברה ולהמצאת הדיווחים השוטפים לרשם, המתחייבים מכוח הדין.
  • באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים והודעות מטעם הרשם, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלותן של החברות.
  • אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותן התקינה של החברות בישראל.