אודות

 
יחידת רשם המפלגות אחראית על רישום מפלגות ופיקוח עליהן בהתאם להוראות חוק המפלגות, תשנ"ב-1992  והתקנות שהותקנו מכוחו.
 

"מפלגה":

  • מוגדרת בחוק המפלגות; "חבר בני אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות מדיניות או חברתיות ולהביא לייצוגם בכנסת על ידי נבחרים". 
  • המפלגות עומדות ביסודו של משטר דמוקרטי והינן בעלות תפקיד מרכזי בעיצוב אורח חייה הדמוקרטי של המדינה. על-כן נודעת חשיבות מיוחדת, משפטית וציבורית, להקפדה על אופן ייסודן ולפיקוח על פעילותן התקינה.

חוק המפלגות: 

  • בבסיס חוק המפלגות, שנכנס לתוקפו בשנת 1992, עמדה ההכרה בחשיבותן ובכוחן של המפלגות בישראל ומתוך כך, הצורך בהסדרת דרכי פעולתן והתנהלותן. כך, כעולה גם מדברי ההסבר להצעת חוק המפלגות: "בישראל יש למפלגות השפעה מפליגה על חיי היחיד והמדינה... החוק המוצע בא להסדיר, להגן ולפקח על המסגרות המדיניות המעוצבות באמצעות המפלגות לשם קיומו של משטר דמוקרטי תקין" (ה"ח תשנ"ב מס' 2097).
  • מאז כניסתו לתוקף של חוק המפלגות נערכו בו מספר תיקונים שנועדו להתאימו למציאות המשתנה והמתפתחת במדינת ישראל; בשנת 2008 נכנס לתוקפו תיקון מקיף לפרק ב' לחוק העוסק בבחירות מקדימות, ומטיל חובות שונות על המפלגה ועל המתמודדים. תיקונים נוספים לחוק מצויים בשלבי חקיקה שונים, לצד פעילותו של רשם המפלגות להתאמת החוק למציאות העכשווית והפיכתו לכלי משמעותי ההולם את החיים הדמוקרטיים בישראל. 

יחידת רשם המפלגות

  • פועלת לטיוב מאגר רשם המפלגות, סריקתו ומחשובו המלא על מנת להביא לשיפור משמעותי באיכות השירות למפלגות ולציבור כולו ולהתאמת המאגר ופעילות היחידה למציאות המתפתחת ולאמות המידה שקבעה לעצמה רשות התאגידים בענין זה. 
  • לשירותכם באתר האינטרנט של רשות התאגידים, דפי שירות מפורטים, נגישים ונהירים ביחס לכל אחד מהשירותים הניתנים ביחידת רשם המפלגות.
  • עוד ניתן למצוא באתר, את רשימת המפלגות הרשומות בפנקס המפלגות בישראל, המעודכנת באופן שוטף ואת מטרות המפלגות הרשומות. זאת, לצד דברי החקיקה הרלוונטיים בנסחם המעודכן וכן הטפסים השונים הנדרשים לרישום מפלגה ולהמצאת הדיווחים השוטפים לרשם, המתחייבים מכוח הדין.
  • בנוסף, מצויות באתר הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, תשס"ט-2008, לנוחות המפלגות והמתמודדים בבחירות מקדימות כהגדרתן בחוק.
  • בנוסף, באתר מתפרסמים באופן שוטף עדכונים והודעות מטעם הרשם, כמו גם פרסומים שונים הרלוונטיים להתנהלותן של המפלגות.
  • אנו מקווים כי המידע באתר יביא תועלת למשתמשים בו ויסייע לפעילותן התקינה של המפלגות בישראל.