רשם ההקדשות

שירותים מקוונים

 • ​עיון במסמכי תיק הקדש הינו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) - "בקשה לקבל מידע".
   
  על המבקש למלא טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע.
   
  רשות התאגידים מעמידה את המידע למבקש באמצעות תקליטור צרוב (CD), הכולל את תיק ההקדש המתנהל אצל הרשם.
  את התקליטור ניתן לקבל בדואר או במסירה ביד במשרדי רשות התאגידים.