תשלומים ואגרות

 
​לנוחותכם, בדף זה תוכלו למצוא את פירוט אגרות השירות ביחידת רשם השותפויות, את האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים).​

  • במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.
  • עבור תשלום מקוון יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

חיפוש אגרות
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
תוצאות 9-1 מתוך 9 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
רישום תיק שותפות כללית כולל פרסום ברשומותרשם השותפויות
958 ₪​
תשלום מקוון
פרסום ברשומותרשם השותפויות
66 ₪
תשלום מקוון

תשלום מקוון

 

אגרה שנתיתרשם השותפויות
ראו פירוט​
תשלום מקוון
על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999 ופקודת השותפויות, [נוסח חדש], התשל"ה-1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.
 
  
אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018 בכול שנה קלנדרית : 1,120 ש"ח
אגרה שנתית רגילה לתשלום החל מה-2 באפריל 2018 בכול שנה קלנדרית: 1,488 ש"ח

  1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלב
  2. ​שותפות שפורקה מרצון תהיה חייבת באגרה שנתית עד השנה שבה מסרה לרשם הודעה על פירוקה.  
 ​​​
קבלת העתק תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרתרשם השותפויות
10 ₪​
תשלום מקוון
הגשת בקשה לרישום עסקרשם השותפויות
262 ₪
תשלום מקוון
רישום שם עסק מתנהל לפי פקודת רישום שמות עסק 1935,
אין הגנה על שם עסק – כל שם יתקבל, איננו בודקים אם שם עסק כבר קיים לפני שאנו רושמים אותו.
 מאגר שמות העסק אינו ממוחשב ולא ניתן לבדוק אם שם עסק רשום אצלנו או לא.
כמו-כן איננו בודקים אם קיימים חברה או שותפות בשם המבוקש.
אין חובה על בעל העסק לרשום את שם העסק.
אגרת רישום שם עסק: 255+ 125=  380ש"ח
עבור כל תעודת רישוםרשם השותפויות
128 ₪​
תשלום מקוון
רישום שם עסק מתנהל לפי פקודת רישום שמות עסק 1935,
אין הגנה על שם עסק – כל שם יתקבל, איננו בודקים אם שם עסק כבר קיים לפני שאנו רושמים אותו.
מאגר שמות העסק אינו ממוחשב ולא ניתן לבדוק אם שם עסק רשום אצלנו או לא.
כמו-כן איננו בודקים אם קיימים חברה או שותפות בשם המבוקש.
אין חובה על בעל העסק לרשום את שם העסק.
אגרת רישום שם עסק: 255+ 125=  380ש"ח
רישום שותפות מוגבלת/ זרהרשם השותפויות
2,614 ₪​
תשלום מקוון
הפרשי אגרותרשם השותפויות
לחצו על תשלום מקוון
תשלום מקוון
​לנוחיותכם, אגרת השלמה נועדה לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים .​​
קבלת מסמך אחר מתיק שותפותרשם השותפויות
25 ₪​
תשלום מקוון