דוח כספי

מהות השירות

​דוח כספי.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​נאמן של הקדש ציבורי חייב להגיש לרשם ההקדשות מידי שנה, עד ליום 30 ליוני, דוח כספי המתייחס לפעילות ההקדש (נכסים,  חובות, תשלומים ותקבולים) בשנה שקדמה להגשת הדוח.
 
ככל שמחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש:
 
 • דוח כספי מבוקר על-ידי רואה חשבון להקדש ציבורי
הדוח הכספי ייערך בהתאם להוראות גילוי דעת 69 ותקן חשבונאות מס' 5 על כל נספחיו, ובמתכונת הדיווח שקבעה מועצת רואי חשבון לגבי מוסדות ללא כוונת רווח.
 
ככל שמחזור ההכנסות השנתיות של ההקדש אינו עולה על 80 אלף ₪, יש להגיש דוח כספי לפי אחת משתי החלופות הבאות:
 
 • דוח כספי להקדש ציבורי

על הדוח להיות מאומת בתצהיר של הנאמנים. לדו"ח יש  לצרף אישור יתרות של חשבונות הבנקים שבהם מנוהלים חשבונות ההקדש לתום תקופת הדיווח, ורשימת מקבלי מלגות / תמיכות, ככל שישנן, הכוללת פירוט של מקבלי המלגה / תמיכה, הסכום שקיבלו, בצירוף הסבר כיצד החלוקה תואמת את מטרות ההקדש.

 

 • דוח כספי על ניהול קרן גמ"ח (הקדש ציבורי)

ככל שההקדש מנהל קרן גמ"ח בלבד.

 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים - יחידת רשם ההקדשות, רחוב ירמיהו 39, ירושלים 9446722, ת"ד 34071, ירושלים 9134001
 • קבלת קהל
  רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
  ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
  ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.