פסקי דין

 
​בחלק זה של האתר יובאו פסקי דין עקרוניים בנושאים הקשורים לייסודם וניהולם של הקדשות ציבוריים, לרבות סמכויות השיפוט בעניני הקדשות המסורים לבתי המשפט ובתי הדין השונים.

מס' תיק ביהמ"ש
הצדדים
תמצית הנושאים שנדונו
ה"פ 1104-09
תנועת מכבי ישראל נגד רשם ההקדשות
החלטה למינוי נאמנים בהקדש על נכס ששימש במשך שנים רבות את תנועת מכבי ישראל, וזאת בניגוד להוראות שטר ההקדש.
רע"א 46/94
איילה זקס אברמוב נגד רשם
הקדש ציבורי איננו אישיות משפטית ולכן אינו יכול להירשם בשמו בלשכה לרישום מקרקעין.
ע"א 477/88
היועץ המשפטי לממשלה נגד אוניברסיטת תל אביב
הוראות חוק הנאמנות הן הוראות כופות (קוגנטיות) וגוברות על הוראות מגבילות של צוואה היוצרת הקדש.
בד"מ 5257/94
פודהורצר נגד קופרשטוק
סמכות השיפוט בענין הקדשות יהודיים שנוסדו בפני בית הדין השרעי בתקופה העות'מנית.
ע"א 5407/97
מדרש פורת יוסף נגד טובה גול שאולוף.
החוק וסמכויות השיפוט החלים על הקדש דתי; הקדש מחמת מיתה; זכותו של מקדיש לבטל את ההקדש.
ה"פ 491/94 (ירושלים)
האפוטרופוס הכללי נגד ימין בן הרוש
יצירת הקדש שלא בדרך פורמלית; הכרזה על קיום הקדש כזה על פי הוראות סעיף 17 (ג) לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979.
ע"א 5533/98
אגודת ישיבת השרון נגד שמואל סגל.
הסכם מתנה כהסכם נאמנות היוצר הקדש. הסכם נאמנות כזה טעון הכרזה של ביהמ"ש לפי הוראות סעיף 17 (ג) לחוק הנאמנות.
ה"פ 000935/05
מרכז ישיבות בני עקיבא נגד עירית תל -אביב יפו
1. הכרזה על קיומו של הקדש ציבורי בנכס מכוח ס' 17(ג) לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 ו/או ס' 37 לפקודת ההקדשות לצרכי צדקה.
2. מנוי נאמן להקדש מטעם העותרים.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה